Meghívásos pályázati felhívás hiánypótló előadó-művészeti tevékenység támogatására – 2019

Meghívásos pályázati felhívás hiánypótló előadó-művészeti tevékenység támogatására

A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)

A pályázat kezelője: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő – Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága (a továbbiakban: EMET NKAI)

Pályázat benyújtásának feltétele: az NKA honlapján (www.nka.hu) keresztüli sikeres regisztráció

A pályázat célja:

Az EMMI nyílt pályázatot hirdet az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) 20. §-a és az előadó-művészeti szervezetek támogatásának részletes szabályairól szóló 428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés i) pontja alapján hiánypótoló előadó-művészeti tevékenység támogatására.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkének (1) bekezdésében említett állami támogatás fogalmáról szóló Bizottsági közlemény (2016/C 262/01) 34. pontja szerinti feltétel teljesülése okán a jelen pályázati felhívás szerinti támogatás nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése hatálya alá tartozó állami támogatásnak.

A pályázat keretösszege, pénzügyi forrása:

A pályázati keretösszeg a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény alapján 5 600 000 Ft. A pályázati keretösszeg az EMMI 2019. évi költségvetésében a 20/13/5 „Előadó-művészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok (működési és művészeti pályázatok)” elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzaton – bevételi forrásból – rendelkezésre áll.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A pályázók köre: a pályázatra a Térszínház Egyesület kap meghívást.

Nem folyósítható támogatás a kedvezményezettnek, ha a 2016. december 31-ig a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága által kezelt vagy bonyolított EMMI illetve jogelődjei, vagy az NKA és/vagy EMET NKAI által nyújtott, lejárt határidejű támogatásra vonatkozó támogatási szerződéséről nem rendelkezik a pályázat lezárásáról szóló értesítőlevéllel, vagy esetleges visszafizetési kötelezettségét nem teljesítette, vagy a támogató az elszámolást nem fogadta el.

A megvalósítás időszaka: 2019. március 1. – 2020. február 29.

A felhasználás (a megvalósult tevékenységéhez kapcsolódó, a támogatás terhére elszámolható költségek teljesítésének) időszaka: 2019. március 1. – 2020. március 15.

A megadott megvalósítási és felhasználási határidő módosítására nincs lehetőség!

A pályázat benyújtásának határideje:

A pályázatok benyújtásának határideje: a pályázati kiírásnak az EMET NKAI portálján történő megjelenésétől számított 10 naptári nap, jelen pályázati felhívás esetében 2019. november 10.

Nevezési díj, saját forrás:

A pályázat benyújtásához nevezési díjat nem kell fizetni. A támogatás igényléséhez saját forrás igazolása nem szükséges.

Igényelhető jogcímek

 1. az időszakosan és rendszeresen foglalkoztatott munkatársak munkaszerződésben meghatározott munkabére és annak közterhei (béren kívüli juttatás finanszírozására, továbbá jutalom, 13. havi bér kifizetésére támogatás nem igényelhető!)
 2. művészek, közreműködők megbízási díja, tiszteletdíja, annak járulékai vagy számlás kifizetése
 3. szerzői, alkotói jogdíj, annak járulékai vagy számlás kifizetése
 4. adminisztrációs költség (pl. irodaszer, fénymásolás, postaköltség)
 5. helyiség bérleti díja
 6. az előadásokhoz szükséges technikai eszközök bérleti díja a támogatás maximum 10%-áig (hang-és fénytechnika, színpadi berendezések)
 7. biztosítási költség (utazási vagy eszköz)
 8. közüzemi díj
 9. kommunikációs költség maximum az igényelt illetve elnyert támogatás 5 %-a (pl. telefon-, internet előfizetése. Telefon előfizetés esetén kizárólag a hivatalos telefontársasággal kötött szerződés, illetve a hivatalos telefontársaság által kiállított számla fogadható el. Közvetítő bevonása nem lehetséges.)
 10. szolgáltatás vásárlás (pl. könyvelés, infrastruktúrával rendelkező pályázó esetén a takarítási költség)
 11. karbantartási díjak – ide tartozik a fénymásolók, számítógépek, színpadtechnikai eszközök rendszeres és eseti kisjavítása, karbantartása, továbbá takarítása, tisztasági festése (felújítása nem!)
 12. reklám és PR-költség
 13. előadásban/színpadon megjelenő jelmezköltség (próbán használt jelmez nem)
 14. előadásban/színpadon megjelenő díszletköltség (próbán használt díszlet, díszletelem nem)
 15. előadásban/színpadon megjelenő kellék-, rekvizitumköltség (próbán használt kellék, rekvizitum nem)
 16. szállítási díj
 17. utazási költség
 18. szállásköltség

