Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására professzionális táncművészeti előadó-művészeti szervezetek részére – 2019

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására professzionális táncművészeti előadó-művészeti szervezetek részére

A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)

A pályázat kezelője: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő – Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága (a továbbiakban: EMET NKAI)

A pályázat benyújtásának feltétele: a pályázó az NKA portálján érvényes regisztrációval rendelkezik.

A pályázat célja

Az EMMI az előadó-művészeti szervezetek támogatásának részletes szabályairól szóló 428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet 22. §-a alapján nyílt pályázatot hirdet kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására táncművészeti szervezetek számára.

A részletes pályázati célokat jelen felhívás „Az egyes altémákhoz tartozó részletes kritériumok és információk” című fejezet altémánként tartalmazza.

A pályázat keretösszege, pénzügyi forrása

A pályázat keretösszege a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény alapján 42 000 000 Ft, azaz negyvenkettő millió forint. A pályázat keretösszege az EMMI 2019. évi költségvetésében a 20/13/5 Az előadó-művészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok (működési és művészeti pályázatok) elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzaton rendelkezésre áll.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkének (1) bekezdésében említett állami támogatás fogalmáról szóló Bizottsági közlemény (2016/C 262/01) 34. pontja szerinti feltétel teljesülése okán a jelen pályázati felhívás szerinti támogatás nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése hatálya alá tartozó állami támogatásnak.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás intenzitása: maximum 100 %.

A pályázók köre

1. és 2. altéma esetében professzionális, létesítő okiratukban főtevékenységük szerint táncművészeti előadó-művészeti szervezetek.

3. altéma esetében professzionális, létesítő okiratukban főtevékenységük szerint táncművészeti vagy színházművészeti előadó-művészeti szervezetek továbbá táncművészeti érdekképviseleti szervezetek.

A további speciális feltételeket jelen felhívás „Az egyes altémákhoz tartozó részletes kritériumok és információk” című fejezet altémánként tartalmazza.

Nem nyújthat be pályázatot természetes személy, továbbá azon szervezetek, amelyeket a jelen felhívás „Az egyes altémákhoz tartozó részletes kritériumok és információk” című fejezet altémánként felsorol.

Nem nyújtható be pályázat azokhoz a szakmai programokhoz, amelyekhez a pályázó az EMMI által a táncművészeti szervezeteknek meghirdetett 2018. évi kiemelt művészeti célú pályázaton és / vagy a 2018. évi, határon túli táncművészeti szervezeteknek szóló pályázaton részben vagy egészben támogatást nyert.

Egy pályázati cél csak egy pályázati altémából nyerhet támogatást.

Nem folyósítható támogatás annak a nyertes pályázónak, amely az EMET NKAI (vagy jogelődje) által kezelt vagy bonyolított EMMI (vagy jogelődjei) által nyújtott, vagy az NKA és/vagy EMET NKAI által nyújtott, lejárt határidejű támogatásra vonatkozó támogatási szerződéséről nem rendelkezik a pályázat lezárásáról szóló értesítőlevéllel, vagy esetleges visszafizetési kötelezettségét nem teljesítette, vagy az elszámolást az arra illetékes szerv egyéb tartalmi, formai problémák, hiányosságok miatt nem fogadta el.

A megvalósítás időszaka: 2019. július 1. – 2020. június 30.

A felhasználás (a megvalósult tevékenységéhez kapcsolódó, a támogatás terhére elszámolható költségek teljesítésének) időszaka: 2019. július 1. – 2020. június 30.

A megvalósítási és felhasználási határidő módosítására nincs lehetőség.

A pályázat benyújtásának határideje

A pályázatok benyújtásának határideje a pályázati kiírás megjelenésétől – az EMET-NKAI portálján – számított 30 naptári nap, jelen pályázati felhívás esetében 2019. augusztus 23.

Saját forrás

A támogatás igényléséhez saját forrás igazolása nem szükséges.

A pályázat elbírálásának határideje

Az emberi erőforrások minisztere nevében eljárva a kultúráért felelős államtitkár mint döntéshozó a pályázatok benyújtási határidejét követően, az Ávr. 66. § 14. pontja alapján legkésőbb 65 napon belül hozza meg döntését.

Igényelhető költségjogcímek

Az igényelhető költségjogcímeket jelen felhívás „Az egyes altémákhoz tartozó részletes kritériumok és információk” című fejezete tartalmazza.

