PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A VI-OS KATEGÓRIÁBAN NYILVÁNTARTÁSBA VETT FÜGGETLEN SZÍNHÁZAK TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSÁRA – 2011

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A VI-OS KATEGÓRIÁBAN NYILVÁNTARTÁSBA VETT FÜGGETLEN SZÍNHÁZAK TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSÁRA

Pályázati adatlap és költségkalkuláció letöltése:

A pályázat célja:

A NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM nyílt pályázatot hirdet a 2008. évi XCIX. törvény az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól (Emtv) 10. § (7) alapján VI. kategóriába sorolt színházak számára, az előadó-művészetben jelentkező újító törekvések támogatására és a magánszféra versenyképességének erősítésére.

A pályázat keretösszege, pénzügyi forrása:

Az Emtv 24. § (2) alapján a VI. kategóriába sorolt színházak pályázati úton elosztható támogatásának aránya az I-VI. kategóriába sorolt színházak, balett- vagy táncegyüttesek központi költségvetési támogatása keretösszegének legalább 8 %-a, így a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény alapján 799 millió Forint. A pályázat keretösszege a Nemzeti Erőforrás Minisztérium 2011. évi költségvetésében a 20/13/5 Az előadó-művészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzaton rendelkezésre áll. A keretösszeg 5 %-a a pályázat lebonyolítására fordítandó, ide értve a szakmai kuratórium tiszteletdíját is. A pályázatok támogatására nettó 759,05 millió Forint fordítható.

Pályázók köre:

Az előadó-művészeti Iroda által VI. kategóriában nyilvántartásba vett szervezetek.

Nem részesülhet támogatásban az a szervezet, amely

 • a korábbi év(ek)ben a NEFMI, illetve jogelődje és az NKA által nyújtott lejárt határidejű támogatással nem számolt el, azt nem a célnak megfelelően használta fel, illetve az elszámolást a támogató egyéb tartalmi, formai problémák, hiányosságok miatt nem fogadta el;
 • a támogatás iránti kérelmében valótlan vagy megtévesztő adatokat szolgáltatott;
 • nem tett eleget valamely, az elbírálást érintő jogszabályi kötelezettségének.

A megvalósítási és felhasználási határideje: 2011. március 2. –  2011. december 31.

Egyéb információk:

Ha a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetésből nyújtott támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően. Nem kell alkalmazni ezt a szabályt, ha az adott támogatott tevékenységhez biztosított valamennyi költségvetésből nyújtott támogatás összege az egymillió-ötszázezer forintot nem éri el, és nem haladja meg a támogatott tevékenység összköltségét.

Erre tekintettel kérjük Önöket, hogy pályázatuk költségvetésének tervezésekor vegyék figyelembe a következőket:

Amennyiben a pályázat pénzügyi elszámolása során az NKA Igazgatósága megállapítja, hogy a támogatott program tényleges megvalósítási költsége kevesebb, mint az adatlapon feltüntetett eredeti összköltség, és a támogatott programhoz biztosított valamennyi költségvetésből nyújtott támogatás együttes összege eléri az 1,5 millió forintot, a támogatás összegének – az összköltség csökkenésével – arányos részét az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII.19.) Korm. rendelet 121. § (4) bekezdése alapján az Igazgatóság visszaköveteli a támogatottól.

 • A támogatás igényléséhez saját forrás igazolása nem szükséges.
 • A pályázaton elnyert összeg előfinanszírozás keretében nyújtott vissza nem térítendő támogatás.
 • Egyösszegű folyósításra akkor kerülhet sor, ha a pályázat tartalmazza az ezt megalapozó pénzügyi és szakmai indokolást, illetve megfelel a hatályos jogszabályi feltételeknek.
 • Az elnyerhető támogatás minimum 500.000 Forint.
 • Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII.19.) Korm. rendelet 121. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosult:
 • Az Ámr. 132. § (2) bekezdés o) pontja alapján felhívjuk a pályázók figyelmét az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatásra irányuló kötelezettségükre.
 • Az előadó-művészeti szervezetek beszámolójának formai és tartalmi követelményeiről, a benyújtásával és elfogadásával kapcsolatos részletes szabályokról, továbbá az elszámolható költségekről szóló 6/2010 (II.4.) NEFMI rendelet meghatározza azon költségeket, amelyek a támogatás felhasználása során nem számolhatók el.