Nagyértékű eszközbeszerzésre vonatkozó külön szabályok:

Támogatás igényelhető

 1. hang- és fénytechnikai berendezések vásárlására az igényelt (illetve az elnyert és a visszatervezett költségkalkuláció szerint elfogadott) támogatás legfeljebb 10 %-áig, valamint
 2. olyan eszköz vásárlására – az igényelt (illetve az elnyert és a visszatervezett költségkalkuláció szerint elfogadott) támogatás legfeljebb 30 %-áig –, amely a szervezet működéséhez közvetlenül szükséges.

Nagyértékű eszközbeszerzés esetén beküldendő a megvásárolni kívánt, pályázatban feltüntetett eszközre szóló minimum három, 30 napnál nem régebbi árajánlat, részletes és tételes indoklás legalább az alábbi adatokkal: név, gyártmány -/ típusmegjelölés, darabszám, egységár, felhasználás leírása és mértéke (kihasználtság), mely (futó vagy bemutatni tervezett) produkciókban kívánja használni stb.

A költségkalkuláció visszatervezése során vagy a támogatói okirat kiadását követően a pályázó / kedvezményezett részéről jelentkező, a nagyértékű eszköz bármely, a benyújtott pályázatban / a támogatói okiratban / visszatervezett költségkalkulációban rögzített adatával összefüggő módosítási szándék esetén a pályázónak / kedvezményezettnek a módosítási szándékról írásbeli kérelmet kell benyújtani az EMET NKAI részére. A kérelemről (a támogatói okirat kiadását megelőzően vagy követően egyaránt) az EMMI dönt.

A támogatás segítségével beszerzett eszköz a beszerzéstől számított öt évig nem idegeníthető el!

Nagyértékű eszközbeszerzés esetén személy-, tehergépkocsi, fényképezőgép, videokamera, kerékpár, tablet, telefon vásárlása nem támogatható!

Nem igényelhető támogatás felújításra, béren kívüli juttatásokra, érdek-képviseleti vagy szakmai szervezeti tagdíjra és pályázati nevezési díjra.

A pályázati adatlap 7. pontjához feltöltendő mellékletek:

 1. Szakmai terv a megvalósítás időszakára, amely tartalmazza a támogatandó szakmai tevékenység során megvalósuló produkciók címét, leírását, a közreműködők nevét és feladatkörét, az elérni kívánt szakmai cél pontos megfogalmazását, a célközönség bemutatását, az elvárt szakmai haszon megjelölését és várható hatásait; e dokumentumban kell indokolni az esetleges nagyértékű eszközbeszerzést is;
 2. 30 napnál nem régebbi pénzintézeti igazolás a számlavezetésről,
 3. Nagyértékű eszközbeszerzés esetén 3 db 30 napnál nem régebbi árajánlat (ld. ehhez még a külön szabályokat a „Nagyértékű eszközbeszerzésre vonatkozó külön szabályok” cím alatt).

A pályázati adatlap 7. pontjához feltöltendő dokumentumot „pdf” formátumban (fájlnév: ékezetek nélkül) kell feltölteni.

Ha a pályázati felhívásban előírt melléklet nem áll rendelkezésre a pályázat benyújtásakor, vagy az adott pályázathoz nem kíván egyéb mellékletet csatolni, azt a mellékletek legördülő menüből való kiválasztása után az Indoklás elnevezésű mezőben indokolni szükséges.

Feltöltés:

Az előírt mellékletekből, mellékletenként (!) egy-egy „pdf” fájlt kell készíteni. A feltöltés előtt mindig végezzen ellenőrzést, hogy a „pdf” állományok visszaolvashatók-e. Amennyiben a dokumentumok olvashatatlanok, az a pályázat érvénytelenségét okozhatja! Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére. A legnagyobb feltölthető állományméret: 10 MB

A pályázat elbírálásának határideje:

Az emberi erőforrások minisztere nevében eljárva a kultúráért felelős államtitkár mint döntéshozó legkésőbb –a pályázatok benyújtási határidejétől számított 65 napon belül hozza meg döntését.

