Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére – 2019

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére

A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)

A pályázat kezelője: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága (a továbbiakban: EMET NKAI)

A pályázat benyújtásának feltétele: a pályázó az NKA portálján érvényes regisztrációval rendelkezik..

A pályázat célja:

Az EMMI az előadó-művészeti szervezetek támogatásának részletes szabályairól szóló 428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 22. § (1) bekezdése a), c) és g) pontjai alapján nyílt pályázatot ír ki kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére az alábbiak szerint:

Pályázatot benyújtani a következő pályázati célokra lehet:

1. altéma (a Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés g) pontja alapján): külföldi fesztiválon, meghívás alapján teljesítendő külföldi vendégjátékon, koncertturnén való részvétel,

2. altéma (a Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) és c) pontja alapján): ifjúsági koncertek, kortárs zenei bemutatók megrendezése

A pályázat keretösszege, pénzügyi forrása:

A pályázati keretösszeg a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény alapján 22.000.000 Ft. A pályázat keretösszege az EMMI 2019. évi költségvetésében a 20/13/5 „Az előadó-művészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok (működési és művészeti pályázatok)” elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzaton rendelkezésre áll.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkének (1) bekezdésében említett állami támogatás fogalmáról szóló Bizottsági közlemény (2016/C 262/01) 34. pontja szerinti feltétel teljesülése okán a jelen pályázati felhívás szerinti támogatás nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése hatálya alá tartozó állami támogatásnak.

A pályázaton elnyerhető támogatási összegek: a támogató nem határoz meg minimum és maximum elnyerhető támogatási összeget.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás intenzitása: legfeljebb 100 % lehet.

A pályázók köre:

Az a minősítéssel nem rendelkező, zeneművészeti tevékenységet ellátó, előadó-művészeti szervezet pályázhat, amely megfelel az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (Emtv.) 44. § 5., 7., 8., 18., 19., 25., 32. és  55. pontjában meghatározott, feltételeknek.

Emtv.:

44. § 5. big band: a jazz műfajába tartozó vagy áthangszerelt műveket előadó zenekar, melynél a fúvós hangszercsoportokat (rézkórusok, szaxofonkórus) ritmusszekció egészíti ki,

44. § 7. előadó-művészeti szervezet: az önálló jogi személyiségű színház, balett- vagy táncegyüttes, szimfonikus zenekar, énekkar, kamara-szimfonikus zenekar, kamarazenekar, amely létesítő okirata szerinti céljaként, vagy alap-, illetve főtevékenységeként előadó-művészeti színház-, tánc- vagy zeneművészeti tevékenységet lát el,

44. § 8. énekkar: oratórikus vagy a cappella művek előadására alkalmas előadó-művészeti szervezet – ideértve a kamarakórust is -, ha létszáma legalább 12 fő,

44. § 18. kamara-szimfonikus zenekar: olyan zeneműveket játszó előadó-művészeti szervezet, melynek létszáma legalább 24, legfeljebb 55 fő, ide értve a népi koncertzenekart is és a fúvószenekart is,

44. § 19. kamarazenekar: olyan zeneműveket játszó előadó-művészeti szervezet, melynek létszáma legalább 12, legfeljebb 23 fő, ide értve a népi koncertzenekart, a fúvószenekart és a big bandet is,

44. § 25. népi koncertzenekar: népi eredetű (cigányzene, népies műdal) műveket vonós és fúvós összeállításban, cimbalommal vagy más népi hangszerrel kiegészítve előadó zenekar,

44. § 32. szimfonikus zenekar: hangversenyeken zeneműveket játszó előadó-művészeti szervezet, amelynek az előadásonkénti létszáma legalább 56 fő, illetve amennyiben az előadott mű vagy művek jellege, vagy ifjúsági, iskolai hangverseny esetében a helyszín igazolt befogadóképessége indokolja, legalább a 18. és a 20. pontban meghatározott alsó létszám-határ,

44. § 55. fúvószenekar: komolyzene műfajába tartozó, eredeti vagy áthangszerelt műveket előadó zeneművészeti szervezet, amelyben a rézfúvós és fafúvós hangszercsoportokat ütőhangszeresek egészíthetik ki.

A minősített zenekarokról és énekkarokról a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI.15.) EMMI rendelet rendelkezik.