A támogatott az alábbi jogcímekre igényelhet támogatást, amelyeket a költségkalkulációban tételesen fel kell sorolni:

 • szerzői, alkotói jogdíjra, annak járulékaira vagy számlás kifizetésére,
 • művészek és egyéb munkatársak tiszteletdíjára,
 • jelmezköltségre,
 • díszletköltségre,
 • kellékre,
 • szállítási díjra,
 • utazási költségre,
 • bérleti díjra,
 • reklám és PR – költségre,
 • szállásköltségre,
 • biztosítási költségre,
 • közüzemi díjra,
 • bérleti díjra,
 • kommunikációs költségre,
 • adminisztrációs költségre,
 • szolgáltatás vásárlásra, tagdíjra, nevezési díjra,
 • egyéb anyagköltségre (irodaszer, szakkönyv, cd, dvd, kis értékű irodai eszközök pl. nyomtató),
 • karbantartási stb. díjak (felújításra támogatás nem igényelhető),
 • valamint a rendszeresen foglalkoztatott munkatársak bére és közterhei (természetbeni hozzájárulásokra nem igényelhető támogatás),
 • a bemutatáshoz szükséges technikai eszközök (hang-és fénytechnika, színpadi berendezések) bérleti díjára a támogatás max. 10%-áig (nagy értékű eszközbeszerzésre támogatás nem igényelhető).

Pályázati kategóriák, altémák és kritériumok

I. Alkotói kategória SZINHÁZI SZERVEZETEK részére

1. altéma: Saját játszási hellyel rendelkező társulat
2. altéma: Saját játszási hellyel nem rendelkező társulat
3. altéma: Saját játszási hellyel nem rendelkező állandó jelleggel működő alkotó(k) állandó társulat nélkül

II. Alkotói kategória TÁNCMŰVÉSZETI SZERVEZETEK részére

4. altéma: Saját játszási hellyel rendelkező társulat
5. altéma: Saját játszási hellyel nem rendelkező társulat
6- altéma: Saját játszási hellyel nem rendelkező, állandó jelleggel működő alkotó(k) állandó társulat nélkül

III. Infrastrukturális kategória

7. altéma: Befogadó színház
8. altéma: Produkciós műhely
9. altéma: Egyéb szervezetek

IV. Egyedi pályázati célú kategória: Speciális területek számára szóló produkciók

10. altéma: Saját játszási hellyel rendelkező társulat
11. altéma: Saját játszási hellyel nem rendelkező társulat
12. altéma: Saját játszási hellyel nem rendelkező, állandó jelleggel működő alkotó(k) állandó társulat nélkül

I. Alkotói kategória színházi szervezetek számára

Pályázati keretösszeg: Bruttó 250 millió Forint
Nettó pályázati keretösszeg: 237,5 millió Forint

I/1. altéma: Saját játszási hellyel rendelkező társulat (alkotói kategória)

Fő funkciója, alkotó munkájának fő jellegzetessége: állandó társulat, társulatok, alkotóközösségek által működtetett színház.

 • Állandó társulat(ok), munkájának és előadásainak szolgál otthonául, még akkor is, ha időnként befogad egy-egy előadást.
 • Színházi előadások lebonyolítására alkalmas terekkel, infrastruktúrával és személyzettel rendelkezik.
 • Állandó alkotói és munkatársi kapcsolatokat tart fenn, állandó társulati működés jellemzi.
 • A társulat (több társulat esetén mindegyik önállóan) évente legalább 1 új bemutatót tart.
 • Önálló adminisztrációt, művészegyeztetést, PR-t, stb. működtet.
 • Évente összesen legalább 60 saját, egészestés, önállóan meghirdetett, bevétellel rendelkező előadást tartanak benne. Vidéki szervezet esetén legalább 30 saját, egészestés, önállóan meghirdetett, bevétellel rendelkező előadást tartanak benne.

I/2. altéma: Saját játszási hellyel nem rendelkező társulat (alkotói kategória)

Fő funkciója, alkotó munkájának fő jellegzetessége: állandó társulattal működő művészeti csoport.

 • Állandó alkotói és munkatársi kapcsolatokat tart fenn, állandó társulati működés jellemzi.
 • Önálló adminisztrációt, művészegyeztetést, PR-t, stb. működtet.
 • Évente legalább 1 új bemutatót, és 30 saját, egészestés, önállóan meghirdetett, bevétellel rendelkező előadást tart. Vidéki társulat esetén évente legalább 1 új bemutatót, és 20 saját, egészestés, önállóan meghirdetett, bevétellel rendelkező előadást tart.