A dokumentáció és annak feltöltésére vonatkozó információk

A benyújtandó dokumentumokat jelen felhívás „Az egyes altémákhoz tartozó részletes kritériumok és információk” című fejezete tartalmazza.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a pályázati adatlap 7. pontjához szükséges feltölteni a pályázathoz kapcsolódó valamennyi dokumentumot „pdf” formátumban (fájlnév: ékezetek nélkül), amelyeket jelen felhívás előír, illetve azon további dokumentumokat, melyeket a pályázó egyéb mellékletként pályázatához fel kíván tölteni.

Ha a pályázati felhívásban előírt melléklet nem áll rendelkezésre a pályázat benyújtásakor, vagy az adott pályázathoz nem kíván egyéb mellékletet csatolni, azt a mellékletek legördülő menüből való kiválasztása után az Indoklás elnevezésű mezőben indokolni szükséges.

Felhívjuk figyelmét, hogy bármelyik altémára nyújtja be a pályázatát, kötelező feltölteni egy 30 napon belüli pénzintézeti igazolást a számlavezetésről.

A felhívás által előírt mellékleteket az alábbi módon tudja feltölteni:

Az előírt mellékletekből, mellékletenként (!) egy-egy „pdf” fájlt kell készíteni. A feltöltés előtt mindig végezzen ellenőrzést, hogy a „pdf” állományok visszaolvashatók-e. Amennyiben a dokumentumok olvashatatlanok, az a pályázat érvénytelenségét okozhatja!

Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére. A legnagyobb feltölthető állományméret: 10 MB.

A pályázatok bírálatára vonatkozó eljárás

A pályázat formai és tartalmi elbírálásának módja:

 1. Formai elbírálás

Aa) A pályázat befogadása

A pályázat befogadásáról az EMET NKAI legfeljebb a pályázat benyújtását követő hetedik napig befogadó nyilatkozatot bocsát a pályázó rendelkezésére vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot. A pályázat befogadása során az EMET NKAI vizsgálja, hogy

 1. az igényelt támogatási összeg meghaladja-e a maximálisan igényelhető mértéket,
 2. a pályázó a pályázói körbe tartozik-e,
 3. elmulasztott-e csatolni bármely olyan mellékletet, amely nem hiánypótolható és/vagy üres dokumentumot csatolt-e a pályázatához.

Ab) A hiánypótlás

Ha a befogadott pályázatot a pályázó hibásan vagy hiányosan nyújtotta be, az EMET NKAI – a hibák, hiányosságok megjelölése mellett – egyetlen alkalommal felszólítja a pályázót a pályázat kijavítására. A pályázat kijavítására / hiánypótlására egyetlen alkalommal, a megadott határidőig van lehetőség. A hiánypótlásról a pályázó az Effector online felületen, az alábbi elérési útvonalon hivatalos felszólító levelet kap: NKA felhasználói fiók/Pályázatok/Benyújtott pályázatok/adott pályázat/Pályázati dokumentumok – Pályázati hiánypótlás levél.

A hiánypótlásról szóló felszólító levél tartalmazza a hibák, hiányosságok megjelölését, a javítás módját, a hiánypótlás határidejét.

A hiánypótlásról szóló felszólító levél felhasználói fiókba való kiküldésének tényéről a pályázó e-mailben automatikus rendszerüzenetet kap, ezért a pályázónak a regisztráció során valós e-mail címet kell megadnia, amit naponta ellenőriz.

A határidő lejártával nincs mód a hiánypótlás teljesítésére.

Nincs lehetőség hiánypótlására az előző évi tevékenységről szóló szakmai beszámoló esetében.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az EMET NKAI nem kér be hiánypótlást azon pályázatok esetében, ahol a fent megnevezett dokumentum hiányzik, vagy a pályázó – bármely csatolandó melléklet esetében – üres dokumentumot/kat csatol a pályázatához.

Az EMET NKAI az általa elutasított (be nem fogadott) pályázatokat, illetve a hiányosan vagy hibásan benyújtott hiánypótlást tartalmazó pályázatokat tájékoztatással küldi meg a szakmai kuratórium részére.

A szakmai kuratórium az EMET NKAI által elutasított (be nem fogadott) pályázatot, valamint a hiánypótlást határidőn belül nem teljesítő pályázatot formailag érvénytelennek minősítheti és azt nem értékeli és nem pontozza.