Nem nyújthat be pályázatot:

– határon túli székhellyel rendelkező szervezet,

– magánszemély,

– jogi személyiséggel nem rendelkező zenekar, énekkar,

a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendeletben szereplő előadó-művészeti szervezet.

Nem folyósítható támogatás annak a kedvezményezettnek, amely az EMET NKAI (vagy jogelődje) által kezelt vagy bonyolított EMMI (vagy jogelődjei) által nyújtott, vagy az NKA és/vagy EMET NKAI által nyújtott, lejárt határidejű támogatásra vonatkozó támogatási szerződéséről nem rendelkezik a pályázat lezárásáról szóló értesítőlevéllel, vagy esetleges visszafizetési kötelezettségét nem teljesítette, vagy az elszámolást az arra illetékes szerv egyéb tartalmi, formai problémák, hiányosságok miatt nem fogadta el.

A megvalósítás időszaka: 2019. április 1. – 2020. március 31.

Azokhoz a szakmai programokhoz, amelyekhez a pályázó a 2018. évi kiemelt művészeti célú EMMI által meghirdetett pályázaton támogatást nyert, kiegészítő támogatás nem igényelhető!

A pályázat benyújtásának/feltöltésének határideje:

A pályázati kiírásnak az EMET NKAI portálján történő megjelenésétől számított 30. naptári nap, a jelen pályázati felhívás esetében 2019. augusztus 10.

Saját forrás:

A támogatás igényléséhez saját forrás igazolása nem szükséges.

A pályázat elbírálásának határideje

A döntéshozó a rendelkezésre álló keret támogatott pályázatonkénti elosztásáról a pályázatok benyújtási határidejét követően, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 66. § 14. pontja alapján legkésőbb 65 napon belül dönt.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a pályázati adatlap 7. pontjához szükséges feltölteni a pályázathoz kapcsolódó valamennyi dokumentumot „pdf” formátumban (fájlnév: ékezetek nélkül), amelyeket jelen pályázati felhívás előír, illetve azon további dokumentumokat, melyeket a pályázó egyéb mellékletként pályázatához fel kíván tölteni.

Ha a pályázati felhívásban előírt melléklet nem áll rendelkezésre a pályázat benyújtásakor, vagy az adott pályázathoz nem kíván egyéb mellékletet csatolni, azt a mellékletek legördülő menüből való kiválasztása után az Indoklás elnevezésű mezőben indokolni szükséges.

A felhívás által előírt mellékleteket az alábbi módon tudja feltölteni:

Az előírt mellékletekből, mellékletenként (!) egy-egy „pdf” fájlt kell készíteni. A feltöltés előtt mindig végezzen ellenőrzést, hogy a „pdf” állományok visszaolvashatók-e. Amennyiben a dokumentumok olvashatatlanok, az a pályázat érvénytelenségét okozhatja!

Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére. A legnagyobb feltölthető állományméret: 10 MB

Az EMET NKAI az általa ”feltételesen érvénytelen” minősítéssel ellátott pályázatokat, illetve a hiánypótlási felhívást követően is hiányos vagy hibás pályázatokat tájékoztatással küldi meg az érintett szakmai kuratóriumnak.

Igényelhető költségjogcímek:

 • alkotók, közreműködők, előadók tiszteletdíja és annak járulékai vagy számlás kifizetése
 • szállásköltség (kizárólag a résztvevő előadók, közreműködők szállásköltsége számolható el),
 • útiköltség (kizárólag a résztvevő előadók, közreműködők útiköltsége számolható el),
 • szállítás,
 • biztosítás,
 • részvételi díj, regisztráció, nevezési díj,
 • bérleti díj,
 • reklám- és PR-költség.

Nem igényelhető támogatás felújításra, nagy értékű eszközbeszerzésre, természetbeni hozzájárulásokra, érdek-képviseleti vagy szakmai szervezeti tagdíjra és pályázati nevezési díjra.

A pályázati adatlap 7. pontjához feltöltendő mellékletek:

1. altémánál:

 • a fesztivál meghívója, programja,
 • a koncertturné szakmai, logisztikai és gazdasági tervezete,
 • 30 napnál nem régebbi pénzintézeti igazolás a számlavezetésről.

