Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására – 2019

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására professzionális színházi előadó-művészeti szervezetek részére

A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)

A pályázat kezelője: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága (a továbbiakban: EMET NKAI)

A pályázat benyújtásának feltétele: a pályázó az NKA portálján érvényes regisztrációval rendelkezik.

A pályázat célja

Az EMMI az előadó-művészeti szervezetek támogatásának részletes szabályairól szóló 428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet 22. §-a alapján nyílt pályázatot hirdet kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására színházművészeti szervezetek számára.

A részletes pályázati célokat jelen felhívás „Az egyes altémákhoz tartozó részletes kritériumok és információk” című fejezet altémánként tartalmazza.

A pályázat keretösszege, pénzügyi forrása

A pályázat keretösszege a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény alapján 113 000 000 Ft, azaz egyszáztizenhárom millió forint. A pályázat keretösszege az EMMI 2019. évi költségvetésében a 20/13/5 Az előadó-művészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok (működési és művészeti pályázatok) elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzaton rendelkezésre áll.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkének (1) bekezdésében említett állami támogatás fogalmáról szóló Bizottsági közlemény (2016/C 262/01) 34. pontja szerinti feltétel teljesülése okán a jelen pályázati felhívás szerinti támogatás nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése hatálya alá tartozó állami támogatásnak.

Az egyes altémákra fordítható keretösszegek meghatározása jelen kiírás „Az egyes altémákhoz tartozó részletes kritériumok és információk” fejezetében található.

A beérkezett pályázatok függvényében az egyes altémákra meghatározott keretösszegek módosíthatók.

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

A megítélt támogatás intenzitása maximum 100 % lehet.

A pályázók köre: professzionális, létesítő okiratukban alap-, illetve főtevékenységük szerint előadó-művészeti szervezetek.

A további, speciális feltételeket „Az egyes altémákhoz tartozó részletes kritériumok és információk” című fejezet tartalmazza.

Nem nyújthat be pályázatot természetes személy, továbbá azon szervezetek, amelyeket a jelen felhívás „Az egyes altémákhoz tartozó részletes kritériumok és információk” című fejezet altémánként e tekintetben felsorol.

Nem nyújtható be pályázat azokhoz a szakmai programokhoz, amelyekhez a pályázó az EMMI által a színházművészeti szervezeteknek meghirdetett 2018. évi kiemelt művészeti célú pályázaton és / vagy a 2018. évi, határon túli színházművészeti szervezeteknek szóló pályázaton részben vagy egészben támogatást nyert.

Egy pályázati cél csak egy pályázati altémából nyerhet támogatást.

Nem folyósítható támogatás annak a nyertes pályázónak, amely az EMET NKAI (vagy jogelődje) által kezelt vagy bonyolított EMMI (vagy jogelődjei) által nyújtott, vagy az NKA és/vagy EMET NKAI által nyújtott, lejárt határidejű támogatásra vonatkozó támogatási szerződéséről nem rendelkezik a pályázat lezárásáról szóló értesítőlevéllel, vagy esetleges visszafizetési kötelezettségét nem teljesítette, vagy az elszámolást az arra illetékes szerv egyéb tartalmi, formai problémák, hiányosságok miatt nem fogadta el.

A megvalósítás időszaka: 2019. július 1. – 2020. június 30.

A felhasználás (a megvalósult tevékenységéhez kapcsolódó, a támogatás terhére elszámolható költségek teljesítésének) időszaka: 2019. július 1. – 2020. június 30.

A megvalósítási és felhasználási véghatáridő módosítására nincs lehetőség.

A pályázat benyújtásának határideje

A pályázatok benyújtásának határideje a pályázati kiírásnak az EMET NKAI portálján történő megjelenésétől számított 30 naptári nap, jelen pályázati felhívás esetében 2019. augusztus 23.

Saját forrás

A támogatás igényléséhez saját forrás igazolása nem szükséges.

A pályázat elbírálásának határideje

Az emberi erőforrások minisztere nevében eljárva a kultúráért felelős államtitkár mint döntéshozó a pályázatokra vonatkozó benyújtási határidőt követően, az Ávr. 66. § 14. pontja alapján legkésőbb 65 napon belül hozza meg döntését.

Igényelhető költségjogcímek

Az igényelhető költségjogcímeket jelen felhívás „Az egyes altémákhoz tartozó részletes kritériumok és információk” című fejezete tartalmazza.

Nem igényelhető és nem fordítható a támogatás nagyértékű eszközbeszerzésre. A nem igényelhető jogcímekre vonatkozó további információkat a „Az egyes altémákhoz tartozó részletes kritériumok és információk” című fejezet tartalmazza.

A dokumentáció és annak feltöltésére vonatkozó információk

A benyújtandó dokumentumokat jelen felhívás „Az egyes altémákhoz tartozó részletes kritériumok és információk” című fejezete tartalmazza.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a pályázati adatlap 7. pontjához szükséges feltölteni a pályázathoz kapcsolódó valamennyi dokumentumot „pdf” formátumban (fájlnév: ékezetek nélkül), amelyeket jelen pályázati felhívás előír, illetve azon további dokumentumokat, melyeket a pályázó egyéb mellékletként pályázatához fel kíván tölteni.

Ha a pályázati felhívásban előírt melléklet nem áll rendelkezésre a pályázat benyújtásakor, vagy az adott pályázathoz nem kíván egyéb mellékletet csatolni, azt a mellékletek legördülő menüből való kiválasztása után, az Indoklás elnevezésű mezőben indokolni szükséges.

Felhívjuk figyelmét, hogy bármelyik altémára nyújtja be a pályázatát, kötelező feltölteni egy 30 napon belüli pénzintézeti igazolást a számlavezetésről.

A felhívás által előírt mellékleteket az alábbi módon tudja feltölteni:

Az előírt mellékletekből, mellékletenként (!) egy-egy „pdf” fájlt kell készíteni. A feltöltés előtt mindig végezzen ellenőrzést, hogy a „pdf” állományok visszaolvashatók-e. Amennyiben a dokumentumok olvashatatlanok, az a pályázat érvénytelenségét okozhatja!

Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére. A legnagyobb feltölthető állományméret: 10 MB.

A pályázatok bírálatára vonatkozó eljárás

A pályázat formai és tartalmi elbírálásának módja:

 1. Formai elbírálás

Aa) A pályázat befogadása

A pályázat befogadásáról az EMET NKAI, legfeljebb a pályázat benyújtását követő hetedik napig befogadó nyilatkozatot bocsát a pályázó rendelkezésére vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot. A pályázat befogadása során az EMET NKAI vizsgálja, hogy

 1. az igényelt támogatási összeg meghaladja-e a maximálisan igényelhető mértéket;
 2. a pályázó a pályázói körbe tartozik-e;
 3. elmulasztott-e csatolni bármely olyan mellékletet, amely nem hiánypótolható és/vagy üres dokumentumot csatolt-e a pályázatához.