A benyújtott pályázat / hiánypótlás hiányos vagy hibás, ha

 1. bármely kötelezően benyújtandó dokumentum vagy annak egy része hiányzik a benyújtott pályázatból / hiánypótlásból;
 2. hiányzik vagy nem teljes vagy nem megfelelő a cégszerű aláírás a kötelezően benyújtandó dokumentumokon
 3. hibásan vagy nem megfelelően van kitöltve a költségkalkuláció.

 1. Tartalmi elbírálás

A beérkezett pályázatokról szóló döntései megalapozásához a kultúráért felelős miniszter nevében eljárva a kultúráért felelős államtitkár a Táncművészeti Bizottság javaslata figyelembevételével szakmai kuratóriumot kér fel.

A szakmai kuratórium tagjai

Bozsik Yvette, Kulcsár Noémi, Vincze Balázs.

A szakmai kuratórium a pályázatokat a kuratórium munkájára vonatkozó Működési szabályzat szerint, a megadott szempontok alapján, valamint saját szakmai tapasztalata, szakmai tanácsadók beszámolói, személyes konzultációk, videó dokumentációk és a benyújtott pályázatban szereplő információk alapján bírálja el.

A döntésre a szakmai kuratórium előterjesztése alapján a Táncművészeti Bizottság tesz javaslatot. A döntést a kultúráért felelős államtitkár hozza meg.

A szakmai kuratórium a bírálat során vizsgálja a költségkalkulációban igényelt jogcímek szakmai megalapozottságát is.

A szakmai kuratórium a döntési előterjesztést pontozásos értékelés útján fogalmazza meg. A kuratóriumi ülésen a szakmai vita alapját a – szakmai kuratórium tagjai által pályázatonként kitöltött értékelőlapok összesítését követően kialakult – rangsor képezi. A szakmai kuratórium az ülésen szavazással dönt a támogathatósághoz szükséges, minimálisan elérendő pontszámról, a végleges összpontszámokról, valamint a pályázatokra vonatkozó konkrét támogatási összeg-javaslatról.

A szakmai kuratórium a döntési előterjesztést általános indokolással látja el.

A szakmai kuratórium a pályázaton forráshiány miatt nem támogatott, de szakmailag megfelelő (a támogathatósághoz szükséges, minimálisan elérendő pontszámot teljesítő) pályázatok támogatási összeg-javaslatát, az összpontszámok alapján kialakult sorrendjét – altémánként – is meghatározhatja.

A pályázat bírálata során a szakmai kuratórium az alábbi szempontokat veszi figyelembe

 1. a program szakmai minősége és értéke
 2. a szakmai program megvalósíthatósága
 3. a szakmai program és igényelt összeg realitása, összhangja
 4. a program várható hatása
 5. a költségvetés realitása

Közzététel

A döntést követően a www.nka.hu, a www.emet.gov.hu és a www.kormany.hu oldalon közzéteszik:

1. a nyertes pályázó nevét, székhelyét / a megvalósítás helyét;

2. a támogatás célját;

3. a megítélt támogatási összeget;

Értesítés

A pályázót a támogatási döntés meghozatalát követő tizenöt napon belül az EMET NKAI írásban értesíti az eredményről.

Jogorvoslat

Pályázati úton biztosított költségvetési támogatás esetén a költségvetési támogatás államháztartáson kívüli igénylője vagy a kedvezményezett az EMET NKAI-nál kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okirat kiadására, a költségvetési támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő, a pályázati kiírásba vagy a támogatói okiratba ütközik.

Nem nyújtható be kifogás az olyan döntés, intézkedés ellen, amellyel szemben jogorvoslatnak van helye, vagy amely a támogatás igénylőjére, illetve a kedvezményezettre vonatkozó jogot, kötelezettséget közvetlenül nem állapít meg. A kifogás benyújtására a kifogásolt intézkedéshez vagy mulasztáshoz kapcsolódóan megállapított határidőn belül, ennek hiányában az arról való tudomásszerzéstől számított tíz napon belül, de legkésőbb az annak bekövetkezésétől számított harminc napon belül, írásban van lehetőség. A kifogás benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása miatt igazolási kérelem benyújtásának nincs helye.