2. altémánál:

 • az ifjúsági hangverseny, hangversenysorozat programja,
 • közreműködői nyilatkozat/ok,
 • a tervezett helyszín/ek/ által kiállított befogadó nyilatkozat/ok,
 • 30 napnál nem régebbi pénzintézeti igazolás a számlavezetésről.

Egy pályázó altémánként egy pályázatot nyújthat be, melyben több támogatási célt is megjelölhet.

A rész-költségkalkulációt annyi példányban kell elkészíteni és feltölteni – az „Egyéb pályázati dokumentumok” részhez pdf formátumban – , ahány támogatási célra nyújtják be a pályázatot, majd a rész-költségkalkulációkat a pályázati adatlap részét képező költségkalkulációban szükséges összesítve is felvezetni!

Rész-költségkalkulációk feltöltése esetén az ehhez szükséges dokumentum az alábbi linken található:

Letölthető dokumentumok

A pályázat formai és tartalmi elbírálásának módja

 1. A pályázat befogadása

A pályázat befogadásáról az EMET NKAI, legfeljebb a pályázat benyújtását követő hetedik napig befogadó nyilatkozatot bocsát a pályázó rendelkezésére vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot. A pályázat befogadása során az EMET NKAI vizsgálja, hogy

 • a pályázó a pályázói körbe tartozik-e.
 1. A hiánypótlás

Ha a befogadott pályázatot a pályázó hibásan, hiányosan nyújtotta be, az EMET NKAI – a hibák, hiányosságok megjelölése mellett – egyetlen alkalommal felszólítja a pályázót a pályázat kijavítására. A pályázat kijavítására/hiánypótlására egyetlen alkalommal, a megadott határidőig van lehetőség.

A hiánypótlásról a pályázó az Effector online felületen, az alábbi elérési útvonalon hivatalos felszólító levelet kap: NKA felhasználói fiók/Pályázatok/Benyújtott pályázatok/adott pályázat/Pályázati dokumentumok – Pályázati hiánypótlás levél.

A hiánypótlásról szóló felszólító levél tartalmazza a hibák, hiányosságok megjelölését, a javítás módját, a hiánypótlás határidejét.

A hiánypótlásról szóló felszólító levél felhasználói fiókba való kiküldésének tényéről a pályázó e-mailben automatikus rendszerüzenetet kap, ezért a pályázónak a regisztráció során valós e-mail címet kell megadnia, amit naponta ellenőriz.

A határidő lejártával nincs mód a hiánypótlás teljesítésére.

A benyújtott pályázat / hiánypótlás hiányos vagy hibás, ha

 • bármely kötelezően benyújtandó dokumentum vagy annak egy része hiányzik a benyújtott pályázatból / hiánypótlásból;
 • hiányzik, nem teljes vagy nem megfelelő a cégszerű aláírás a kötelezően benyújtandó dokumentumokon
 • hibásan vagy nem megfelelően van kitöltve a költségkalkuláció.

Az EMET NKAI az általa elutasított (be nem fogadott) pályázatokat, illetve a hiányosan vagy hibásan benyújtott hiánypótlást tartalmazó pályázatokat tájékoztatással küldi meg az szakmai kuratóriumnak.

A pályázatok bírálatára vonatkozó eljárás

A beérkezett pályázatokról szóló döntésre a szakmai kuratórium előterjesztése alapján a Zeneművészeti Bizottság (továbbiakban: Bizottság) tesz javaslatot.

A szakmai kuratórium a pályázatokat a testület munkájára vonatkozó Működési szabályzat szerint, a megadott szempontok alapján, valamint saját szakmai tapasztalata, szakmai tanácsadók beszámolói, személyes konzultációk, videó dokumentációk és az adatlapon szereplő információk alapján bírálja el.

A szakmai kuratórium dönt az EMET NKAI által tájékoztatással megküldött, hiányosan, vagy hibásan benyújtott hiánypótlást tartalmazó pályázat elutasításáról és a szakmailag érvénytelen pályázatról. Az elutasított és szakmailag érvénytelennek minősített pályázatot a testület nem értékeli.

A szakmai kuratórium vizsgálja a költségkalkulációban igényelt jogcímek szakmai megalapozottságát is. A szakmai kuratórium a pályázatra vonatkozó előterjesztését indoklással látja el.

A szakmai kuratórium a pályázaton forráshiány miatt nem támogatott, de szakmailag megfelelő pályázatok támogatási összeg-javaslatát, sorrendjét is meghatározhatja.