I/3. altéma: Saját játszási hellyel nem rendelkező, állandó jelleggel működő alkotó(k) állandó társulat nélkül (alkotói kategória)

Fő funkciója, alkotó munkájának fő jellegzetessége: független előadóművész / rendező / koreográfus által nevesített állandó alkotóműhely

 • Produkcióit meghívott, alkalmi alkotótársakkal hozza létre, mutatja be és játssza.
 • Évente legalább 1, a befogadó intézmény által igazolt munkabemutatót, 2 évente legalább 1 bemutatót és évente legalább 10 egészestés, önállóan meghirdetett, bevétellel rendelkező előadást tart.

II. Alkotói kategória táncművészeti szervezetek számára
Pályázati keretösszeg: Bruttó 280 millió Forint
Nettó pályázati keretösszeg: 266 millió Forint

A II. pályázati kategóriában a szakmai javaslattevő bizottság javaslatára – pályázatuk alapján – a következő társulatok nyerhetnek kiemelt – 20 millió Forint vagy annál nagyobb – támogatási összeget:
Kortárs Táncért és Jelelő Színházért Alapítvány, Bozsik Yvette Alapítvány, Erős Táncért Alapítvány, Kortárs Balettért Alapítvány, Artus Kortárs Művészeti Egyesület, Közép-Európa Táncszínház Egyesület, Rivalda Stúdió Művészeti Iroda Közhasznú Nonprofit Kft, Magyar Fesztiválbalett Alapítvány.

II/4. altéma: Saját játszási hellyel rendelkező társulat (alkotói kategória)

Fő funkciója, alkotó munkájának fő jellegzetessége: állandó társulat, társulatok, alkotóközösségek által működtetett színház.

 • Állandó társulat(ok), munkájának és előadásainak szolgál otthonául, még akkor is, ha időnként befogad egy-egy előadást.
 • Színházi előadások lebonyolítására alkalmas terekkel, infrastruktúrával és személyzettel rendelkezik.
 • Állandó alkotói és munkatársi kapcsolatokat tart fenn, állandó társulati működés jellemzi.
 • A társulat (több társulat esetén mindegyik önállóan) évente legalább 1 új bemutatót tart.
 • Önálló adminisztrációt, művészegyeztetést, PR-t, stb. működtet.
 • Évente összesen legalább 30 saját, egészestés, önállóan meghirdetett, bevétellel rendelkező előadást tartanak benne.

II/5. altéma: Saját játszási hellyel nem rendelkező társulat (alkotói kategória)

Fő funkciója, alkotó munkájának fő jellegzetessége: állandó társulattal működő művészeti csoport.

 • Állandó alkotói és munkatársi kapcsolatokat tart fenn, állandó társulati működés jellemzi.
 • Önálló adminisztrációt, művészegyeztetést, PR-t, stb. működtet.
 • Évente legalább 1 új bemutatót, és 20 saját, egészestés, önállóan meghirdetett, bevétellel rendelkező előadást tart.

II/6. altéma: Saját játszási hellyel nem rendelkező, állandó jelleggel működő alkotó(k) állandó társulat nélkül (alkotói kategória)

Fő funkciója, alkotó munkájának fő jellegzetessége: független előadóművész / rendező / koreográfus által nevesített állandó alkotóműhely.

 • Produkcióit meghívott, alkalmi alkotótársakkal hozza létre, mutatja be és játssza.
 • Évente legalább 1, a befogadó intézmény által igazolt munkabemutatót, 2 évente legalább 1 egészestést vagy 2 fél estést és évente legalább 10 egészestés, önállóan meghirdetett, bevétellel rendelkező előadást tart.

III. Infrastrukturális kategória
Pályázati keretösszeg: Bruttó 250 millió Forint
Nettó pályázati keretösszeg: 237,5 millió Forint.

III/7. altéma: Befogadó színház (Infrastruktúra)

Fő funkciója: befogadó színház; próbafolyamatok, próbák, előadások befogadása, forgalmazása. A szervezetek felé megrendelőként is felléphet, produkciós munkáját az erre a célra elkülönített keretéből finanszírozhatja.