Az EMET NKAI megvizsgálja, hogy a kifogás tartalmazza-e az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 102/D. § (4) bekezdésében meghatározott adatokat. Az EMET NKAI saját hatáskörben dönt az Ávr. 102/D. § (5) bekezdés szerint a kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról.

Az EMET NKAI – ha a kifogásban foglaltakkal egyetért – megteszi a kifogásban sérelmezett helyzet megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket, vagy továbbítja a kifogást az emberi erőforrások minisztere részére.

A kifogásra vonatkozó további szabályokat az Ávr. 102/D. § tartalmazza.

Támogatói okirat kiadása

A támogatói okirat (okirat) kiadásának feltétele, hogy a nyertes pályázó az okirat kiadásához előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen (Ávr. 75. §-a). Az Ávr. 74. § (1) bekezdése és az Ávr. 81. §-a részletesen tartalmazza azokat a feltételeket, amely esetekben nem adható ki okirat.

A támogatás folyósítása

A támogatás folyósítására támogatási előleg címén vagy az elszámolás elfogadását követően, legkésőbb 2019. december 31-ig, a támogatás folyósítására az okirat kiadását követően, az okiratban meghatározott feltételek szerint kerül sor.

Az okirat kiadásának időpontjában

 1. folyamatban lévő vagy megvalósítás előtt álló programok esetén a támogatás támogatási előlegként folyósítandó;
 2. már megvalósult programok esetén a támogatás a benyújtott szakmai beszámoló az EMMI Előadó-művészeti Főosztálya, illetve a pénzügyi elszámolás az EMET NKAI általi elfogadását követően utófinanszírozással folyósítandó.

A támogatás elszámolása és ellenőrzése

A kedvezményezett az elnyert támogatást csak az okiratban rögzített célra fordíthatja, és köteles a támogatás felhasználásáról az okirat és a gazdálkodására vonatkozó előírások szerint számot adni.

A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás hiánypótlására egyetlen alkalommal van lehetőség.

A szakmai beszámolóban ismertetni kell a támogatás felhasználásnak, valamint a támogatott tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásait és tapasztalatait, ki kell térni a megvalósulás körülményeire, valamint elemezni kell a megvalósítás szakmai eredményességét és hozadékát, konkrét eredményeit (eredménytelenség esetén annak okait).

Be kell számolni a lejátszott előadások számáról, előadásonkénti nézőszámáról, az előadások helyszíneiről, a részletes szereposztásról, illetve a megjelent sajtóanyagok, promóciók linkjét/linkjeit meg kell jelölni a beszámolóban.

Beküldendő a produkcióban részt vett, színpadra lépő művészek névsorát továbbá a produkció előadásában részt vevő további munkatársak névsorát (a produkcióban ellátott feladat konkrét megnevezésével) tartalmazó táblázat.

Produkció létrehozása esetén a szakmai beszámolóhoz mellékelni kell a létrehozott produkcióról készült DVD-felvételt.

A pénzügyi elszámolásnak tartalmazni kell az okiratban rögzített költségkalkuláció alapján benyújtott:

 1. a kedvezményezett nevére szóló, eredeti dokumentumon érvénytelenített bizonylatokról készített hitelesített másolatokat (számlák, számlát helyettesítő okiratok, pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatokról (pénztárbizonylat, ennek hiányában pénztárfőkönyv/pénztárnapló másolata, banki terhelési értesítő, szerződés, teljesítésigazolás stb.);
 2. a kettőszázezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésének vagy szolgáltatás megrendelésének írásos dokumentumát. Írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Amennyiben a kedvezményezett az elszámolás során a fenti értékhatár feletti árubeszerzés és szolgáltatásnyújtás írásos dokumentumait nem csatolja, az elszámolás során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe;
 3. a megbízási díj, illetve tiszteletdíj jogcím esetén a megbízási díjak, tiszteletdíjak számlázott szellemi tevékenység szerződéseit is be kell küldeni, továbbá ha a tiszteletdíjban részesülő magánszemélyek nevében gazdálkodó szervezetek állítanak ki számlát, úgy a magánszemély és a gazdálkodó szervezet között fennálló jogviszonyt igazoló, továbbá a tiszteletdíj átvételét nyugtázó nyilatkozat is szükséges (a nyilatkozat az alábbi helyről tölthető le: www.nka.hu / Információk / Tájékoztató a tiszteletdíjban részesülő magánszemélyek nevében kiállított számlákkal történő elszámolásokhoz), amennyiben a szerződéskötés három oldalúan történik (a szerződést a tevékenységet végző magánszemély is aláírja) úgy Nyilatkozat megküldése nem szükséges.
 4. Produkciós kiadások elszámolásánál (tiszteletdíj stb.) az eredeti számlára az előadás címének rögzítése kötelező.