A szakmai kuratórium tagjai:

Herboly Domonkos, a Zeneművészeti Bizottság tagja, főigazgató

Szilasi Alex, Liszt-díjas zongoraművész

Mocsári Károly, Liszt-díjas zongoraművész

A pályázat elbírálása során a szakmai kuratórium az alábbi szempontokat veszi figyelembe:

– a pályázati kiírásnak való megfelelés (pályázati cél)

a pályázati cél és a kért támogatás közötti összhang

a pályázati cél regionális jelentősége

a pályázati cél nemzetközi jelentősége

a pályázati cél ifjúság-nevelő hatása

a pályázati cél megvalósíthatósága.

Értesítés

Az EMET NKAI a támogatási döntés meghozatalát követő tizenöt napon belül írásban tájékoztatja a pályázókat a támogatási döntésről.

Közzététel

A pályázat kiírója a döntést követően a www.nka.hu, a www.emet.gov.hu és a www.kormany.hu oldalon nyilvánosságra hozza

 1. a nyertes pályázók nevét, székhelyét
 2. a támogatás célját
 3. a megítélt támogatási összeget

Jogorvoslat

Pályázati úton biztosított költségvetési támogatás esetén a költségvetési támogatás államháztartáson kívüli igénylője vagy a kedvezményezett az EMET NKAI-nál kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okirat kiadására, a költségvetési támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő, a pályázati kiírásba vagy a támogatói okiratba ütközik.

Nem nyújtható be kifogás az olyan döntés, intézkedés ellen, amellyel szemben jogorvoslatnak van helye, vagy amely a támogatás igénylőjére, illetve a kedvezményezettre vonatkozó jogot, kötelezettséget közvetlenül nem állapít meg. A kifogás benyújtására a kifogásolt intézkedéshez vagy mulasztáshoz kapcsolódóan megállapított határidőn belül, ennek hiányában az arról való tudomásszerzéstől számított tíz napon belül, de legkésőbb az annak bekövetkezésétől számított harminc napon belül, írásban van lehetőség. A kifogás benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása miatt igazolási kérelem benyújtásának nincs helye.

Az EMET NKAI megvizsgálja, hogy a kifogás tartalmazza-e az Ávr. 102/D. § (4) bekezdésében meghatározott adatokat. Az EMET NKAI saját hatáskörben dönt az Ávr. 102/D. § (5) bekezdés szerint a kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról.

Az EMET NKAI – ha a kifogásban foglaltakkal egyetért – megteszi a kifogásban sérelmezett helyzet megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket, vagy továbbítja a kifogást az emberi erőforrások minisztere részére.

A kifogásra vonatkozó további szabályokat az Ávr. 102/D. § tartalmazza.

Támogatói okirat kiadása

A támogatói okirat (okirat) kiadásának feltétele, hogy a nyertes pályázó az okirat kiadásához előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen (Ávr. 75. §-a). Az Ávr.74. § (1) bekezdése és az Ávr. 81. §-a részletesen tartalmazza azokat a feltételeket, amely esetekben nem adható ki okirat.

A támogatás folyósítása

A támogatás folyósítására egy összegben kerül sor támogatási előleg címén, legkésőbb 2019. december 31-ig.

Az okirat kiadásának időpontjában

 • folyamatban lévő vagy megvalósítás előtt álló programok esetén a támogatás támogatási előlegként folyósítandó;
 • már megvalósult programok esetén a támogatás a benyújtott szakmai beszámoló az EMMI, illetve a pénzügyi elszámolás az EMET NKAI általi elfogadását követően folyósítandó.

A támogatás elszámolása és ellenőrzése: A kedvezményezett az elnyert támogatást csak az okiratban rögzített célra fordíthatja, és köteles a támogatás felhasználásáról az okirat és a gazdálkodására vonatkozó előírások szerint számot adni.

A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás hiánypótlására egyetlen alkalommal van lehetőség.

A szakmai beszámolóban ismertetni kell a támogatás felhasználásnak, valamint a támogatott tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásait és tapasztalatait, ki kell térni a megvalósulás körülményeire, valamint elemezni kell a megvalósítás szakmai eredményességét és hozadékát, konkrét eredményeit (eredménytelenség estén annak okait). A szakmai beszámoló mellékleteként be kell küldeni a fesztiválon/vendégjátékon/koncertturnén készült fotó/kat, illetve a hangverseny/sorozat PR/sajtó anyagát.