Ab) A hiánypótlás

Ha a befogadott pályázatot a pályázó hibásan vagy hiányosan nyújtotta be, az EMET NKAI – a hibák, hiányosságok megjelölése mellett – egyetlen alkalommal felszólítja a pályázót a pályázat kijavítására. A pályázat kijavítására / hiánypótlására egyetlen alkalommal, a megadott határidőig van lehetőség. A hiánypótlásról a pályázó az Effector online felületen, az alábbi elérési útvonalon hivatalos felszólító levelet kap: NKA felhasználói fiók/Pályázatok/Benyújtott pályázatok/adott pályázat/Pályázati dokumentumok – Pályázati hiánypótlás levél.

A hiánypótlásról szóló felszólító levél tartalmazza a hibák, hiányosságok megjelölését, a javítás módját, a hiánypótlás határidejét.

A hiánypótlásról szóló felszólító levél felhasználói fiókba való kiküldésének tényéről a pályázó e-mailben automatikus rendszerüzenetet kap, ezért a pályázónak a regisztráció során valós e-mail címet kell megadnia, amit naponta ellenőriz.

A határidő lejártával nincs mód a hiánypótlás teljesítésére.

Minden altéma tekintetében: nincs lehetőség hiánypótlására az előző évi tevékenységről szóló szakmai beszámoló esetében.

2. altéma tekintetében: további nem hiánypótolható dokumentumokat tartalmaz „Az egyes altémákhoz tartozó részletes kritériumok és információk” című fejezet!

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az EMET NKAI nem kér be hiánypótlást azon pályázatok esetében, ahol a fent megnevezett dokumentum hiányzik, vagy a pályázó – bármely csatolandó melléklet esetében – üres dokumentumot/kat csatol a pályázatához.

Az EMET NKAI az általa elutasított (be nem fogadott) pályázatokat, illetve a hiányosan vagy hibásan benyújtott hiánypótlást tartalmazó pályázatokat tájékoztatással küldi meg a szakmai kuratórium részére.

A szakmai kuratórium az EMET NKAI által elutasított (be nem fogadott) pályázatot, valamint a hiánypótlást határidőn belül nem teljesítő pályázatot formailag érvénytelennek minősítheti és azt nem értékeli és nem pontozza.

A benyújtott pályázat / hiánypótlás hiányos vagy hibás, ha

 1. bármely kötelezően benyújtandó dokumentum vagy annak egy része hiányzik a benyújtott pályázatból / hiánypótlásból;
 2. hiányzik vagy nem teljes vagy nem megfelelő a cégszerű aláírás a kötelezően benyújtandó dokumentumokon
 3. hibásan vagy nem megfelelően van kitöltve a költségkalkuláció.
 1. Tartalmi elbírálás

A beérkezett pályázatokról szóló döntései megalapozásához a kultúráért felelős miniszter nevében eljárva a kultúráért felelős államtitkár a Színházművészeti Bizottság javaslata figyelembevételével szakmai kuratóriumot kér fel.

A szakmai kuratórium tagjainak nevét „Az egyes altémákhoz tartozó részletes kritériumok és információk” című fejezet tartalmazza.

A szakmai kuratórium a pályázatokat a kuratórium munkájára vonatkozó Működési szabályzat szerint, a megadott szempontok alapján, valamint saját szakmai tapasztalata, szakmai tanácsadók beszámolói, személyes konzultációk, videó dokumentációk és a benyújtott pályázatban szereplő információk alapján bírálja el.

A döntésre a szakmai kuratórium előterjesztése alapján a Színházművészeti Bizottság tesz javaslatot. A döntést a kultúráért felelős államtitkár hozza meg.

A szakmai kuratórium a bírálat során vizsgálja a költségkalkulációban igényelt jogcímek szakmai megalapozottságát is.

A szakmai kuratórium a döntési előterjesztést pontozásos értékelés útján fogalmazza meg. A kuratóriumi ülésen a szakmai vita alapját a – szakmai kuratórium tagjai által pályázatonként kitöltött értékelőlapok összesítését követően kialakult – rangsor képezi. A szakmai kuratórium az ülésen szavazással dönt a támogathatósághoz szükséges, minimálisan elérendő pontszámról, a végleges összpontszámokról, valamint a pályázatokra vonatkozó konkrét támogatási összeg-javaslatról.

A szakmai kuratórium a döntési előterjesztést általános indokolással látja el.

A szakmai kuratórium a pályázaton forráshiány miatt nem támogatott, de szakmailag megfelelő (a támogathatósághoz szükséges, minimálisan elérendő pontszámot teljesítő) pályázatok támogatási összeg-javaslatát, az összpontszámok alapján kialakult sorrendjét – altémánként – is meghatározhatja.

A pályázat elbírálása során a szakmai kuratóriumok az alábbi szempontokat veszik figyelembe:

Prioritást élvező szempont:

 1. a magyar kultúra értékeinek magas színvonalú, affirmatív bemutatása és nemzeti önazonosság-tudatunk erősítése, valamint az európai keresztény kultúrához való tartozásunk szakmailag igényes, korszerű színházi eszközökkel történő pozitív megjelenése

Továbbá

 1.  program szakmai minősége és értéke
 2. a szakmai program megvalósíthatósága
 3. a szakmai program és igényelt összeg realitása, összhangja
 4. a program várható hatása
 5. a költségvetés realitása

Közzététel

A pályázat kiírója a döntést követően a www.nka.hu, a www.emet.gov.hu és a www.kormany.hu oldalon nyilvánosságra hozza

 1. a nyertes pályázók nevét, székhelyét / a megvalósítás helyét;
 2. a támogatás célját;
 3. a megítélt támogatási összeget.

Értesítés

A pályázót a támogatási döntés meghozatalát követő tizenöt napon belül az EMET NKAI írásban értesíti az eredményről.

Jogorvoslat

Pályázati úton biztosított költségvetési támogatás esetén a költségvetési támogatás államháztartáson kívüli igénylője vagy a kedvezményezett az EMET NKAI-nál kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okirat kiadására, a költségvetési támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő, a pályázati kiírásba vagy a támogatói okiratba ütközik.

Nem nyújtható be kifogás az olyan döntés, intézkedés ellen, amellyel szemben jogorvoslatnak van helye, vagy amely a támogatás igénylőjére, illetve a kedvezményezettre vonatkozó jogot, kötelezettséget közvetlenül nem állapít meg. A kifogás benyújtására a kifogásolt intézkedéshez vagy mulasztáshoz kapcsolódóan megállapított határidőn belül, ennek hiányában az arról való tudomásszerzéstől számított tíz napon belül, de legkésőbb az annak bekövetkezésétől számított harminc napon belül, írásban van lehetőség. A kifogás benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása miatt igazolási kérelem benyújtásának nincs helye.

Az EMET NKAI megvizsgálja, hogy a kifogás tartalmazza-e az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 102/D. § (4) bekezdésében meghatározott adatokat. Az EMET NKAI saját hatáskörben dönt az Ávr. 102/D. § (5) bekezdés szerint a kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról.

Az EMET NKAI – ha a kifogásban foglaltakkal egyetért – megteszi a kifogásban sérelmezett helyzet megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket, vagy továbbítja a kifogást az emberi erőforrások minisztere részére.

