PÁLYÁZATI KIÍRÁS AZ EMTV. SZERINTI II. KATEGÓRIÁBA BESOROLT ZENEKAROK ÉS ÉNEKKAROK TÁMOGATÁSÁRA – 2011

PÁLYÁZATI KIÍRÁS AZ EMTV. SZERINTI II. KATEGÓRIÁBA BESOROLT ZENEKAROK ÉS ÉNEKKAROK TÁMOGATÁSÁRA

Pályázati adatlap és költségkalkuláció letöltése:

A pályázat célja:

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium pályázatot hirdet az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény szerint besorolt zenekar, énekkar II. kategóriába tartozó előadó-művészeti szervezetek 2011. évi működési (hangversenyprogramok, bel- és külföldi vendégszereplések, ifjúsági koncertek, kortárs zenei bemutatók megrendezéséhez, hangfelvételek elkészítéséhez, archiválásához) támogatására.

A pályázat pénzügyi forrása:

A pályázat keretösszege 2011. évben bruttó 145 millió Ft. A pályázat keretösszege a Nemzeti Erőforrás Minisztérium (NEFMI) 2011. évi költségvetésében a XX/20/13/5 Az előadó-művészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzaton rendelkezésre áll. A keretösszeg 5%-a a pályázat bonyolítására fordítandó, ide értve a szakmai kuratórium tiszteletdíját is. A pályázatok támogatására nettó 137,75 millió Ft fordítható.

A pályázók köre:

az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 11. § (3) szerint besorolt zenekar, énekkar II. kategóriába tartozó előadó-művészeti szervezetek

Nem részesülhet támogatásban az az előadó-művészeti szervezet, amely a korábbi év(ek)ben a NEFMI, illetve jogelődjei és az NKA által nyújtott, lejárt határidejű támogatással nem számolt el, azt nem a célnak megfelelően használta fel, illetve az elszámolást a támogató egyéb tartalmi, formai problémák, hiányosságok miatt nem fogadta el.

A megvalósítás ideje: 2011. április 1. – 2012. március 31.

Egyéb információk:

Ha a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetésből nyújtott támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően. Nem kell alkalmazni ezt a szabályt, ha az adott támogatott tevékenységhez biztosított valamennyi költségvetésből nyújtott támogatás összege az egymillió-ötszázezer forintot nem éri el, és nem haladja meg a támogatott tevékenység összköltségét.

Erre tekintettel kérjük Önöket, hogy pályázatuk költségvetésének tervezésekor vegyék figyelembe a következőket:

Amennyiben a pályázat pénzügyi elszámolása során az NKA Igazgatósága megállapítja, hogy a támogatott program tényleges megvalósítási költsége kevesebb, mint az adatlapon feltüntetett eredeti összköltség, és a támogatott programhoz biztosított valamennyi költségvetésből nyújtott támogatás együttes összege eléri az 1,5 millió forintot, a támogatás összegének – az összköltség csökkenésével – arányos részét az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII.19.) Korm. rendelet 121. § (4) bekezdése alapján az Igazgatóság visszaköveteli a támogatottól.

 • A támogatás igényléséhez saját forrás igazolása nem szükséges.
 • Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII.19.) Korm. rendelet 121. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosult:
 • Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 132. § (2) bekezdés o) pontja alapján felhívjuk a pályázók figyelmét az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatásra irányuló kötelezettségükre.
 • Az előadó-művészeti szervezetek beszámolójának formai és tartalmi követelményeiről, a benyújtásával és elfogadásával kapcsolatos részletes szabályokról, továbbá az elszámolható költségekről szóló 6/2010 (II.4.) OKM rendelet meghatározza azon költségeket, amelyek a támogatás felhasználása során nem számolhatók el.

A támogatásból elszámolható költségek:

 • alkotók, közreműködök, előadók tiszteletdíjára (járulékokkal együtt),
 • megbízási díjak számlás kifizetésére (dologi költség),
 • szakmai anyagok költségeire,
 • jogdíjra,
 • szállásköltségre,
 • útiköltségre,
 • szállításra,
 • biztosításra,
 • bérleti díjra,
 • reklám- és PR-költségre,
 • működéshez, tevékenységhez kapcsolódó eszközök beszerzésére.

A témára egy pályázó egy pályázatot nyújthat be minimum 500 000 Ft összegű támogatási igény megjelölésével.

* * *

A kiírás egészére vonatkozó megjegyzések:

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A pályázat tartalmi feltételei:

A pályázatot pályázati adatlapon benyújtani.
Az adatlaphoz kötelezően csatolandó mellékletek:

 1. Költségkalkuláció (a Pályázati adatlap 1. számú melléklete).
 2. Jogi dokumentáció (a Pályázati adatlap Kitöltési útmutatója szerint).
 3. Rövid szakmai beszámoló az előző évi tevékenységről (maximum 3 oldal terjedelemben).
 4. a 2011. évre tervezett részletes művészeti elképzelések terve (részletezve a hangversenyprogramok, bel- és külföldi vendégszereplések, ifjúsági koncertek, a hangfelvételek programja.
 5. Betétlap a II. kategóriába besorolt zenekarok számára – adatlap 2011.

A pályázat benyújtásának határideje, helye, módja:

Pályázni az NKA portáljának nyitó oldalán, a jobboldali sávban elhelyezett „NEFMI Fejezeti kezelésű pályáztatás” menüpont alatt, az aktuális pályázati felhívásokhoz tartozó pályázati adatlapon lehet.