 • Színházi előadások lebonyolítására és kiszolgálására alkalmas terekkel, infrastruktúrával és személyzettel rendelkezik.
 • A benne dolgozó formációktól független szervezet működteti, tartja fenn, beleértve az intézmény vezetőjét is, aki az intézmény programját önállóan, a befogadott formációktól függetlenül alakítja ki.
 • Ha a vezető művészi munkát is folytat, akkor saját produkcióival a fő funkcióra fordított idő maximum 15 %-áig veheti igénybe a befogadó színházat.
 • Egy befogadott alkotóműhely / társulat előadásszáma évente nem haladhatja meg az összes befogadott előadás számának 50 %-át.
 • Önálló adminisztrációt, PR-t, marketinget, stb. működtet.
 • Évente minimum 7 különböző társulatot és/vagy alkotót fogad be.
 • Évente legalább 80 egész estés, önállóan meghirdetett, bevétellel rendelkező előadást tartanak benne. Vidéki befogadó színházakban legalább 50 egész estés, önállóan meghirdetett, bevétellel rendelkező előadást tartanak.

III/8. altéma: Produkciós műhely (Infrastruktúra)

Fő funkciója: produkciós műhely; műhelymunkák, próbák, munkabemutatók, előadások előkészítése, társfinanszírozása, befogadása, promotálása, menedzselése.

 • A fent felsorolt tevékenységekre alkalmas infrastruktúrával és személyzettel rendelkezik.
 • A benne dolgozó formációktól független szervezet működteti és tartja fenn, beleértve a műhely vezetőjét is, aki a műhely programját önállóan, a befogadott formációktól függetlenül határozza meg.
 • Ha a vezető művészi munkát is folytat, akkor saját produkcióival a fő funkcióra fordított idő maximum 15 %-áig veheti igénybe a műhelyt.
 • Társulatok, alkotóműhelyek, alkalmi produkciók számára szolgáltat (próbaidőszakot, munkabemutatót, demonstrációt, meghallgatást, stb.), számukra önálló pénzügyi támogatást adhat produkciós keretének terhére.
 • A műhely rendelkezésre állási ideje évente legalább 2000 óra, melynek legalább 75 %-át csak fő funkciójára fordíthatja.
 • Évente legalább 6 formációt fogad be.
 • Egy befogadott formáció nem foglalhat el 50 %-nál többet a fő tevékenységre fordított időből.

III/9. altéma: Egyéb szervezetek

 • Olyan szervezetek, melyek egyedi projektek vagy nagy fontossággal bíró aktivitások rendszeres szervezésével járulnak hozzá a független terület sokszínű megjelenéséhez, képviseletéhez és fejlesztéséhez.
 • Azok a kezdeményezések is ide tartoznak, amelyek több alkategóriába is tartozhatnak vagy egyik alkategória feltételeinek sem felelnek meg. Ezek a szervezetek egyetlen pályázatot nyújtsanak be. A kuratórium ezeket a pályázatokat egyedi módon értékeli és egyedi támogatást nyújthat.

IV. Egyedi pályázati célú kategória: Speciális területek számára szóló produkciók támogatása
Pályázati keretösszeg: Bruttó 19 millió Forint
Nettó pályázati keretösszeg: 18,05 millió Forint.

Ezen pályázati kategóriában azon előadó-művészeti szervezetek pályázhatnak, amelyek elsősorban a színházi ellátás szempontjából hátrányos helyzetű társadalmi rétegek, korosztályok számára hoznak létre előadásokat, tevékenységükkel hiánypótló feladatot látnak el, tevékenységük azon része támogatható, amennyiben közfeladatot látnak el.

IV/10. altéma: Saját játszási hellyel rendelkező társulat

Fő funkciója, alkotó munkájának fő jellegzetessége: állandó társulat, társulatok, alkotóközösségek által működtetett színház.

 • Állandó társulat(ok), munkájának és előadásainak szolgál otthonául, még akkor is, ha időnként befogad egy-egy előadást.
 • Színházi előadások lebonyolítására alkalmas terekkel, infrastruktúrával és személyzettel rendelkezik.
 • Állandó alkotói és munkatársi kapcsolatokat tart fenn, állandó társulati működés jellemzi.
 • A társulat (több társulat esetén mindegyik önállóan) évente legalább 1 új bemutatót tart.
 • Önálló adminisztrációt, művészegyeztetést, PR-t, stb. működtet.
 • Évente összesen legalább 60 saját, egészestés, önállóan meghirdetett, bevétellel rendelkező előadást tartanak benne.

IV/11. altéma: Saját játszási hellyel nem rendelkező társulat

Fő funkciója, alkotó munkájának fő jellegzetessége: állandó társulattal működő művészeti csoport.

 • Állandó alkotói és munkatársi kapcsolatokat tart fenn, állandó társulati működés jellemzi.
 • Önálló adminisztrációt, művészegyeztetést, PR-t, stb. működtet.
 • Évente legalább 1 új bemutatót, és 30 saját, egészestés, önállóan meghirdetett, bevétellel rendelkező előadást tart.