A pályázatok bírálatára vonatkozó eljárás:

A beérkezett pályázatról szóló döntés megalapozásához a Színházművészeti Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) szakmai kuratóriumként is eljárva tesz javaslatot. A Bizottság a bírálat során vizsgálja a költségkalkulációban igényelt jogcímek szakmai megalapozottságát is, továbbá a döntési előterjesztést indokolással látja el.

A Bizottság tagjai Andrássy Attila, Oberfrank Pál, Rátóti Zoltán, Zalán János, Vidnyánszky Attila.

A pályázat formai és tartalmi elbírálásának módja:

 1. Formai elbírálás

Aa) A pályázat befogadása

A pályázat befogadásáról az EMET NKAI, legfeljebb a pályázat benyújtását követő hetedik napig befogadó nyilatkozatot bocsát a pályázó rendelkezésére vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot. A pályázat befogadása során az EMET NKAI vizsgálja, hogy az igényelt támogatási összeg meghaladja-e a maximálisan igényelhető mértéket.

Az EMET NKAI az általa elutasított (be nem fogadott) pályázatot tájékoztatással küldi meg a Bizottság részére. A be nem fogadott pályázat formailag érvénytelen.

Ab) A hiánypótlás

Ha a befogadott pályázatot a pályázó hibásan, hiányosan nyújtotta be, az EMET NKAI – a hibák, hiányosságok megjelölése mellett – egyetlen alkalommal felszólítja a pályázót a pályázat kijavítására. A pályázat kijavítására/hiánypótlására a megadott határidőig van lehetőség. A hiánypótlásról a pályázó az Effector online felületen, az alábbi elérési útvonalon hivatalos felszólító levelet kap: NKA felhasználói fiók/Pályázatok/Benyújtott pályázatok/adott pályázat/Pályázati dokumentumok – Pályázati hiánypótlás levél. A hiánypótlásról szóló felszólító levél tartalmazza a hibák, hiányosságok megjelölését, a javítás módját, a hiánypótlás határidejét.

A hiánypótlásról szóló felszólító levél felhasználói fiókba való kiküldésének tényéről a pályázó e-mailben automatikus rendszerüzenetet kap, ezért a pályázónak a regisztráció során valós e-mail címet kell megadnia, amit naponta ellenőriz.

A határidő lejártával nincs mód a hiánypótlás teljesítésére.

 1. Tartalmi elbírálás

A pályázat elbírálása során a Bizottság az alábbi szempontokat veszi figyelembe:

 1. a pályázat célja szerinti tartalmi és formai megfelelés
 2. a szakmai program minősége és megvalósításának realitása,
 3. a költségvetés realitása,
 4. a pályázat igényessége.

Közzététel:

A támogató a www.nka.hu, a www.emet.gov.hu és a www.kormany.hu oldalon nyilvánosságra hozza a pályázat célját, nyertes pályázó nevét, székhely városát, a megvalósítás helyszínét és az elnyert összeget.

Értesítés:

Az EMET NKAI a támogatási döntés meghozatalát követő tizenöt napon belül írásban tájékoztatja a pályázót a támogatási döntésről.

Jogorvoslat:

Pályázati úton biztosított költségvetési támogatás esetén a költségvetési támogatás államháztartáson kívüli igénylője, vagy a kedvezményezett az EMET NKAI-nál kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatási szerződés megkötésére, a költségvetési támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő, a pályázati kiírásba vagy a támogatási szerződésbe ütközik.

Nem nyújtható be kifogás az olyan döntés, intézkedés ellen, amellyel szemben jogorvoslatnak van helye, vagy amely a támogatás igénylőjére, illetve a kedvezményezettre vonatkozó jogot, kötelezettséget közvetlenül nem állapít meg. A kifogás benyújtására a kifogásolt intézkedéshez vagy mulasztáshoz kapcsolódóan megállapított határidőn belül, ennek hiányában az arról való tudomásszerzéstől számított tíz napon belül, de legkésőbb az annak bekövetkezésétől számított harminc napon belül, írásban van lehetőség.