Idegen nyelven kiállított bizonylatok, szerződések esetén a tartalom fordítása szükséges.

Nem magyarországi fizetőeszközben történő pénzügyi elszámolás esetén az „Elszámoló lap”-on a számla tárgyát magyar nyelven is, továbbá a számla összegét a számla teljesítése napján érvényes MNB középárfolyamon forintra átszámítva is fel kell tüntetni.

A fent említett eredeti számlák, okiratok szükség esetén bekérhetők, vagy a helyszínen ellenőrizhetők.

Nem számolható el

 1. a pályázati céllal össze nem függő kiadások,
 2. más pályázati forrásból finanszírozott kiadások,
 3. az előadó-művészeti szervezet – amennyiben az előadó-művészeti tevékenységen, mint alap/fő tevékenységen kívül más tevékenységet is folytat – központi irányítása általános költségeinek a számviteli politikában meghatározott módon arányosított, nem előadó-művészeti tevékenységre jutó hányada,
 4. a nem előadó-művészeti tevékenységek közvetlen kiadásai,
 5. ingatlanon végzett felújítás, beruházás költségei, ingatlanon elszámolt értékcsökkenés,
 6. visszaigényelhető vagy nem a kedvezményezettet terhelő adók,
 7. társasági adó, helyi adó, idegenforgalmi adó, vámköltség, illeték, különadó stb.,
 8. bírság, kötbér, perköltség, hatósági díj,
 9. banki kezelési költségek, banki műveletek költsége, kamattartozás kiegyenlítése, hitel, egyéb pénzügyi műveletek költségei,
 10. árfolyamveszteségek, árfolyamkockázat-biztosítással kapcsolatban felmerült költségek,
 11. társasági részesedések (üzletrész, részvény) vásárlásával összefüggő költségek,
 12. föld-, telek-, ingatlanvásárlás költségei,
 13. természetbeni hozzájárulások (ideértve a reprezentáció költségeit is),
 14. rendezvény-, utazásszervezés költsége.

Vendégjáték esetén kizárólag az előadott produkció színpadra állításában közvetlenül közreműködő szakemberek díja számolható el.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt

szakmai kérdésekben az EMMI Előadó-művészeti Főosztályán:

a pályázati adatlap és a költségkalkuláció kitöltésével kapcsolatban az EMET NKAI-ban

 • Szalay Mónika elszámoltatási referens (00-36-1) 550-28-82-es telefonszámon vagy a monika.szalay@emet.gov.hu e-mail címen,
 • Fekete Adrienn programiroda vezető a (00-36-1) 550-28-85-ös telefonszámon vagy az adrienn.fekete@emet.gov.hu e-mail címen.

Felhívjuk továbbá pályázóink figyelmét, hogy az Ávr. több helyen érinti a pályáztatás eljárási rendjét, így többek között:

 • a 66.§ (2) bekezdés 15. pontja alapján felhívjuk a pályázók figyelmét az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatására irányuló kötelezettségükre.
 • a 69. § (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell – a működési célú költségvetési támogatások kivételével – a költségvetési támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések ismertetését, azok tervezett hatásait, összefüggéseit a pályázati kiírásban megjelölt pályázati céllal, valamint az ezekhez kapcsolódó részletes költségtervet, szükség szerint költséghaszon elemzést, megvalósíthatósági tanulmányt.
 • a 70. § (1) bekezdés alapján a pályázat befogadásáról a támogató legfeljebb a pályázat beérkezését követő hetedik napig befogadó nyilatkozatot bocsát a pályázó rendelkezésére vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot. Az érdemi vizsgálat nélküli elutasításra vonatkozó tájékoztatásnak tartalmaznia kell az elutasítás okát és a kifogás benyújtásának lehetőségét és módját.
 • a 70. § (3) bekezdés alapján, ha a pályázó a befogadott pályázatot hibásan, hiányosan nyújtotta be, a pályázati kiírás lehetőséget nyújt a hiánypótlásra; ha a hibák, hiányosságok olyan jellegűek, hogy azok a hiánypótlás során pótolhatók, a támogató megfelelő határidő kitűzésével felszólítja a pályázót a pályázat kijavítására. A pályázat kijavítására egy alkalommal van lehetőség. Ha a pályázó a hiánypótlást is hibásan, hiányosan teljesíti, a hiányosságokat nem pótolja a felszólításban meghatározott határidőn belül, vagy a pályázati kiírás nem ad lehetőséget hiánypótlásra, a hibás, hiányos pályázat további vizsgálat nélkül az (1) bekezdésében meghatározott módon elutasítható.
 • A 84. § (2) bekezdés részletesen tartalmazza a jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetésének elvárt biztosítékait.
 • a 88. § (3) bekezdése szerint fel kell függeszteni a költségvetési támogatás folyósítását, ha a támogatási szerződés / támogatói okirat megkötését/ kiadását követően a kedvezményezett olyan nyilatkozatot tesz, vagy a támogatás folyósítója olyan körülményről szerez tudomást, amely a költségvetési támogatás visszavonását, a támogatási szerződés / támogatói okiratfelmondását vagy az attól történő elállást teheti szükségessé. A felfüggesztésről és annak okáról a kedvezményezettet haladéktalanul tájékoztatni kell.
 • a 90. § (1) bekezdése az esetleges köztartozás fennállásával kapcsolatos szabályokat tartalmazza.
 • a 92. § (1) bekezdése szerint a kedvezményezett a támogatott tevékenységről és a támogatott tevékenység megvalósításával kapcsolatban felmerült valamennyi költségről a támogatási szerződésben / támogatói okiratban rögzített határidőig készíti el a beszámolóját. A támogatási szerződés / támogatói okirat az egyes finanszírozási időszakok lezárásaként részbeszámoló benyújtását írhatja elő.
 • a 94. § (2) bekezdése szerint a részbeszámoló, beszámoló határidejének elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése esetén az EMET NKAI írásban, határidő tűzésével felszólítja a kedvezményezettet a kötelezettsége teljesítésére vagy a hiányok pótlására. Hiánypótlásra, ha jogszabály, pályázati kiírás vagy támogatási szerződés / támogatói okirateltérően nem rendelkezik, legfeljebb egy alkalommal van lehetőség.
 • a 95. § (1) bekezdés alapján a támogatási szerződés / támogatói okirat módosítása nem irányulhat a támogatott tevékenység eredeti céljának megváltoztatására.
 • a 97. § (4) bekezdés alapján, ha a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetési támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően. A támogatott tevékenység összköltségét a költségtervben meghatározott egyes költségnemek arányában kell csökkenteni.

Az egyes altémákhoz tartozó részletes kritériumok és információk

1. altéma: országos forgalmazás

A pályázat célja: magyarországi székhellyel rendelkező professzionális táncművészeti előadó-művészeti szervezetek kiemelkedő színvonalú, saját produkciói országos forgalmazásának támogatása.

A pályázók köre: saját produkciójukat előadó, magyarországi székhellyel rendelkező professzionális táncművészeti előadó-művészeti szervezetek mint meghívott felek.

Nem nyújthat be pályázatot a produkciót meghívó fél, továbbá olyan szervezet, amely a 2019. évi kiemelt művészeti célú, színházművészeti szervezeteknek szóló EMMI-pályázat belföldi forgalmazás altémájában is pályázik.

Országos forgalmazás alatt kizárólag a pályázó táncművészeti szervezet székhely szerinti településén (a település közigazgatási határain) kívül megtartott/megtartandó eladása értendő.

Saját produkciónak tekintendő az az alkotás, amelynek az előadásához szükséges szerzői jogokkal a táncművészeti szervezet rendelkezik, és a produkció előadása a táncművészeti szervezettel szerződéses kapcsolatban álló alkotó- és előadó-művészek művészi tevékenységével jön létre.