IV/12. altéma: Saját játszási hellyel nem rendelkező, állandó jelleggel működő alkotó(k) állandó társulat nélkül

Fő funkciója, alkotó munkájának fő jellegzetessége: független előadóművész / rendező / koreográfus által nevesített állandó alkotóműhely

 • Produkcióit meghívott, alkalmi alkotótársakkal hozza létre, mutatja be és játssza.
 • Évente legalább 1, a befogadó intézmény által igazolt munkabemutatót, 2 évente legalább 1 bemutatót, és évente legalább 10 egészestés, önállóan meghirdetett, bevétellel rendelkező előadást tart.

A kiírás egészére vonatkozó megjegyzések:

A pályázat formai és tartalmi követelményei

Pályázni az NKA portáljának nyitó oldalán, a jobboldali sávban elhelyezett „NEFMI fejezeti kezelésű pályáztatás” menüpont alatt, az aktuális pályázati felhívásokhoz tartozó pályázati adatlapon és költségkalkuláción, illetve az ehhez csatolt háttéranyagok megküldésével lehet.

A pályázatok (adatlap és mellékletei)

 • két nyomtatott példányban kizárólag postai úton nyújthatók be (egy eredeti és egy másolati példány, egy küldeményben, az eredeti példányt megkülönböztetett jelzéssel ellátva, TOVÁBBÁ
 • 8 példányban CD-n.
 • A CD tartalmi követelménye:
  • Pályázati adatlap,
  • 2011. évre tervezett részletes szakmai elképzelések leírása,
  • beszámoló a 2010. évi szakmai tevékenységről,
  • Az előadást, előadásokat bemutató társulat/ok, befogadó helyek szándéknyilatkozata,
  • egyéb a szakmai döntést segítő dokumentumok.

A pályázat tartalmi feltételei:
A pályázatot pályázati adatlapon kell benyújtani.
A pályázati adatlaphoz kötelezően csatolandó mellékletek:

 1. Költségkalkuláció (a Pályázati adatlap 1. számú melléklete, a CD-re nem kell rámásolni);
 2. Jogi dokumentáció (a Pályázati adatlap Kitöltési útmutatója szerint, a CD-re nem kell rámásolni!);
 3.  Az Előadó-művészeti Iroda által kiállított, a nyilvántartásba vételről és besorolásról szóló határozat egyszerű fénymásolata;
 4.  Az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet igazolása, amely szerint a pályázó az előző évre vonatkozó dokumentációját (lehetőség szerint a bemutatott előadásokról készült felvételt is DVD-n) postai úton, vagy személyesen eljuttatta. A részletekkel kapcsolatban az intézet munkatársai adnak további felvilágosítást (elérhetőség: 1013 Budapest, Krisztina krt. 57., Tel.: 375-1184 színházi pályázatok: Kulcsár Viktória e-mail: kulcsar.viktoria@szinhaziintezet.hu táncszínházi pályázatok: Behumi Ferencné, e-mail: behumi.ferencne@szinhaziintezet.hu).
 5. A 2011. évre tervezett részletes szakmai elképzelések leírása. A megvalósítási tervnek az általános művészeti koncepció mellett tartalmaznia kell a saját és közös új színházi bemutatók, a befogadásra tervezett színházi előadások ismertetését, továbbá a bemutatni kívánt előadások, megszólított közönség köre, nagysága, elvárt nézőszám, vendégjáték-sorozatra meghívott előadások szempontjai és a közösségformálás összefüggései, kommunikációs terv.
 6. Az alkotói kategóriákban az utolsó 2 bemutatóról készült videófelvétel DVD hordozón, 1 példányban, amely lehet egyszerű, vágatlan, dokumentációs formában is. (Amennyiben nem áll rendelkezésre videó dokumentáció, ennek indoklása.)
 7. Befogadó színház és produkciós műhely pályázatában külön költségvetésben kell jelezni, hogy a szervezet milyen mértékben kíván hozzájárulni a létrehozni tervezett produkciók, vagy befogadott társulatok költségeihez.
 8. Az előadást, előadásokat bemutató társulat/ok, befogadóhelyek szándéknyilatkozata/i.
 9. Rövid szakmai beszámoló az előző évi tevékenységről (maximum 5 oldal terjedelemben).
 10. 10. Egyéb, a döntést segítő háttéranyagok nyolc példányban – egyenként összefűzve mellékletként (szórólapok, műsorfüzet, stb. 8 fő kuratóriumi tag)

Az NKA Igazgatósága a pályázatok befogadását követően szükség szerint – e-mailben – hiánypótlásra hívja fel a pályázót, aki a felszólítás megküldését követő 7 napon belül köteles annak eleget tenni, illetve a FEPO-val felvenni a kapcsolatot. A határidő lejártával nincs mód a hiánypótlás megtételére. (Kérjük, hogy a pályázó olyan értesítési e-mail-címet adjon meg az adatlapon, amelyet naponta ellenőriznek.)