Az EMET NKAI megvizsgálja, hogy a kifogás tartalmazza-e az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 102/D. § (4) bekezdésében meghatározott adatokat. Az EMET NKAI saját hatáskörben dönt az Ávr. 102/D. § (5) bekezdés szerint a kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról.

Az EMET NKAI – ha a kifogásban foglaltakkal egyetért – megteszi a kifogásban sérelmezett helyzet megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket, vagy továbbítja a kifogást az emberi erőforrások minisztere részére.

A kifogásra vonatkozó további szabályokat az Ávr. 102/D. § tartalmazza.

Támogatói okirat kiadása

A támogatói okirat (okirat) kiadásának feltétele, hogy a nyertes pályázó az okirat kiadásához előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen (Ávr. 75. §-a). Az Ávr. 74. § (1) bekezdése és az Ávr. 81. §-a részletesen tartalmazza azokat a feltételeket, amely esetekben nem adható ki okirat.

A támogatás folyósítása

A támogatás folyósítására támogatási előleg címén vagy az elszámolás elfogadását követően, az okirat kiadását követően, az okiratban meghatározott időpontban és feltételek szerint, de legkésőbb 2019. december 31-ig kerül sor.

Az okirat kiadásának időpontjában

 1. folyamatban lévő vagy megvalósítás előtt álló programok esetén a támogatás támogatási előlegként folyósítandó;
 2. már megvalósult programok esetén a támogatás a benyújtott szakmai beszámoló az EMMI Előadó-művészeti Főosztálya, illetve a pénzügyi elszámolás az EMET NKAI általi elfogadását követően utófinanszírozással folyósítandó.

A támogatás elszámolása és ellenőrzése:

A kedvezményezett az elnyert támogatást csak az okiratban rögzített célra fordíthatja, és köteles a támogatás felhasználásáról a szerződés és a gazdálkodására vonatkozó előírások szerint számot adni.

A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás hiánypótlására egyetlen alkalommal van lehetőség.

A szakmai beszámolóban részletesen ismertetni kell a támogatás felhasználásának, valamint a támogatott tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásait és tapasztalatait, elemezni kell a megvalósítás szakmai eredményességét és hozadékát, konkrét eredményeit (eredménytelenség esetén annak okait). Produkció létrehozása esetén be kell küldeni a produkció DVD-felvételét 1 példányban vagy internetes felületen hozzáférhető felvételének linkjét és a sajtóanyagokat (a kedvezményezett által megjelentetett vagy írt saját anyagot nem).

A pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell a támogatói okiratban rögzített költségkalkuláció alapján benyújtott:

 1. a kedvezményezett nevére szóló, eredeti dokumentumokon érvénytelenített bizonylatokról készített hitelesített másolatokat (számlák, számlát helyettesítő okiratok), pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatokról (pénztárbizonylatok, ennek hiányában pénztárfőkönyv / pénztárnapló / átvételi elismervény / könyvelési dokumentum, illetve banki terhelési értesítő), és a szerződésekről, teljesítésigazolásokról készített hiteles másolatokat.
 2. a kétszázezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésének vagy szolgáltatás megrendelésének írásos dokumentumát. Írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Amennyiben a kedvezményezett az elszámolás során a fenti értékhatár feletti árubeszerzés és szolgáltatásnyújtás írásos dokumentumait nem csatolja, az elszámolás során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe (repülőjegy elszámolása esetén is kötelező!).
 3. a munkaszerződések (közalkalmazotti jogviszony esetén kinevezési okiratok) megbízási díj, illetve tiszteletdíj jogcím esetén a megbízási díjak, tiszteletdíjak számlázott szellemi tevékenység szerződéseit is fel kell tölteni, továbbá ha a tiszteletdíjban részesülő magánszemélyek nevében gazdálkodó szervezetek állítanak ki számlát, úgy a magánszemély és a gazdálkodó szervezet között fennálló jogviszonyt igazoló, továbbá a tiszteletdíj átvételét nyugtázó nyilatkozat is szükséges (a nyilatkozat az alábbi helyről tölthető le: www.nka.hu / Információk / Tájékoztató a tiszteletdíjban részesülő magánszemélyek nevében kiállított számlákkal történő elszámolásokhoz), amennyiben a szerződéskötés három oldalúan történik (a szerződést a tevékenységet végző magánszemély is aláírja) úgy Nyilatkozat megküldése nem szükséges.
 4. könyv, kerékpár és az egyéb anyagköltség jogcímen elszámolt anyag vásárlása esetén színpadi fotók általi dokumentációt.
 5. nagyértékű eszközbeszerzés esetén az aktiválásról szóló dokumentumot.
 6. Telefonszámla/flottaszámla elszámolása (maximum az elnyert támogatás 5 %-áig) esetén az alábbi dokumentumok csatolása kötelező:
 1. a telefonszámla összes oldalának érvénytelenített, hitelesített másolata (csak a telefon előfizetés/használat, internet előfizetés/használat és parkolási díj számolható el. Ez utóbbi utazási költség jogcím alatt!).
 2. egy számlán több előfizetés szerepeltetése esetén nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az előfizetések a használók számára nem kerülnek tovább számlázásra, továbbá a használók névsora, beosztása (feladatköre), milyen célból használják a telefont.