A kifogásra vonatkozó további szabályokat az Ávr. 102/D. § tartalmazza.

Támogatói okirat kiadása

A támogatói okirat (okirat) kiadásának feltétele, hogy a nyertes pályázó az okirat kiadásához előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen (Ávr. 75. §-a). Az Ávr. 74. § (1) bekezdése és az Ávr. 81. §-a részletesen tartalmazza azokat a feltételeket, amely esetekben nem adható ki okirat.

A támogatás folyósítása

A támogatás folyósítására támogatási előleg címén vagy az elszámolás elfogadását követően, legkésőbb 2019. december 31-ig, a támogatás folyósítására az okirat kiadását követően, az okiratban meghatározott időpontban és feltételek szerint kerül sor.

Az okirat kiadásának időpontjában

 1. folyamatban lévő vagy megvalósítás előtt álló programok esetén a támogatás támogatási előlegként folyósítandó;
 2. már megvalósult programok esetén a támogatás a benyújtott szakmai beszámoló az EMMI Előadó-művészeti Főosztálya, illetve a pénzügyi elszámolás az EMET NKAI általi elfogadását követően utófinanszírozással folyósítandó.

A támogatás elszámolása és ellenőrzése

A kedvezményezett az elnyert támogatást csak az okiratban rögzített célra fordíthatja, és köteles a támogatás felhasználásáról az okirat és a gazdálkodására vonatkozó előírások szerint számot adni.

A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás hiánypótlására egyetlen alkalommal van lehetőség.

A szakmai beszámolóban ismertetni kell a támogatás felhasználásnak, valamint a támogatott tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásait és tapasztalatait, ki kell térni a megvalósulás körülményeire, valamint elemezni kell a megvalósítás szakmai eredményességét és hozadékát, konkrét eredményeit (eredménytelenség esetén annak okait).

Produkció létrehozása esetén – a szöveges beszámolón kívül – beküldendő a produkcióról készült DVD-felvétel és sajtóanyagok (a kedvezményezett által megjelentetett vagy írt saját anyag nem).

Produkció létrehozása / forgalmazása esetén be kell számolni a lejátszott előadások számáról, előadásonkénti nézőszámáról, az előadások helyszíneiről, a részletes szereposztásról, illetve a megjelent sajtóanyagok, promóciók linkjét/linkjeit meg kell jelölni a beszámolóban.

A pénzügyi elszámolásnak tartalmazni kell az okiratban rögzített költségkalkuláció alapján benyújtott:

 1. a kedvezményezett nevére szóló, eredeti dokumentumon érvénytelenített bizonylatokról készített hitelesített másolatokat (számlák, számlát helyettesítő okiratok), pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatokról (pénztárbizonylat, ennek hiányában pénztárfőkönyv/pénztárnapló másolata, banki terhelési értesítő, szerződés, teljesítésigazolás stb.).
 2. a kettőszázezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésének vagy szolgáltatás megrendelésének írásos dokumentumát. Írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Amennyiben a kedvezményezett az elszámolás során a fenti értékhatár feletti árubeszerzés és szolgáltatásnyújtás írásos dokumentumait nem csatolja, az elszámolás során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe.
 3. a megbízási díj, illetve tiszteletdíj jogcím esetén a megbízási díjak, tiszteletdíjak számlázott szellemi tevékenység szerződéseit is be kell küldeni, továbbá ha a tiszteletdíjban részesülő magánszemélyek nevében gazdálkodó szervezetek állítanak ki számlát, úgy a magánszemély és a gazdálkodó szervezet között fennálló jogviszonyt igazoló, továbbá a tiszteletdíj átvételét nyugtázó nyilatkozat is szükséges (a nyilatkozat az alábbi helyről tölthető le: www.nka.hu / Információk / Tájékoztató a tiszteletdíjban részesülő magánszemélyek nevében kiállított számlákkal történő elszámolásokhoz), amennyiben a szerződéskötés három oldalúan történik (a szerződést a tevékenységet végző magánszemély is aláírja) úgy Nyilatkozat megküldése nem szükséges.
 4. A 2. Katona produkciós pályázat altéma esetében a szerző számára történt 600.000 Ft összegű szerzői díj kifizetését igazoló pénzügyi bizonylatokat, továbbá a színház és a szerző között megkötött szerződésben rögzített díj kifizetését igazoló dokumentumot – mint saját forrásként elszámolt összeget –, amely nem azonos ezen pályázaton elnyert 600.000 Ft összegű szerzői díjjal.

Amennyiben a produkció bemutatására és az azt követő 5 lejátszott előadás megvalósulására 2020. június 30-ig nem kerül sor, akkor kizárólag a szerzői díjra jogosult a támogatott!

 1. A 4. Weöres Sándor pályázat altéma esetében a szerző számára történt 300.000 Ft összegű szerzői díj kifizetését igazoló pénzügyi bizonylatokat, továbbá a színház és a szerző között megkötött szerződésben rögzített díj kifizetését igazoló dokumentumot – mint saját forrásként elszámolt összeget –, amely nem azonos ezen pályázaton elnyert 300.000 Ft összegű szerzői díjjal.
 2. A 4. Weöres Sándor pályázat altéma esetében a mentor(ok) számára történt 100.000 Ft összegű mentori díj kifizetését igazoló pénzügyi bizonylatokat, és ezen kifizetést megalapozó, mindhárom fél által aláírt mentori szakmai beszámolót.
 3. Produkciós kiadások elszámolásánál (tiszteletdíj, kellék-, díszlet-, jelmez költségek stb.) az eredeti számlára az előadás címének rögzítése kötelező.

Idegen nyelven kiállított bizonylatok, szerződések esetén a tartalom fordítása szükséges.

Nem magyarországi fizetőeszközben történő pénzügyi elszámolás esetén az „Elszámoló lap”-on a számla tárgyát magyar nyelven is, továbbá a számla összegét a számla teljesítése napján érvényes MNB középárfolyamon forintra átszámítva is fel kell tüntetni.

A fent említett eredeti számlák, okiratok szükség esetén bekérhetők, vagy a helyszínen ellenőrizhetők.

Nem számolható el

 1. a pályázati céllal össze nem függő kiadások,
 2. más pályázati forrásból finanszírozott kiadások,
 3. az előadó-művészeti szervezet – amennyiben az előadó-művészeti tevékenységen, mint alap/fő tevékenységen kívül más tevékenységet is folytat – központi irányítása általános költségeinek a számviteli politikában meghatározott módon arányosított, nem előadó-művészeti tevékenységre jutó hányada,
 4. a nem előadó-művészeti tevékenységek közvetlen kiadásai,
 5. ingatlanon végzett felújítás, beruházás költségei, ingatlanon elszámolt értékcsökkenés,
 6. visszaigényelhető vagy nem a kedvezményezettet terhelő adók,
 7. társasági adó, helyi adó, idegenforgalmi adó, vámköltség, illeték, különadó stb.,
 8. bírság, kötbér, perköltség, hatósági díj,
 9. banki kezelési költségek, banki műveletek költsége, kamattartozás kiegyenlítése, hitel, egyéb pénzügyi műveletek költségei,
 10. árfolyamveszteségek, árfolyamkockázat-biztosítással kapcsolatban felmerült költségek,
 11. társasági részesedések (üzletrész, részvény) vásárlásával összefüggő költségek,
 12. föld-, telek-, ingatlanvásárlás költségei,
 13. természetbeni hozzájárulások (ideértve a reprezentáció költségeit is),
 14. rendezvény-, utazásszervezés költsége,
 15. oktatási tevékenység költsége.