A pályázatok (adatlap és mellékletei)

 • két nyomtatott példányban, kizárólag postai úton nyújthatók be a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága címére (egy eredeti és egy másolati példány, egy küldeményben, az eredeti példányt megkülönböztetett jelzéssel ellátva), TOVÁBBÁ
 • elektronikus formában a következő e-mail címre kell eljuttatni a mellékletekkel együtt: muveszeti@nefmi.gov.hu

Az NKA Igazgatósága a pályázatok befogadását követően szükség szerint – e-mailben – hiánypótlásra hívja fel a pályázót, aki a felszólítás megküldését követő 7 napon belül köteles annak eleget tenni, illetve a FEPO-val felvenni a kapcsolatot.
A határidő lejártával nincs mód a hiánypótlás megtételére. (Kérjük, hogy a pályázó olyan értesítési e-mail-címet adjon meg az adatlapon, amelyet naponta ellenőriznek.)

FELHÍVJUK a figyelmet arra, hogy a  „Kitöltési útmutató”-ban Jogi dokumentáció címszó alatt felsorolt – a pályázóra vonatkozó – dokumentumok hiánypótlására nincs lehetőség!

A pályázattal kapcsolatos további fontos információk a Pályázati tájékoztatóban olvashatóak (www.nka.hu – NEFMI Fejezeti kezelésű pályáztatás – Pályázati tájékoztató).

A pályázatok postára adásának határideje: a pályázat az NKA portálján történő megjelenésétől számított 30 nap.

Postacím:
Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága FEPO
H – 1388 Budapest, Pf. 82.

A borítékra kérjük ráírni a pályázat rövid címét: „Zenekar és énekkar II. kategória”

A pályázattalkapcsolatban felvilágosítást nyújt:

szakmai kérdésekben a NEFMI Művészeti Főosztályán Gerenday Ágnes zeneművészeti referens a (06-1)795 4207-es telefonszámon vagy az agnes.gerenday@nefmi.gov.hu e-mail címen, illetve
a pályázati adatlap kitöltésével kapcsolatban az NKA Igazgatósága Fejezeti Pályázatási Osztályán (FEPO) Kovács Krisztina kollégiumi titkár a (06-1)327-4380-as telefonszámon.

A pályázat tartalmi elbírálásának módja és határideje:

A beérkező pályázatokat az Előadó-művészeti Tanács javaslata alapján a pályázat kiírója által felkért szakmai kuratórium véleményezi. A szakmai kuratórium által előterjesztett javaslat alapján a döntésre az Előadó-művészeti Tanács tesz javaslatot a miniszternek, aki a pályázatok benyújtási határidejét követő 60 napon belül dönt.

Az adatlap nélkül érkezett, hiányosan, pontatlanul kitöltött vagy a határidő után benyújtott, továbbá a pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatokat a szakmai kuratórium nem értékeli.

A döntést követő 15 napon belül, a pályázat eredményeiről a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága írásban értesíti a pályázókat. Ezzel egyidejűleg a kedvezményezettek listáját a pályázat kiírója a www.kormany.hu, és a www.eloadomuveszetiiroda.hu honlapokon is közzéteszi.

A pályázatok elbírálásában résztvevő szakértők:

Devich János, dr. Gyimesi László, Gerenday Ágnes, Popa Péter, Szirányi János, Victor Máté

A pályázat elbírálásának szempontjai:

 • a szakmai program értéke és megvalósíthatóságának realitása,
 • az elérendő cél mérhetősége,
 • a költségvetés realitása,
 • a pályázat igényessége,
 • hiánytalan dokumentumlista, ill. kötelező mellékletek.

Jogorvoslat:

A pályázati döntéssel szemben a pályázó az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül az NKA Igazgatóságára a miniszternek címezve nyújthat be jogorvoslati kérelmet. A jogorvoslati kérelemről hozott döntésről 30 napon belül a pályázó értesítést kap.

Szerződéskötés:
A támogatásban részesített pályázóval szerződést a pályázatkezelő szerv, a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága köt.

A támogatási szerződéseket a döntés meghozatalától számított 45 napon belül az NKA Igazgatósága köti meg a támogatott pályázókkal, feltéve, hogy megfelelnek a hatályos jogszabályi előírásoknak, rendelkezve a támogatás felhasználásának feltételeiről, folyósításának ütemezéséről, rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzéséről, elszámolásáról, a szerződésszegés jogkövetkezményeiről.

A támogatás folyósítása:

A támogatás folyósítására a támogatási szerződésben rögzítettek szerint kerül sor, utólagos elszámolási kötelezettség mellett. A támogatás átutalására a támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását követően, a szerződésben meghatározott időpontban és ütemezés szerint kerülhet sor.

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 119. §-a alapján a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, az attól történő elállás esetén a támogatás visszafizetésének biztosítéka a támogatási szerződés mellékletét képező felhatalmazás beszedési megbízás teljesítésére.

A támogatás elszámolása és ellenőrzése:

A kedvezményezett az elnyert összeget csak a támogatott célra fordíthatja, és köteles a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és a gazdálkodására vonatkozó előírások szerint számot adni. Az elszámolás keretében köteles szöveges szakmai beszámolót, valamint tételes pénzügyi elszámolást készíteni, és azokat az érvénytelenített és hitelesített pénzügyi bizonylatok (az elfogadott költségkalkulációban szereplő jogcímek szerinti bontásban, a felhasználási időszakon belüli, a támogatott nevére szóló számlák, számlát helyettesítő bizonylatok, pénztári kifizetések, banki terhelések, teljesítés igazolások stb.) másolatának egyidejű csatolásával a támogatási szerződésben foglaltak szerint 1 példányban a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága részére megküldeni.
A szakmai beszámoló részletezése megtalálható a 6/2010. OKM rendelet Mellékletében.

Budapest, 2011. május 06.

Dr. Réthelyi Miklós
nemzeti erőforrás miniszter

Megjelentetés dátuma: 2011. május 6.

A pályázat postáraadásának határideje: 2011. június 6.