FELHÍVJUK a figyelmet arra, hogy a „Kitöltési útmutató”-ban Jogi dokumentáció címszó alatt felsorolt – a pályázóra vonatkozó – dokumentumok hiánypótlására nincs lehetőség!

A pályázat benyújtásának határideje, helye, módja:

A pályázatok postára adásának határideje: a pályázat az NKA portálján történő megjelenésétől számított 30 nap.

Postacím:
Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága FEPO
H – 1388 Budapest, Pf. 82.,
vagy nagyobb csomag esetén a postai cím 1085 Budapest, Gyulai Pál u. 13.

A borítékra és a pályázati adatlapra is kérjük ráírni a pályázat rövid címét és az altéma számát: („Független színházi pályázat – ………………kategória – ….. altéma)

A pályázattalkapcsolatban felvilágosítást nyújt:

 • szakmai kérdésekben az NEFMI Művészeti Főosztályán Losonczi Júlia előadó-művészeti referens a (06-1)7954 – 653-as telefonszámon vagy a julia.losonczi.perenyine@NEFMI.gov.hu e-mail címen, illetve
 • a pályázati adatlap kitöltésével kapcsolatban az NKA Igazgatóságán Kovács Krisztina kollégiumi titkár a (06-1)327-4380-as telefonszámon vagy a krisztina.kovacs@nka.hu e-mail címen.

A pályázat tartalmi elbírálásának módja és határideje:

 • A támogatás elosztásáról szakmai kuratórium javaslata alapján a miniszter dönt. (A kuratórium megvizsgálja a kritériumok teljesülését, a pályázókat – figyelembe véve azok saját minősítését – besorolja az egyes kategóriákba. )
 • A kuratórium három részből áll össze: a színházért és a táncért felelős, 4-4 főből. A pályázat I. sz. kategóriáját és II. sz. kategóriáját, ennek megfelelően, külön döntéssel bírálják el. Minden más esetben közösen döntenek.
 • A kuratórium minden kategóriában finanszírozási sávokat határoz meg. Így minden pályázó egy finanszírozási státuszt kap a döntés folyamán. A státuszok minimálisan egy „kiemelt”, egy „finanszírozott” és egy „nem támogatott” sávban jönnek létre, mely sávok finanszírozási összegét a kuratórium határozza meg.
 • A kuratórium a döntést a mellékelt szempontrendszer alapján, egyéni pontozással hozza meg. A szempontrendszer számmal jelzett, öt fő összesített értékei határozzák meg a pályázó finanszírozási státuszát.
 • A kuratórium saját szakmai tapasztalatai, szakmai tanácsadók beszámolói, személyes konzultációk, videó dokumentációk, és az adatlapon szereplő információk alapján tesz javaslatot a döntésre, a felhívásban összefoglalt Bírálati szempontrendszer szerint.
 • A szempontrendszer értékelésének pontszámai nyilvánosak, beleértve az öt fő szempont egyenkénti, összesített pontszámait is.

Az adatlap, költségkalkuláció és jogi dokumentáció nélkül érkezett, hiányosan, pontatlanul kitöltött vagy a határidő után benyújtott, továbbá a pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatokat a szakmai kuratórium nem értékeli.

Döntés várható időpontja. A benyújtástól számított 30 nap.

A döntést követő 15 napon belül, a pályázat eredményeiről a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága írásban értesíti a pályázókat. Ezzel egyidejűleg a kedvezményezettek listáját a pályázat kiírója a www.kormany.hu és a www.eloadomuveszetiiroda.hu honlapokon is közzéteszi.

Az Előadó-művészeti Tanács javaslatát figyelembe véve a miniszter a következő szakértőket kérte fel a bírálatra:
Színházi pályázatok esetében: Deme László, Kozma András, Kútszegi Csaba, Regős János.
Táncos pályázatok esetében: Dr. Fodor Antal, Hegedűs Sándor, Kiss János, Mihályi Gábor.
A III-as és a IV-es pályázatokról a színházi és táncos szakértők közösen döntenek.