Igényelhető költségjogcímek:

 1. művészek tiszteletdíja és annak járulékai vagy számlás kifizetése
 2. szerzői jogdíj (mértéke az igényelt/elnyert támogatás maximum 10 %-a lehet).
 3. a produkció előadásához szükséges technikai eszköz bérleti díja
 4. szállítás költsége, (csak a pályázatban/okiratban nevesített előadás/ok szállítási költsége számolható el)
 5. utazási költség (csak belföldi utazási költség, illetve csak a pályázatban/ okiratban nevesített előadás/ok utazási költsége számolható el)
 6. szállásköltség (idegenforgalmi adó nem!)

A pályázati adatlap 7. pontjához feltöltendő mellékletek:

 1. Szakmai beszámoló az előző évi tevékenységről (maximum 5 oldal terjedelemben)
 2. Tájékoztató anyag az utaztatni kívánt produkcióról (elsősorban a meghívó és meghívott fél együttműködésének és a produkció bemutatásának célja, koncepciója, a bemutató helyszíne és időpontja, tervezett előadásszám és nézőszám, korábban létrejött előadás esetén az internetre feltöltött előadás linkje);
 3. A fogadó fél meghívó nyilatkozata (vagy a felek között megkötött szerződés);
 4. Szereposztás, az alkotók (rendező, tervezők, koreográfus, zeneszerző stb.) névsora;
 5. Szinopszis
 6. 30 napon belüli pénzintézeti igazolás a számlavezetésről

Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be, amelyben több utazást is megjelölhet. Több utazásra benyújtott pályázat esetén utazásonként kell költségkalkulációt (úgynevezett rész-költségkalkulációt) feltölteni (aláírva, lepecsételve) az „Egyéb pályázati dokumentum” részhez pdf formátumban továbbá a rész-költségkalkulációk adatait a pályázati adatlap részét képező költségkalkulációban szükséges összesítve is felvezetni. Rész-költségkalkulációk feltöltése esetén az ehhez szükséges dokumentum letölthető az alábbi linken:

Letölthető dokumentumok

Amennyiben egy utazás alkalmával több produkciót is tervez előadni a pályázó, úgy a rész-költségkalkuláció(ko)n produkciókra lebontva kell szerepeltetni a produkciónként meghatározható költségeket.

2. altéma: külföldi forgalmazás

A pályázat célja: magyarországi székhellyel rendelkező professzionális táncművészeti szervezetek kiemelkedő színvonalú, saját produkciói külföldi forgalmazásának (azaz vendégjáték, fesztiválrészvétel) támogatása.

A pályázók köre: saját produkciójukat Magyarország határain kívül előadó, magyarországi székhellyel rendelkező professzionális táncművészeti előadó-művészeti szervezetek, mint meghívott felek.

Nem nyújthat be pályázatot a produkciót meghívó fél, továbbá olyan szervezet, amely a 2019. évi kiemelt művészeti célú, színházművészeti szervezeteknek szóló EMMI-pályázat külföldi forgalmazás altémájában is pályázik.

Nem nyújtható be pályázat külföldi versenyen való részvételre.

Saját produkciónak tekintendő az az alkotás, amelynek az előadásához szükséges szerzői jogokkal a táncművészeti szervezet rendelkezik, és a produkció előadása a táncművészeti szervezettel szerződéses kapcsolatban álló alkotó- és előadó-művészek művészi tevékenységével jön létre.

Igényelhető költségjogcímek:

 1. művészek tiszteletdíja és annak járulékai vagy számlás kifizetése (mértéke az igényelt/elnyert támogatás maximum 50 %-a lehet!)
 2. szerzői jogdíj (mértéke az igényelt/elnyert támogatás maximum 10 %-a lehet).
 3. utazási költség (csak a pályázatban / okiratban nevesített előadás/ok utazási költsége számolható el)
 4. szállítás költség (csak a pályázatban / okiratban nevesített előadás/ok szállítási költsége számolható el)
 5. biztosítás díj
 6. a produkció előadásához szükséges technikai eszköz bérleti díja

Nem igényelhető támogatás szállásköltségre!