Nem számolható el továbbá a jutalom jogcímen kifizetett tétel; múzeumi, edzőtermi, uszodai színházi stb. belépőjegy; ajándékutalvány; DVD film; zenei DVD; szakkönyv; alkohol; cigaretta; ajándékutalvány; személyes higiéniás-, egészségmegtartó és javító termékek; fehérnemű vásárlása; a szervezet üzemben tartásában/tulajdonában levő személy-, tehergépjárművéhez kapcsolódó karbantartási költségek, illetve éves autópályadíj; telefonszámlán szereplő telefonvásárlás /részletfizetési díj, szerencsejáték díja, adomány, szavazás költsége, emelt díjas szám hívása, kártyás/internet feltöltés, biztosítás díja; könyv, kerékpár (ez utóbbi kettő esetében kivétel, ha a produkcióban szerepel); illetve adásvételi szerződéssel – magánszemélytől – vásárolt olyan termék, amely kereskedelmi forgalomban kapható.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt

szakmai kérdésekben az EMMI Előadó-művészeti Főosztályán:

a pályázati adatlap és a költségkalkuláció kitöltésével kapcsolatban az EMET NKAI-ban

Felhívjuk továbbá pályázóink figyelmét, hogy az Ávr. több helyen érinti a pályáztatás eljárási rendjét, így többek között:

 • a 66.§ (2) bekezdés 15. pontja alapján felhívjuk a pályázók figyelmét az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatására irányuló kötelezettségükre.
 • a 69. § (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell – a működési célú költségvetési támogatások kivételével – a költségvetési támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések ismertetését, azok tervezett hatásait, összefüggéseit a pályázati kiírásban megjelölt pályázati céllal, valamint az ezekhez kapcsolódó részletes költségtervet, szükség szerint költséghaszon elemzést, megvalósíthatósági tanulmányt.
 • a 70. § (1) bekezdés alapján a pályázat befogadásáról a támogató legfeljebb a pályázat beérkezését követő hetedik napig befogadó nyilatkozatot bocsát a pályázó rendelkezésére vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot. Az érdemi vizsgálat nélküli elutasításra vonatkozó tájékoztatásnak tartalmaznia kell az elutasítás okát és a kifogás benyújtásának lehetőségét és módját.
 • a 70. § (3) bekezdés alapján, ha a pályázó a befogadott pályázatot hibásan, hiányosan nyújtotta be, a pályázati kiírás lehetőséget nyújt a hiánypótlásra; ha a hibák, hiányosságok olyan jellegűek, hogy azok a hiánypótlás során pótolhatók, a támogató megfelelő határidő kitűzésével felszólítja a pályázót a pályázat kijavítására. A pályázat kijavítására egy alkalommal van lehetőség. Ha a pályázó a hiánypótlást is hibásan, hiányosan teljesíti, a hiányosságokat nem pótolja a felszólításban meghatározott határidőn belül, vagy a pályázati kiírás nem ad lehetőséget hiánypótlásra, a hibás, hiányos pályázat további vizsgálat nélkül az (1) bekezdésében meghatározott módon elutasítható.
 • A 84. § (2) bekezdés részletesen tartalmazza a jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetésének elvárt biztosítékait.
 • a 88. § (3) bekezdése szerint fel kell függeszteni a költségvetési támogatás folyósítását, ha a támogatási szerződés / támogatói okirat megkötését/ kiadását követően a kedvezményezett olyan nyilatkozatot tesz, vagy a támogatás folyósítója olyan körülményről szerez tudomást, amely a költségvetési támogatás visszavonását, a támogatási szerződés / támogatói okiratfelmondását vagy az attól történő elállást teheti szükségessé. A felfüggesztésről és annak okáról a kedvezményezettet haladéktalanul tájékoztatni kell.
 • a 90. § (1) bekezdése az esetleges köztartozás fennállásával kapcsolatos szabályokat tartalmazza.
 • a 92. § (1) bekezdése szerint a kedvezményezett a támogatott tevékenységről és a támogatott tevékenység megvalósításával kapcsolatban felmerült valamennyi költségről a támogatási szerződésben / támogatói okiratban rögzített határidőig készíti el a beszámolóját. A támogatási szerződés / támogatói okirat az egyes finanszírozási időszakok lezárásaként részbeszámoló benyújtását írhatja elő.
 • a 94. § (2) bekezdése szerint a részbeszámoló, beszámoló határidejének elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése esetén az EMET NKAI írásban, határidő tűzésével felszólítja a kedvezményezettet a kötelezettsége teljesítésére vagy a hiányok pótlására. Hiánypótlásra, ha jogszabály, pályázati kiírás vagy támogatási szerződés / támogatói okirateltérően nem rendelkezik, legfeljebb egy alkalommal van lehetőség.
 • a 95. § (1) bekezdés alapján a támogatási szerződés / támogatói okirat módosítása nem irányulhat a támogatott tevékenység eredeti céljának megváltoztatására.
 • a 97. § (4) bekezdés alapján, ha a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetési támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően. A támogatott tevékenység összköltségét a költségtervben meghatározott egyes költségnemek arányában kell csökkenteni.

Az egyes altémákhoz tartozó részletes kritériumok és információk

1. altéma: határon túli színházak vendégjátékai befogadásának támogatása

A pályázat célja: határon túli magyar nyelvű színházak és társulatok vendégjátékainak támogatása fesztivál / tematikus előadás-sorozat megvalósítása keretében.

A pályázók köre: a határon túli magyar nyelvű színházat / társulatot meghívó, magyarországi székhellyel rendelkező, létesítő okiratuk szerint professzionális előadó-művészeti szervezetek.

Nem nyújthat be pályázatot: természetes személy, határon túli magyar nyelvű színház vagy társulat.

Támogatásra fordítható keretösszeg: 30 000 000 Ft.

Igényelhető költségjogcímek:

 1. előadóművészek tiszteletdíja és annak járulékai vagy számlás kifizetése
 2. szerzői, alkotói jogdíj
 3. produkció előadásához szükséges technikai eszköz bérleti díja
 4. szállásköltség
 5. PR-marketing (kizárólag hirdetés, reklámozás költsége számolható el)
 6. nyomdai előkészítés
 7. nyomdaköltség
 8. csoportos étkezés – Csoportos étkezésként elszámolható az a számla, amely kizárólag főétkezésként elfogyasztott meleg étel vásárlását tartalmazza, valamint ásványvíz vásárlását a melegétkezés fogyasztásakor. Más, illetve alapanyag beszerzésére a Csoportos étkezésként jogcím alatt elszámolni kívánt támogatás összeg nem fordítható!
 9. a pályázó szervezet – csak a produkció bemutatásával kapcsolatban felmerülő – munkatársainak tiszteletdíja – maximum az elnyert támogatás 10 %-ig – például fénytechnikus, hangtechnikus (munkabérre, illetve a szervezés költségeire nem fordítható!)
 10. szolgáltatás vásárlása (kizárólag a megvásárolt produkció költsége számolható el ezen a jogcímen!)