Jogorvoslat:

A pályázati döntéssel szemben a pályázó az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül az NKA Igazgatóságára a miniszternek címezve nyújthat be jogorvoslati kérelmet. A jogorvoslati kérelemről hozott döntésről 30 napon belül a pályázó értesítést kap.

Szerződéskötés:

A támogatásban részesített pályázóval szerződést a pályázatkezelő szerv, a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága köt.

A támogatási szerződéseket a döntés meghozatalától számított 45 napon belül az NKA Igazgatósága köti meg a támogatott pályázókkal, feltéve, hogy megfelelnek a hatályos jogszabályi előírásoknak, rendelkezve a támogatás felhasználásának feltételeiről, folyósításának ütemezéséről, rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzéséről, elszámolásáról, a szerződésszegés jogkövetkezményeiről.

A támogatás folyósítása:

A támogatás folyósítására a költségterv szerinti ütemezésben kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett. A támogatás utalására a támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását követően, a szerződésben meghatározott időpontban és ütemezés szerint kerülhet sor.

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 119. §-a alapján a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, az attól történő elállás esetén a támogatás visszafizetésének biztosítéka a támogatási szerződés mellékletét képező felhatalmazás beszedési megbízás teljesítésére.

A támogatás elszámolása és ellenőrzése:

A kedvezményezett az elnyert összeget csak a támogatott célra fordíthatja, és köteles a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és a gazdálkodására vonatkozó előírások szerint számot adni. Az elszámolás keretében köteles szöveges szakmai beszámolót, valamint tételes pénzügyi elszámolást készíteni, és azokat az érvénytelenített és hitelesített pénzügyi bizonylatok (az elfogadott költségkalkulációban szereplő jogcímek szerinti bontásban, a felhasználási időszakon belüli, a támogatott nevére szóló számlák, számlát helyettesítő bizonylatok, pénztári kifizetések, banki terhelések, teljesítés igazolások stb.) másolatának egyidejű csatolásával a támogatási szerződésben foglaltak szerint 1 példányban a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága részére megküldeni.
A szakmai beszámoló részletezése megtalálható a 6/2010. NEFMI rendelet Mellékletében.

Kérjük, pályázatukban értelemszerűen térjenek ki a  „Bírálati szempontrendszerben” összegezett szempontokra!

Budapest, 2011.május 06.

Dr. Réthelyi Miklós
nemzeti erőforrás miniszter

Megjelentetés dátuma: 2011. május 6.

A pályázat postáraadásának határideje: 2011. június 6.

Tájékoztató a bírálati szempontrendszerről

Kérjük, pályázatukban értelemszerűen térjenek ki az itt összegezett szempontokra!

A kuratórium szempontrendszere

 1. Általános szempontok

Művészeti tervek értékelése és összefüggése az eddigi tevékenységgel:

 • A pályázó mennyire következetes az eddigi vállalásaihoz?
 • A pályázó mennyire nyitott a változásra?
 • Mennyire következetes, szisztematikus építkezésről, vagy irreális elképzelésekről van szó?
 1. Művészeti szempontok

Alkotói jelleg:

 • Mennyire hoz létre a pályázó csak rá jellemző formanyelvet? (alkotó kategóriák)
 • Mennyire érvényesül a pályázó befogadó intézmény önálló művészi arculata? (infrastrukturális kategóriák)
 • Mennyire látható egy tervszerű építkezés a pályázó alkotói vagy befogadói programjában?
 • Innováció, kortárs jelleg:
 • A pályázót mennyire jellemzi kortárs tartalmi és formai innováció keresése és megvalósítása? Mai tartalom, mai formában. (alkotói kategóriák)
 • A pályázó munkáját mennyire jellemzi a kutatás-jelleg, és annak eredményeképpen létrejövő újítás?
 • Felkészültség, színvonal:
 • Milyen a pályázó művészi munkájának tartalmi és formai színvonala?  Előadásaiban mennyire érezhető, látható az alkotói szándék, az hogy mit, kinek és miért csinál? (alkotó kategóriák)
 • Milyen a pályázó befogadó intézmény hatása az alkotó munka tartalmi és formai színvonalára? (infrastrukturális kategóriák)
 • Milyen a színészi illetve tánc-szakmai felkészültsége, a rendezés, a koreográfia színvonala és minősége, a dramaturgia, a zene, a fény- és hangtechnika használata? (alkotó kategóriák)
 • Mennyire érvényesülnek a befogadó intézményben válogatási elvek minőségi szempontból? (infrastrukturális kategóriák)
 1. Szakmai szempontok