A pénzügyi elszámolásnak tartalmazni kell az okiratban rögzített költségkalkuláció alapján benyújtott:

 1. a kedvezményezett nevére szóló, eredeti érvénytelenített bizonylatokról készített hitelesített másolatokat (számlák, számlát helyettesítő okiratok), pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatokról (pénztárbizonylat, ennek hiányában pénztárfőkönyv/pénztárnapló másolata, banki terhelési értesítő, szerződés, teljesítésigazolás stb.).
 2.  a kétszázezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésének vagy szolgáltatás megrendelésének írásos dokumentumát. Írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Amennyiben a kedvezményezett az elszámolás során a fenti értékhatár feletti árubeszerzés és szolgáltatásnyújtás írásos dokumentumait nem csatolja, az elszámolás során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe.
 3. a megbízási díjak, tiszteletdíjak számlázott szellemi tevékenység szerződéseinek, másolata értékhatártól függetlenül. Ha a tiszteletdíjban részesülő magánszemélyek nevében gazdálkodó szervezetek állítanak ki számlát, úgy a magánszemély és a gazdálkodó szervezet között fennálló jogviszonyt igazolónyilatkozat, továbbá a tiszteletdíj átvételét nyugtázó nyilatkozat megküldése is szükséges. (a nyilatkozat az alábbi helyről tölthető le: www.nka.hu/informaciok „Tájékoztató a tiszteletdíjban részesülő magánszemélyek nevében kiállított számlákkal történő elszámolásokhoz”) Amennyiben a szerződéskötés háromoldalúan történik (a szerződést a tevékenységet végző magánszemély is aláírja) úgy Nyilatkozat megküldése nem szükséges.

Idegen nyelven kiállított bizonylatok, szerződések esetén a tartalom fordítása szükséges.

Nem magyarországi fizetőeszközben történő pénzügyi elszámolás esetén az „Elszámoló lap”-on a számla tárgyát magyar nyelven is, továbbá a számla összegét a számla teljesítése napján érvényes MNB középárfolyamon forintra átszámítva is fel kell tüntetni.

A fent említett eredeti számlák, okiratok szükség esetén bekérhetők, vagy a helyszínen ellenőrizhetők.

Nem számolható el

 1. a pályázati céllal össze nem függő kiadások,
 2. más pályázati forrásból finanszírozott kiadások,
 3. az előadó-művészeti szervezet – amennyiben az előadó-művészeti tevékenységen mint alap/fő tevékenységen kívül más tevékenységet is folytat – központi irányítása általános költségeinek a számviteli politikában meghatározott módon arányosított, nem előadó-művészeti tevékenységre jutó hányada,
 4. a nem előadó-művészeti tevékenységek kiadásai,
 5. ingatlanon végzett felújítás, beruházás költségei, ingatlanon elszámolt értékcsökkenés,
 6. visszaigényelhető vagy nem a kedvezményezettet terhelő adók (társasági adó, helyi adó (pld: Idegenforgalmi adó „IFA”), vámköltség, illeték, különadó),
 7. bírság, kötbér, perköltség, hatósági díjak,
 8. banki kezelési költségek, banki műveletek költsége, kamattartozás kiegyenlítése, hitel, egyéb pénzügyi műveletek költségei,
 9. árfolyamveszteségek, árfolyamkockázat-biztosítással kapcsolatban felmerült költségek,
 10. társasági részesedések (üzletrész, részvény) vásárlásával összefüggő költségek,
 11. föld-, telek-, ingatlanvásárlás költségei,
 12. természetbeni hozzájárulások (ideértve a reprezentáció költségeit is),
 13. rendezvény-, utazásszervezés költsége.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt

szakmai kérdésekben az EMMI Előadó-művészeti Főosztályán:

a pályázati adatlap és a költségkalkuláció kitöltésével kapcsolatban az NKA Igazgatóságán:

 • Ócsai Alexandra pályázati referens a (00-36-1) 550-2886-os telefonszámon vagy az alexandra.ocsai@emet.gov.hu e-mail címen.