Nem igényelhető és nem fordítható a támogatás a pályázó főfoglalkozású munkatársai munkabérére és járulékaira!

A pályázati adatlap 7. pontjához feltöltendő mellékletek:

 1. Szakmai beszámoló az előző évi tevékenységről (maximum 5 oldal terjedelemben);
 2. Tájékoztató anyag a fesztivál / tematikus előadás-sorozat programjáról, szakmai koncepciójáról
 3. Tájékoztató anyag a meghívandó produkcióról (szereposztás, szinopszis, meghívás szakmai koncepciója, létrejött produkció esetén az internetre feltöltött előadás-link, utazók létszáma, előadás tervezett helyszíne, időpontja, nézőszáma)
 4. A befogadni kívánt produkcióra vonatkozóan a meghívás elfogadásának tényét igazoló dokumentum;
 5. 30 napon belüli pénzintézeti igazolás a számlavezetésről.

Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be, melyben több meghívandó produkciót is szerepeltethet. Több meghívandó produkció esetén produkciónként kell költségkalkulációt (rész-költségkalkuláció) készíteni és feltölteni az „Egyéb pályázati dokumentum” részhez pdf formátumban, továbbá a rész-költségkalkulációkat a pályázati adatlap részét képező költségkalkulációban szükséges összesítve is felvezetni.

Rész-költségkalkulációk feltöltése esetén az ehhez szükséges dokumentum az alábbi linken található:

Letölthető dokumentumok

A pályázat bírálatában részt vevő szakmai kuratórium tagjai:

Kulcsár Edit, Pozsgai Zsolt, Balogh Tibor

2. altéma: Katona József produkciós pályázat

A pályázat célja: új, kortárs magyar dráma megszületésének és bemutatásának támogatása az ősbemutató létrehozásának és a szerző együttes támogatásával hazai és határon túli magyar színpadokon. Magyarországi székhellyel rendelkező pályázó esetében magyarországi ősbemutató támogatható, határon túli pályázó esetében az adott ország magyar nyelvű ősbemutatója támogatható.

A pályázók köre: létesítő okiratuk szerint professzionális előadó-művészeti szervezetek.

Nem nyújthat be pályázatot természetes személy.

Pályázni csak az eredeti, befejezett / kész drámaszöveggel vagy a szerző saját regényének, elbeszélésének, forgatókönyvének stb. a szerző által dramatizált befejezett / kész szövegkönyvével lehet. Kortárs drámának minősül minden élő szerző magyar nyelven íródott színpadi műve.

Nem nyújtható be

 1. olyan dráma / szövegkönyv, amelyet magyar vagy határon túli színpadon (magyar nyelven) már korábban színpadon, rádióban bemutattak
 2. felolvasó színház keretében bemutatandó szöveg
 3. bábszínházi szövegkönyv
 4. el nem készült, be nem fejezett drámaszöveg (vázlat, jelenet, részlet, szinopszis stb.)
 5. színházpedagógiai foglalkozáshoz írott szövegkönyv

Támogatásra fordítható keretösszeg: 26 000 000 Ft

A pályázaton elnyerhető támogatás összege (amely tartalmazza mind a szerzőnek járó, mind a létrehozásra fordítható támogatási részösszeget pályázatonként):

 1. stúdiószínpadi ősbemutató esetén maximum 2 000 000 Ft
 2. kamaraszínházi ősbemutató esetén maximum 3 000 000 Ft
 3. nagyszínpadi ősbemutató esetén maximum 4 000 000 Ft

Támogatási részösszegek:

 1. Szerzői támogatás, melyet a nyertes pályázó fizet ki a szerző részére, mértéke bruttó 600 000 Ft.
 2. A produkció ősbemutatóként történő létrehozásának támogatása.

A támogatás csak abban az esetben ítélhető meg, ha a szerző és a színház között megkötött felhasználói szerződés alapján is kap a szerző jogdíjat. A szerzői támogatás e jogdíjon felül jár a szerző részére.  Amennyiben nincs felhasználói szerződés, támogatás nem ítélhető meg a pályázónak. Nem ítélhető meg egy támogatásrész, csak mindkettő egyidejűleg.

Jelen pályázat esetében az ősbemutató magyar nyelvű ősbemutatót jelent, országtól függetlenül. Minden további bemutató továbbjátszásnak minősül.

Jelen pályázat esetében

 1. stúdiószínpadi előadás: a 100 főnél kisebb befogadóképességű játszóhelyen tartott előadás;
 2. kamaraszínházi előadás: a 100 főnél nagyobb befogadóképességű játszóhelyen tartott előadás;
 3. nagyszínpadi előadás: a 300 főnél nagyobb befogadóképességű játszóhelyen tartott előadás.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a besorolás nemcsak a terem nagyságától, hanem a bemutatandó produkció jellegétől is függ (szereplők, helyszínek száma, szcenikai igénye stb.).

Igényelhető költségjogcímek

Kötelezően igénylendő költségjogcím:

 1. szerzői támogatás és annak járulékai vagy számlás kifizetése 600 000 Ft értékben. A szerzői támogatás a jogszabályoknak megfelelően adó- és járulékköteles.

További igényelhető költségjogcímek:

 1. előadó- és alkotóművészek tiszteletdíja és annak járulékai vagy számlás kifizetése (munkabér nem!)
 2. jelmezköltség (csak a bemutatott produkcióban szereplő)
 3. díszletköltség (csak a bemutatott produkcióban szereplő)
 4. kellék (csak a bemutatott produkcióban szereplő)
 5. a produkció előadásához szükséges technikai eszköz bérleti díja

A pályázati adatlap 7. pontjához feltöltendő mellékletek:

 1. Szakmai beszámoló az előző évi tevékenységről (maximum 5 oldal terjedelemben);
 2. A szerző és a színház között megkötött felhasználói szerződés egyszerű másolata, melynek kötelezően tartalmaznia kell a szerzőnek fizetendő díjat is, amely nem egyenlő a támogatásban elnyerhető 600.000 Ft-tal. A felhasználói szerződésben a díjról szóló rendelkezés nem lehet lemondás vagy jogdíjfizetéstől való szerzői elállás. (Felhívjuk a figyelmet, hogy az elnyert támogatásra megkötendő szerződés tartalmazza, hogy saját forrásként, kötelezően el kell számolni a szerzőnek járó, kötelezően kifizetendő 600.000 Ft felett járó díjjal is.);
 3. Tájékoztató anyag a tervezett produkcióról (elsősorban a bemutatás célja, szakmai koncepciója, helyszíne – a befogadóképesség meghatározásával – és időpontjai, a produkció szcenikai igénye, tervezett előadásszám és nézőszám, tervezett ingyenes előadás esetén annak szakmai indoklása részletezendő);
 4. A dráma szövege vagy a szövegkönyv, amelyet 3 példányban kinyomtatva IS be kell nyújtani postai úton a 1389 Bp. Pf, 128 levelezési címre vagy a 1085 Bp. Gyulai Pál u. 13. székhely címre);
 5. Szereposztás, az alkotók (rendező, tervezők, koreográfus, zeneszerző stb.) névsora;
 6. A szerző nyilatkozata arról, hogy a drámáját – magyarországi székhellyel rendelkező pályázó esetén Magyarországon, határon túli pályázó esetén a pályázó adott országában, magyar nyelven – még sehol, semmilyen formában nem mutatták be;
 7. Állandó játszóhellyel nem rendelkező pályázó esetén a tervezett játszóhely nyilatkozata a produkció befogadásáról;
 8. 30 napon belüli pénzintézeti igazolás a számlavezetésről.