„Külső” szakmai szempontok, azaz a szakmai társadalomban való megmutatkozás:

 • Milyen a pályázó kritikai jelenléte, megítélése? (Befogadó intézmény esetén a nála megjelenő produkciók tekintetében)
 • A pályázó milyen hazai és nemzetközi fesztiválokon, vendégjátékokon lép fel? (Befogadó intézmény esetén a nála megjelenő produkciók tekintetében)
 • Milyen díjai és kitüntetései vannak? (alkotó kategóriák)
 • Milyen mértékű a média-megjelenése? (Befogadó intézmény esetén a nála megjelenő produkciók tekintetében)
 • A pályázó részt vesz-e együttműködésben, koprodukciókban, hálózatépítésben?
 • Milyen plusz szakmai többlet tartalmat képes nyújtani a produkciós iroda?
 • Tud-e hosszabb játszási lehetőséget biztosítani a műnek a produkciós iroda?
 • Képes-e a produkciós iroda erős marketinget kifejteni?
 • „Belső” szakmai szempontok, azaz a pályázó által kifejtett szakmai aktivitás:
 • A pályázó mennyi és milyen jellegű workshopot szervez? A pályázó tevékenységében mennyi időt fordít önképzésre, társulatképzésre?
 • Részt vesz-e, szervez-e szakmapolitikai tanácskozásokon, vitákban, ernyőszervezetek, szakmai szervezetek munkájában?
 • A pályázó szervezet az elmúlt év során részt vett nemzetközi projektben vagy fesztiválon, vagy fogadott-e nemzetközi partnert? (Nemzetközi jelenlét)
 • A pályázó szervezet dokumentáltan fordít-e figyelmet tudásának átadására? (pl. főiskolásokat, egyetemistákat, önkénteseket fogad, kulcsszereplői előadnak vagy publikálnak, stb.) (Multiplikáció, modellértékűség)
 • A szervezet saját szakterületén modellértékű munkát végez-e? (Multiplikáció, modellértékűség)
 • Miképpen tud nagyobb stabilitást adni a nála készülő alkotásnak a produkciós iroda?
 1. Társadalmi hatás
 • Mekkora a pályázó szervezet éves előadásszáma, befogadó intézmény esetében hány produkció létre hozásához, bemutatásához és továbbjátszásához járul hozzá?
 • Mekkora a pályázó éves nézőszáma? (produkciós műhely esetében opcionális)
 • Eljut-e társadalmilag elzárt és/vagy hátrányos helyzetű társadalmi csoportokhoz a pályázó? (produkciós műhely esetében opcionális)
 • A pályázó szervezet munkájára jellemző-e a közönségépítés, különös tekintettel a gyermek- és ifjúsági közönségre? (Köztéri projekt, iskolai projektek. Pedagógiai hatás) (produkciós műhely esetében opcionális)
 • A szervezet működtet-e honlapot, és azt legalább havonta frissíti-e, jelentet-e meg kiadványt? (Transzparencia)
 • A szervezet honlapján hozzáférhető-e közhasznú szervezet esetében az elmúlt év közhasznúsági jelentése, egyéb szervezet esetében az elmúlt év főbb szakmai eredményei és gazdasági mutatói? (Transzparencia)
 1. Gazdasági szempontok
 • Megvalósul-e a pályázó szervezet gazdaságilag stabil és kiszámítható működése? Mennyire reális a pályázó pályázatban rögzített költségvetése?
 • Mekkora eredménnyel von be forrásokat a pályázó szervezet egyéb kulturális területekről? (pl. NKA szakmai kollégiumainak pályázatai, jegybevétel, előadások forgalmazása)
 • Mekkora eredménnyel von be a pályázó szervezet külső piaci forrásokat a működési támogatása mellé? Azaz olyan forrásokat, amelyek egyéb úton nem kerülnének a hazai kultúra véráramába, azaz az alternatív művészeti közösség számára nem evidens források (nemzetközi bevételek, piaci források stb.)?
 • A pályázó a költségvetéséből mekkora részt vállal marketingre? Ez az összeg milyen kapcsolatban áll a vállalt, kitűzött feladatok végrehajtásával? Milyen alternatív marketing fogásokat használ a működésben?
 • Milyen mértékben keletkezik a jelen pályázat forrásából hozzáadott érték a pályázón keresztül az alternatív és független szféra számára?
 • Milyen plusz forrásokat tud bevonni a produkciós iroda?
 • Képes-e a produkciós iroda koprodukciós partnert bevonni?