A pályázati adatlap 7. pontjához feltöltendő mellékletek:

 1. Szakmai beszámoló az előző évi tevékenységről (maximum 5 oldal terjedelemben)
 2. Tájékoztató anyag az utaztatni kívánt produkcióról (elsősorban a meghívó és meghívott fél együttműködésének és a produkció bemutatásának célja, koncepciója, a bemutató helyszíne és időpontja, tervezett előadásszám és nézőszám, korábban létrejött előadás esetén az internetre feltöltött előadás linkje, az utazók létszáma);
 3. Fesztivál, tematikus szakmai program (sorozat) esetén a rendezvény programterve;
 4. A fogadó fél meghívólevele, amely tartalmazza a fogadó fél vállalásait (vagy a felek között megkötött szerződés egyszerű másolata). A meghívólevélnek ki kell térnie arra, hogy a meghívó fél a meghívás költségeinek mely részét állja, vagy mit biztosít a meghívott fél számára;
 5. Szereposztás, az alkotók (rendező, tervezők, koreográfus, zeneszerző stb.) névsora;
 6. Szinopszis.
 7. 30 napon belüli pénzintézeti igazolás a számlavezetésről

Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be, amelyben több utazást is megjelölhet. Több utazásra benyújtott pályázat esetén utazásonként kell költségkalkulációt (úgynevezett rész-költségkalkulációt) feltölteni (aláírva, lepecsételve) az „Egyéb pályázati dokumentum feltöltése” részhez pdf formátumban, továbbá a rész-költségkalkulációk adatait a pályázati adatlap részét képező költségkalkulációban szükséges összesítve is felvezetni. Rész-költségkalkulációk feltöltése esetén az ehhez szükséges dokumentum letölthető az alábbi linken:

Letölthető dokumentumok

Amennyiben egy utazás alkalmával több produkciót is tervez előadni a pályázó, úgy a rész-költségkalkuláció(ko)n produkciókra lebontva kell szerepeltetni a produkciónként meghatározható költségeket.

3. altéma: táncművészeti fesztivál, szemle, tematikus előadás-sorozat szervezése

A pályázat célja: magyarországi székhellyel rendelkező professzionális tánc- vagy színházművészeti szervezetek vagy táncművészeti érdekképviseleti szervezetek általi, országos jelentőségű táncművészeti fesztiválok, szemle, tematikus előadás-sorozat szervezésének támogatása.

A pályázók köre: magyarországi székhellyel rendelkező professzionális tánc- vagy színházművészeti előadó-művészeti szervezetek és táncművészeti érdekképviseleti szervezetek.

Az altémában elnyerhető támogatás pályázatonként maximum 5 000 000 Ft.

Igényelhető költségjogcímek:

közreműködők, előadók

 1. tiszteletdíja (mértéke az igényelt/elnyert támogatás maximum 50 %-a lehet!)
 2. szállásköltsége (idegenforgalmi adó nem!)
 3. utazási költsége
 4. csoportos étkezéseCsoportos étkezésként elszámolható az a számla, amely kizárólag főétkezésként elfogyasztott meleg étel vásárlását tartalmazza, valamint ásványvíz vásárlását a melegétkezés fogyasztásakor. Más, illetve alapanyag beszerzésére a „Csoportos étkezés” jogcím alatt elszámolni kívánt támogatási összeg nem fordítható!
 5. szolgáltatásvásárlása (kizárólag a megvásárolt produkció költsége számolható el ezen a jogcímen, melynek mértéke az igényelt/elnyert támogatás maximum 50 %-a lehet!)

továbbá

 1. szállítás
 2. a produkció előadásához szükséges technikai eszköz bérleti díja
 3. szerzői jogdíj (mértéke az igényelt/elnyert támogatás maximum 10 %-a lehet).
 4. reklám- és PR-költség

Nem igényelhető támogatás amatőr fellépők, együttesek költségeire!

A pályázati adatlap 7. pontjához feltöltendő mellékletek:

 1. Szakmai beszámoló az előző évi tevékenységről (maximum 5 oldal terjedelemben)
 2. A fesztivál, szemle, tematikus előadás-sorozat koncepcióját és tervezett részletes programját tartalmazó tájékoztató;
 3. Verseny esetén rövid ismertető annak tematikájáról (díjazás, zsűri összetétele stb.).
 4. 30 napon belüli pénzintézeti igazolás a számlavezetésről

Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent, ha a megrendezendő fesztivál, szemle, tematikus előadás-sorozat OFF/kísérőprogramjában összművészeti koncepció érvényesül, megjelennek társművészetek és workshopok, illetve a Budapesten kívüli hazai és külföldi bemutatkozási lehetőségek felkutatására és a szakmai kapcsolatrendszer szélesítésére, erősítésére törekvő kezdeményezések, programok.

Fekete Péter
kultúráért felelős államtitkár