Egy pályázó maximum két pályázatot nyújthat be.

Az alábbi pályázati dokumentumok hiánypótlására nincs lehetőség:

 1. Dráma szövege vagy szövegkönyv;
 2. Szakmai beszámoló az előző évi tevékenységről;
 3. Szerzői nyilatkozat

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az EMET NKAI nem kér be hiánypótlást azon pályázatok esetén, ahol a fent megnevezett dokumentum egyike vagy mindegyike hiányzik, vagy a pályázó – bármely csatolandó melléklet esetében – üres dokumentumot/kat csatol a pályázatához.

Előnyben részesül az elbírálás során

 1. ha a játszóhellyel nem rendelkező pályázó és a befogadó játszóhely szerződést kötött (befogadó nyilatkozat helyett);
 2. az a dráma, szövegkönyv, amely a pályázó színpadi interpretációjától függetlenül is önálló irodalmi értéket képvisel.

A támogatás elszámolásának sajátos szabályai

A támogatás elszámolásának feltétele

 1. a bemutatott produkció (bemutatóval együtt számított) legalább öt, fizetőnézők előtt lejátszott előadásának igazolása,
 2. a nyertes pályázó és a szerző között megkötött szerződésben rögzített díj kifizetését igazoló dokumentum – mint saját forrásként elszámolt összeg – benyújtása. Ingyenes előadás esetén annak szakmai indoklása részletezendő a szakmai beszámolóban.

Nyertes pályázat esetén a  szakmai beszámoló elfogadásának feltétele: a produkcióról készült (akár vágatlan) DVD felvétel megküldése.

További feltételek az „A támogatás elszámolása és ellenőrzése” című fejezetben olvashatók.

A pályázat bírálatában részt vevő szakmai kuratórium tagjai a 2. altémában:

Orgován Szigeti Réka, Szász Zsolt, Takaró Mihály

3. altéma: külföldi forgalmazás támogatása

A pályázat célja: magyarországi székhellyel rendelkező professzionális színházak, színházi társulatok kiemelkedő színvonalú, saját produkciói külföldi forgalmazásának támogatása.

A pályázók köre: saját produkciójukat Magyarország határain kívül előadó, magyarországi székhellyel rendelkező professzionális színházművészeti előadó-művészeti szervezetek mint meghívott felek.

Nem nyújthat be pályázatot a produkciót meghívó fél, továbbá olyan szervezet, amely a 2019. évi kiemelt művészeti célú, táncművészeti szervezeteknek szóló EMMI-pályázat külföldi forgalmazás altémájában is pályázik.

Nem nyújtható be pályázat koprodukció külföldi forgalmazására.

Saját produkciónak tekintendő az az alkotás, amelynek az előadásához szükséges szerzői jogokkal a pályázó színházi szervezet rendelkezik, és a produkció előadása a pályázó színházzal szerződéses kapcsolatban álló alkotó- és előadó-művészek művészi tevékenységével jön létre.

Támogatásra fordítható keretösszeg: 20 000 000 Ft

Igényelhető költségjogcímek:

 1. előadóművészek tiszteletdíja és annak járulékai vagy számlás kifizetése
 2. szerzői jogdíj
 3. a produkció előadásához szükséges technikai eszköz bérleti díja
 4. szállítás költség (csak a pályázatban / okiratban nevesített produkció előadásainak szállítási költsége számolható el)
 5. utazási költség, ide értve a biztosítást is (csak a pályázatban / okiratban nevesített produkció előadásainak utazási költsége számolható el).
 6. biztosítás díj.

Nem igényelhető támogatás szállásköltségre!

A pályázati adatlap 7. pontjához feltöltendő mellékletek:

 1. Szakmai beszámoló az előző évi tevékenységről (maximum 5 oldal terjedelemben);
 2. Tájékoztató anyag az utaztatni kívánt produkcióról (elsősorban a meghívó és meghívott fél együttműködésének és a produkció bemutatásának célja, koncepciója, a bemutató tervezett helyszíne és időpontja, tervezett előadásszám és nézőszám, korábban létrejött előadás esetén az internetre feltöltött előadás linkje);
 3. A fogadó fél meghívó nyilatkozata (vagy a felek között megkötött szerződés egyszerű másolata), idegen nyelvű meghívás esetén a nyilatkozat/meghívás fordítását is mellékelni kell;
 4. Szereposztás (rendező, tervezők, koreográfus, zeneszerző stb.) és az utazni tervezett személyek névsora díjazásuk feltűntetésével;
 5. Szinopszis;
 6. 30 napon belüli pénzintézeti igazolás a számlavezetésről.

Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be, amelyben több utazást is megjelölhet. Több utazásra benyújtott pályázat esetén utazásonként kell költségkalkulációt (úgynevezett rész-költségkalkulációt) feltölteni (aláírva, lepecsételve) az „Egyéb pályázati dokumentum feltöltése” részhez pdf formátumban, továbbá a rész-költségkalkulációk adatait a pályázati adatlap részét képező költségkalkulációban szükséges összesítve is felvezetni. Rész-költségkalkulációk feltöltése esetén az ehhez szükséges dokumentum letölthető az alábbi linken:

Letölthető dokumentumok

Amennyiben egy utazás alkalmával több produkciót is tervez lejátszani a pályázó, úgy a rész-költségkalkuláció(ko)n produkciókra lebontva kell szerepeltetni a produkciónként meghatározható költségeket.

Előnyben részesül az elbírálás során

 1. ha lekötött szerződés alapján történik a vendégjáték,
 2. ha a meghívó fél vállalja a költségek egy részét.

A pályázat bírálatában részt vevő szakmai kuratórium tagjai a 3. altémában:

Horváth Attiláné (a Békéscsabai Jókai Színház gazdasági igazgatója), Kiss József, Pataki András

4. altéma – Weöres Sándor bábszínházi pályázat: kortárs gyermek, ifjúsági és felnőtt bábszínházi művek és előadásaik megszületésének elősegítése

A pályázat célja: új, kortárs gyermek, ifjúsági és felnőtt bábszínházi darabok / szövegkönyvek, előadásuk és a szövegkönyv létrehozáshoz igénybe veendő mentoráció együttes támogatása azzal a céllal, hogy igényes, valódi irodalmi értéket képviselő, színpadra szánt darabokkal gazdagodjon a bábirodalom.