A pályázattal kapcsolatos további fontos információk a Pályázati tájékoztatóban olvashatóak a www.nka.hu – EMMI Fejezeti kezelésű pályáztatás – Pályázati tájékoztató menüpont alatt).

Felhívjuk továbbá pályázóink figyelmét, hogy az Ávr. több helyen érinti a pályáztatás eljárási rendjét, így többek között:

 • a 66.§ (2) bekezdés 15. pontja alapján felhívjuk a pályázók figyelmét az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatására irányuló kötelezettségükre.
 • a 69. § (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell – a működési célú költségvetési támogatások kivételével – a költségvetési támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések ismertetését, azok tervezett hatásait, összefüggéseit a pályázati kiírásban megjelölt pályázati céllal, valamint az ezekhez kapcsolódó részletes költségtervet, szükség szerint költséghaszon elemzést, megvalósíthatósági tanulmányt.
 • a 70. § (1) bekezdés alapján a pályázat befogadásáról a támogató legfeljebb a pályázat beérkezését követő hetedik napig befogadó nyilatkozatot bocsát a pályázó rendelkezésére vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot. Az érdemi vizsgálat nélküli elutasításra vonatkozó tájékoztatásnak tartalmaznia kell az elutasítás okát és a kifogás benyújtásának lehetőségét és módját.
 • a 70. § (3) bekezdés alapján, ha a pályázó a befogadott pályázatot hibásan, hiányosan nyújtotta be, a pályázati kiírás lehetőséget nyújt a hiánypótlásra; ha a hibák, hiányosságok olyan jellegűek, hogy azok a hiánypótlás során pótolhatók, a támogató megfelelő határidő kitűzésével felszólítja a pályázót a pályázat kijavítására. A pályázat kijavítására egy alkalommal van lehetőség. Ha a pályázó a hiánypótlást is hibásan, hiányosan teljesíti, a hiányosságokat nem pótolja a felszólításban meghatározott határidőn belül, vagy a pályázati kiírás nem ad lehetőséget hiánypótlásra, a hibás, hiányos pályázat további vizsgálat nélkül az (1) bekezdésében meghatározott módon elutasítható.
 • A 84. § (2) bekezdés részletesen tartalmazza a jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetésének elvárt biztosítékait.
 • a 88. § (3) bekezdése szerint fel kell függeszteni a költségvetési támogatás folyósítását, ha a támogatási szerződés / támogatói okirat megkötését/ kiadását követően a kedvezményezett olyan nyilatkozatot tesz, vagy a támogatás folyósítója olyan körülményről szerez tudomást, amely a költségvetési támogatás visszavonását, a támogatási szerződés / támogatói okirat felmondását vagy az attól történő elállást teheti szükségessé. A felfüggesztésről és annak okáról a kedvezményezettet haladéktalanul tájékoztatni kell.
 • a 90. § (1) bekezdése az esetleges köztartozás fennállásával kapcsolatos szabályokat tartalmazza.
 • a 92. § (1) bekezdése szerint a kedvezményezett a támogatott tevékenységről és a támogatott tevékenység megvalósításával kapcsolatban felmerült valamennyi költségről a támogatási szerződésben / támogatói okiratban rögzített határidőig készíti el a beszámolóját. A támogatási szerződés / támogatói okirat az egyes finanszírozási időszakok lezárásaként részbeszámoló benyújtását írhatja elő.
 • a 94. § (2) bekezdése szerint a részbeszámoló, beszámoló határidejének elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése esetén az EMET NKAI írásban, határidő tűzésével felszólítja a kedvezményezettet a kötelezettsége teljesítésére vagy a hiányok pótlására. Hiánypótlásra, ha jogszabály, pályázati kiírás vagy támogatási szerződés / támogatói okirateltérően nem rendelkezik, legfeljebb egy alkalommal van lehetőség.
 • a 95. § (1) bekezdés alapján a támogatási szerződés / támogatói okirat módosítása nem irányulhat a támogatott tevékenység eredeti céljának megváltoztatására.
 • a 97. § (4) bekezdés alapján, ha a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetési támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően. A támogatott tevékenység összköltségét a költségtervben meghatározott egyes költségnemek arányában kell csökkenteni.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2018. (VII. 26.) EMMI utasítás alapján az emberi erőforrások minisztere nevében eljárva:

Fekete Péter
kultúráért felelős államtitkár