Nem igényelhető és nem elszámolható költségek

 1. a pályázati céllal össze nem függő kiadások,
 2. más pályázati forrásból finanszírozott kiadások,
 3. az előadó-művészeti szervezet – amennyiben a nyilvántartásba vételi eljárásban megjelölt előadó-művészeti tevékenységen, mint alap-/főtevékenységen kívül más tevékenységet is folytat – központi irányítása általános költségeinek a számviteli politikában meghatározott módon arányosított, nem előadó-művészeti tevékenységre jutó hányada,
 4. a nem előadó-művészeti tevékenységek közvetlen kiadásai,
 5. ingatlanon végzett felújítás, beruházás költségei, ingatlanon elszámolt értékcsökkenés,
 6. visszaigényelhető vagy nem a kedvezményezettet terhelő adók,
 7. társasági adó, helyi adó, idegenforgalmi adó, vámköltség, illeték, különadó stb.,
 8. bírság, kötbér, perköltség, hatósági díj,
 9. banki kezelési költségek, banki műveletek költsége, kamattartozás kiegyenlítése, hitel, egyéb pénzügyi műveletek költségei,
 10. árfolyamveszteségek, árfolyamkockázat-biztosítással kapcsolatban felmerült költségek,
 11. társasági részesedések (üzletrész, részvény) vásárlásával összefüggő költségek,
 12. föld-, telek-, ingatlanvásárlás költségei,
 13. természetbeni hozzájárulások (ideértve a reprezentáció költségeit is).

Nem számolható el továbbá a jutalom, szabadság megváltás jogcímen kifizetett tétel; múzeumi, színházi, edzőtermi, uszodai stb. belépőjegy, DVD film, zenei DVD, szakkönyv, alkohol, cigaretta, ajándékutalvány, rendezvényszervezés és utazásszervezés költsége, személyes higiéniás-, egészségmegtartó és javító termékek, fehérnemű vásárlása, a szervezet üzemben tartásában/tulajdonában levő személy, tehergépjárművéhez kapcsolódó karbantartási költségek, illetve éves autópályadíj, telefonszámlán szereplő telefonvásárlás /részletfizetési díj, szerencsejáték díja, adomány, szavazás költsége, emeltdíjas szám hívása, kártyás/internet feltöltés, biztosítás díja; könyv, kerékpár (ez utóbbi kettő esetében kivétel, ha a produkcióban szerepel); illetve adásvételi szerződéssel magánszemélytől vásárolt olyan termék, amely az általános kis és/vagy nagykereskedelmi forgalomban is kapható.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt:

Szakmai kérdésekben az EMMI Előadó-művészeti Főosztályán

A pályázati adatlap és a költségkalkuláció kitöltésével kapcsolatban az EMET NKAI-nál

 • Szász Ágnes elszámoltatási referens a (00-36-1) 550-28-83 telefonszámon vagy az agnes.szasz@emet.gov.hu e-mail címen.

A pályázattal kapcsolatos további fontos információk a Pályázati tájékoztatóban olvashatóak (www.nka.hu – EMMI ikonra kattintva).