A pályázók köre: az adott művet létrehozó, létesítő okiratuk szerint professzionális bábszínházi előadó-művészeti szervezetek vagy bábelőadásokat létrehozó olyan, létesítő okiratuk szerint professzionális előadó-művészeti szervezetek, amelyek repertoárja jellemzően bábprodukciókból áll.

Nem nyújthat be pályázatot természetes személy.

Pályázni csak olyan eredeti mű vagy új adaptáció szövegkönyvével lehet, amelyet sem színpadon, sem bábszínpadon eddig nem mutattak be. Adaptáció esetében nem feltétel, hogy a kiindulás alapjául szolgáló irodalmi mű magyar nyelvű alkotás legyen. További feltétel, hogy a benyújtott mű legalább 45 perces játékidejű legyen. A műnek – forgatókönyvszerűen – tartalmaznia kell az irodalmi szöveghez rendelt színpadi megoldásokra vonatkozó utasításokat.

Mentoráció

A pályázó és a szerző által közösen választott mentor vagy mentorok feladata az írói alkotómunka (elsősorban dramaturgiai jellegű) szakmai segítése, minimum három konzultációban létrejövő együttműködés az alkotói munka folyamán. A mentor(ok)nak a megvalósult három konzultációról mentori szakmai beszámolót készítenek.

A támogatásra fordítható keretösszeg a 4. és 5. altémában összesen: 23 000 000 Ft

Az altémában elnyerhető támogatás összege 400 000 Ft, amely tartalmazza mind a szerzőnek járó, mind a mentorációra költendő részösszeget pályázatonként az alábbi résztámogatási összegek szerint:

 1. Szerzői támogatás, melyet a nyertes pályázó fizet ki a szerző részére, mértéke bruttó 300 000 Ft.
 2. Mentoráció támogatása, melyet a nyertes pályázó fizet ki a mentor(ok) részére, mértéke (mentorok számától függetlenül) bruttó 100 000 Ft.

A támogatás csak abban az esetben ítélhető meg, ha a szerző és a pályázó között megkötött felhasználói szerződés alapján is kap a szerző jogdíjat. A szerzői támogatás e jogdíjon felül jár a szerző részére.  Amennyiben nincs felhasználói szerződés, támogatás nem ítélhető meg a pályázónak. Nem ítélhető meg egy támogatásrész, csak mindkettő egyidejűleg.

Kötelezően igénylendő költségjogcímek:

 1. szerzői támogatás és annak járulékai vagy számlás kifizetése 300 000 Ft értékben.

A szerzői támogatás a jogszabályoknak megfelelően adó- és járulékköteles;

 1. mentori támogatás és annak járulékai vagy számlás kifizetése 100 000 Ft értékben.

A mentori támogatás a jogszabályoknak megfelelően adó- és járulékköteles.

Nem igényelhető és nem fordítható a támogatás a nyertes pályázónál foglalkoztatott főfoglalkozásúak munkabérére és azok járulékaira.

A pályázati adatlap 7. pontjához feltöltendő mellékletek:

 1. Szakmai beszámoló az előző évi tevékenységről (maximum 5 oldal terjedelemben);
 2. A szerző és a színház között megkötött felhasználói szerződés egyszerű másolata, melynek kötelezően tartalmaznia kell a szerzőnek fizetendő díjat is, amely nem egyenlő a támogatásban elnyerhető 300.000 Ft-tal. A felhasználói szerződésben a díjról szóló rendelkezés nem lehet lemondás vagy jogdíjfizetéstől való szerzői elállás. (Felhívjuk a figyelmet, hogy az elnyert támogatásra megkötendő szerződés tartalmazza, hogy saját forrásként, kötelezően el kell számolni a szerzőnek járó, kötelezően kifizetendő 300.000 Ft felett járó díjjal is.);
 3. Tájékoztató anyag a tervezett produkcióról (elsősorban a bemutatás célja, szakmai koncepciója, helyszíne és időpontja, a tervezett előadásszám és nézőszám, célközönség meghatározása, mentorok bemutatása);
 4. Az eredeti mű vagy adaptáció mű vagy új adaptáció szövegkönyve pdf formátumban felöltve (postai úton nem kell beküldeni);
 5. Szereposztás, az alkotók (rendező, tervezők, koreográfus, zeneszerző stb.) névsora;
 6. Mentor(ok) rövid szakmai életrajza;
 7. Amennyiben a benyújtott szövegkönyv befejezett, az írói alkotómunka során megvalósult mentorációról írott, a nyertes pályázó elfogadó nyilatkozatával ellátott mentori szakmai beszámoló;
 8. Amennyiben a benyújtott szövegkönyv nem befejezett, a minimum három mentori konzultáció időpontját tartalmazó, a mentorációra vonatkozó, mindhárom fél (szerző, pályázó és mentor) által aláírt szakmai koncepció.
 9. Állandó játszóhellyel nem rendelkező pályázó esetén a tervezett játszóhely nyilatkozata a produkció befogadásáról;
 10. 30 napon belüli pénzintézeti igazolás a számlavezetésről.

Egy pályázó maximum két pályázatot nyújthat be.

Előnyben részesül az elbírálás során

 1. ha a szövegkönyv befejezett és a pályázat tartalmazza a mentori szakmai beszámolót
 2. ha a játszóhellyel nem rendelkező pályázó és a befogadó játszóhely szerződést kötött (befogadó nyilatkozat helyett);

A támogatás folyósításának feltétele: a nyertes pályázó által az EMET NKAI-nak benyújtott igazolás arról, hogy a nyertes szövegkönyvet megvalósító produkció próbái megkezdődtek.

A támogatás elszámolásának sajátos szabályai

A támogatás elszámolásának feltétele a nyertes pályázó és a szerző között megkötött szerződésben rögzített díj kifizetését igazoló dokumentum – mint saját forrásként elszámolt összeg – benyújtása.

A mentori támogatásrész elszámolásának feltétele a mentori díj kifizetését igazoló dokumentum benyújtása. A mentori díj kifizetéséhez az alábbiak szerint szükséges eljárni:

A mentorációért járó támogatásrész mentor(ok)nak történő nyertes pályázó általi  kifizetésének feltétele a szerző és a mentor(ok) legalább három alkalommal történő konzultációja. A konzultációkról a mentornak rövid, mindhárom fél (szerző, nyertes pályázó és mentor) által aláírt mentori szakmai beszámolót kell írnia a nyertes pályázó részére.

Amennyiben háromnál kevesebb konzultáció jött létre, a mentori támogatásrész elszámolása nem fogadható el.

További feltételek az „A támogatás elszámolása és ellenőrzése” című fejezetben olvashatók.

A pályázat bírálatában részt vevő szakmai kuratórium tagjai a 4. altémában:

dr. Galántai Csaba, Kiss József, Székely Andrea

5. altéma – Weöres Sándor bábszínházi pályázat: kortárs gyermek, ifjúsági és felnőtt bábszínházi bemutatók megszületésének elősegítése

A pályázat célja: olyan új kortárs bábszínházi darabok színpadra kerülésének támogatása, amelyeket korábban sem színpadon, sem bábszínpadon nem mutattak be.