Felhívjuk továbbá pályázóink figyelmét, hogy az Ávr. több helyen érinti a pályáztatás eljárási rendjét, így többek között:

 1. a 66.§ (2) bekezdés 15. pontja alapján felhívjuk a pályázók figyelmét az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatására irányuló kötelezettségükre.
 2. a 69. § (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell – a működési célú költségvetési támogatások kivételével – a költségvetési támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések ismertetését, azok tervezett hatásait, összefüggéseit a pályázati kiírásban megjelölt pályázati céllal, valamint az ezekhez kapcsolódó részletes költségtervet, szükség szerint költséghaszon elemzést, megvalósíthatósági tanulmányt.
 3. a 70. § (1) bekezdés alapján a pályázat befogadásáról a támogató legfeljebb a pályázat beérkezését követő hetedik napig befogadó nyilatkozatot bocsát a pályázó rendelkezésére vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot. Az érdemi vizsgálat nélküli elutasításra vonatkozó tájékoztatásnak tartalmaznia kell az elutasítás okát és a kifogás benyújtásának lehetőségét és módját.
 4. a 70. § (3) bekezdés alapján, ha a pályázó a befogadott pályázatot hibásan, hiányosan nyújtotta be, a pályázati kiírás lehetőséget nyújt a hiánypótlásra; ha a hibák, hiányosságok olyan jellegűek, hogy azok a hiánypótlás során pótolhatók, a támogató megfelelő határidő kitűzésével felszólítja a pályázót a pályázat kijavítására. A pályázat kijavítására egy alkalommal van lehetőség. Ha a pályázó a hiánypótlást is hibásan, hiányosan teljesíti, a hiányosságokat nem pótolja a felszólításban meghatározott határidőn belül, vagy a pályázati kiírás nem ad lehetőséget hiánypótlásra, a hibás, hiányos pályázat további vizsgálat nélkül az (1) bekezdésében meghatározott módon elutasítható.
 5. A 84. § (2) bekezdés részletesen tartalmazza a jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetésének elvárt biztosítékait.
 6. a 88. § (3) bekezdése szerint fel kell függeszteni a költségvetési támogatás folyósítását, ha a támogatási szerződés / támogatói okirat megkötését/ kiadását követően a kedvezményezett olyan nyilatkozatot tesz, vagy a támogatás folyósítója olyan körülményről szerez tudomást, amely a költségvetési támogatás visszavonását, a támogatási szerződés / támogatói okiratfelmondását vagy az attól történő elállást teheti szükségessé. A felfüggesztésről és annak okáról a kedvezményezettet haladéktalanul tájékoztatni kell.
 7. a 90. § (1) bekezdése az esetleges köztartozás fennállásával kapcsolatos szabályokat tartalmazza.
 8. a 92. § (1) bekezdése szerint a kedvezményezett a támogatott tevékenységről és a támogatott tevékenység megvalósításával kapcsolatban felmerült valamennyi költségről a támogatási szerződésben / támogatói okiratban rögzített határidőig készíti el a beszámolóját. A támogatási szerződés / támogatói okirat az egyes finanszírozási időszakok lezárásaként részbeszámoló benyújtását írhatja elő.
 9. a 94. § (2) bekezdése szerint a részbeszámoló, beszámoló határidejének elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése esetén az EMET NKAI írásban, határidő tűzésével felszólítja a kedvezményezettet a kötelezettsége teljesítésére vagy a hiányok pótlására. Hiánypótlásra, ha jogszabály, pályázati kiírás vagy támogatási szerződés / támogatói okirateltérően nem rendelkezik, legfeljebb egy alkalommal van lehetőség.
 10. a 95. § (1) bekezdés alapján a támogatási szerződés / támogatói okirat módosítása nem irányulhat a támogatott tevékenység eredeti céljának megváltoztatására.
 11. a 97. § (4) bekezdés alapján, ha a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetési támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően. A támogatott tevékenység összköltségét a költségtervben meghatározott egyes költségnemek arányában kell csökkenteni.

Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a jelen pályázati felhívás alapján juttatott támogatásra vonatkozó döntést folyamatosan nyilvánosságra hozza az Áht. 56/B-C. §, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény 1. sz. mellékletének III. pontja szerint.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2018. (VII. 26.) EMMI utasítás alapján az emberi erőforrások minisztere nevében eljárva:

Fekete Péter
kultúráért felelős államtitkár