A pályázók köre: az adott művet létrehozó, létesítő okiratuk szerint professzionális bábszínházi előadó-művészeti szervezetek vagy bábelőadásokat létrehozó olyan, létesítő okiratuk szerint professzionális előadó-művészeti szervezetek, amelyek repertoárja jellemzően bábprodukciókból áll.

A pályázaton való részvételnek nem feltétele a 4. altémán való részvétel.

A támogatásra fordítható keretösszeg a 4. és 5. altémában összesen: 23 000 000 Ft

A pályázaton elnyerhető támogatás összege maximum 5 000 000 Ft.

Igényelhető költségjogcímek:

 1. előadó- és alkotóművészek tiszteletdíja és annak járulékai vagy számlás kifizetése
 2. jelmezköltség (csak a bemutatott produkcióban szereplő)
 3. díszletköltség (csak a bemutatott produkcióban szereplő)
 4. kellék (csak a bemutatott produkcióban szereplő)
 5. a produkció előadásához szükséges technikai eszköz bérleti díja
 6. reklám és PR költség

Nem igényelhető és nem fordítható a támogatás a nyertes pályázónál foglalkoztatott főfoglalkozásúak munkabérére és azok járulékaira, továbbá szerzői honoráriumra!

A pályázati adatlap 7. pontjához feltöltendő mellékletek:

 1. Szakmai beszámoló az előző évi tevékenységről (maximum 5 oldal terjedelemben);
 2. Tájékoztató anyag a tervezett produkcióról (elsősorban a bemutatás célja, szakmai koncepciója, helyszíne és időpontja, a tervezett előadásszám és nézőszám, célközönség meghatározása)
 3. Szereplők, alkotók (rendező, tervezők, zeneszerző stb.) névsora;
 4. Állandó játszóhellyel nem rendelkező pályázó esetén a tervezett játszóhely nyilatkozata a produkció befogadásáról;
 5. 30 napon belüli pénzintézeti igazolás a számlavezetésről.

Továbbá benyújtható minden, a bírálatot segítő információt tartalmazó dokumentum (pl. szinopszis, szövegkönyv).

Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be.

Előnyben részesül az elbírálás során

 1. ha a pályázatban benyújtott mű a bábműfaj korosztálytól független értékeit képviseli és gazdagítja a színpadokon;
 2. ha a pályázó önrészt vállal.

A pályázat bírálatában részt vevő szakmai kuratórium tagjai az 5. altémában:

dr. Galántai Csaba, Kiss József, Székely Andrea

6. altéma: színházművészeti mobilitás támogatása

A pályázat célja: az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (Emtv.) 7. § (1) bekezdés szerinti hatósági nyilvántartásban szereplő független színházművészeti előadó-művészeti szervezetek kiemelkedő színvonalú produkciói hazai forgalmazásának támogatása meghívások útján, a különböző szervezeti formában és struktúrában alkotó hazai előadó-művészeti szervezetek országos szintű kapcsolathálózata, közönségköre és szakmai együttműködése létrejöttének és bővítésének támogatása céljából.

A pályázók köre:a pályázat céljában hivatkozott hatósági nyilvántartásban a pályázat megjelentetésének napján szereplő előadó-művészeti szervezet mint meghívó fél vagy a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény szerinti közművelődési intézmények és közösségi színterek mint meghívó felek.

Nem nyújthat be pályázatot: a meghívott, produkciót előadó független társulat, természetes személy, magánszemély által fenntartott vagy működtetett közművelődési intézmény,  közösségi színtér, nem magyarországi székhelyű szervezet.

Nem nyújtható be pályázat színházi nevelési program, foglalkozás meghívására.

Támogatásra fordítható keretösszeg: 14 000 000 Ft

A pályázaton elnyerhető támogatás maximum 2 000 000 Ft.

Az altéma további kritériumai

 1. A pályázatban meghívott félként kizárólag független (állami vagy önkormányzati fenntartóval nem rendelkező) és a fentebb hivatkozott hatósági nyilvántartásban szereplő színházművészeti szervezet saját produkciója szerepelhet;
 2. A vendégjáték helyszíne nem lehet azonos településen a meghívott független szervezet székhelyével (tagszervezetekkel rendelkező meghívott szervezet esetén az utaztatott társulat székhelyével).

Saját produkciónak tekintendő az az alkotás, amelynek az előadásához szükséges szerzői jogokkal a meghívott szervezet rendelkezik, és a produkció előadása a színházzal szerződéses kapcsolatban álló alkotó- és előadó-művészek művészi tevékenységével jön létre.

Igényelhető költségjogcímek:

alkotók, közreműködők, előadók

 1. tiszteletdíja és annak járulékai vagy számlás kifizetése
 2. szállásköltsége
 3. útiköltsége

továbbá

 1. szállítás
 2. szerzői jogdíj
 3. a produkció előadásához szükséges technikai eszköz bérleti díja
 4. szolgáltatás vásárlása (kizárólag a meghívott produkció megvásárlására fordítható!)

Nem igényelhető és nem fordítható a támogatás technikai eszköz javítására, karbantartására, illetve produkció létrehozásának költségeire!

A pályázathoz kötelezően benyújtandó szakmai anyagok:

 1. Szakmai beszámoló az előző évi tevékenységről (maximum 5 oldal terjedelemben);
 2. A pályázó fél, továbbá a meghívott fél rövid szakmai bemutatása;
 3. A meghívás szakmai koncepcióját tartalmazó tájékoztató (szakmai kapcsolat, elérni kívánt szakmai cél, lehetséges jövőbeli együttműködés lehetősége, illetve ha értelmezhető: eddigi együttműködés ismertetése stb.);
 4. A pályázó szervezet meghívólevele, amely tartalmazza a hivatalos meghívás tényét, a meghívott produkció címét, az előadás(ok) tervezett időpontját;
 5. A meghívott független szervezet a meghívást elfogadó nyilatkozata, amelynek tartalmaznia kell a meghívott társulatot képviselő szervezet megnevezését hatósági nyilvántartásban szereplő elnevezését;
 6. A bemutatandó produkció ismertetője (szinopszis, alkotók és előadók névsora, utazó munkatársak száma és munkaköre, korábban létrejött előadás esetén az internet feltöltött előadás linkje);
 7. 30 napon belüli pénzintézeti igazolás a számlavezetésről.

Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be, melyben több meghívott produkciót is szerepeltethet. Több meghívott produkció esetén produkciónként kell költségkalkulációt (rész-költségkalkuláció) készíteni és feltölteni az „Egyéb pályázati dokumentum” részhez pdf formátumban, továbbá a rész-költségkalkulációkat a pályázati adatlap részét képező költségkalkulációban szükséges összesítve is felvezetni.

Rész-költségkalkulációk feltöltése esetén az ehhez szükséges dokumentum az alábbi linken található:

Letölthető dokumentumok

A pályázat bírálatában részt vevő szakmai kuratórium tagjai a 6. altémában:

Horváth Attiláné (a Békéscsabai Jókai Színház gazdasági igazgatója), Kiss József, Pataki András

Fekete Péter
kultúráért felelős államtitkár