PÁLYÁZATI KIÍRÁS KIEMELT MŰVÉSZETI CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA SZÍNHÁZAK RÉSZÉRE – 2011

PÁLYÁZATI KIÍRÁS KIEMELT MŰVÉSZETI CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA SZÍNHÁZAK RÉSZÉRE

Pályázati adatlap és költségkalkuláció letöltése:

A pályázat célja:

A NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 21. §-a alapján nyílt pályázatot ír ki a kiemelt  művészeti célok megvalósításának támogatására.

A pályázat keretösszege, pénzügyi forrása:

A teljes pályázati keretösszeg 230 millió Forint, mely összeg tartalmazza a pályázat lebonyolításával járó költségeket ide értve a bírálatra felkért szakértők tiszteletdíját is. A pályázat keretösszege a Nemzeti Erőforrás Minisztérium 2011. évi költségvetésében a 20/13/5 „Az előadó-művészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok” elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzaton rendelkezésre áll. A lebonyolításra a pályázat kiírója 5%-ot különít el, így a pályázatok támogatására nettó 218,5 millió Forint fordítható.

A pályázók köre:
Valamennyi pályázati altémában – létesítő okiratuk szerint – előadó-művészeti szervezetek pályázhatnak.

Nem részesülhet támogatásban az a szervezet, amely

 • a korábbi év(ek)ben a NEFMI, illetve jogelődje és az NKA által nyújtott lejárt határidejű támogatással nem számolt el, azt nem a célnak megfelelően használta fel, illetve az elszámolást a támogató egyéb tartalmi, formai problémák, hiányosságok miatt nem fogadta el;
 • a támogatás iránti kérelmében valótlan vagy megtévesztő adatokat szolgáltatott;
 • nem tett eleget valamely, az elbírálást érintő jogszabályi kötelezettségének.

A megvalósítás határideje: 2011. január 1. – 2012. március 31.

Azokhoz az eseményekhez, programokhoz, amelyek a 2010. március 16-án az OKM által megjelentetett kiemelt művészeti célokat támogató pályázati felhívás keretében támogatást nyertek, kiegészítő támogatást nem igényelhetnek!

Egyéb információk:

Ha a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetésből nyújtott támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően. Nem kell alkalmazni ezt a szabályt, ha az adott támogatott tevékenységhez biztosított valamennyi költségvetésből nyújott támogatás összege az egymillió-ötszázezer forintot nem éri el, és nem haladja meg a támogatott tevékenység összköltségét.

Erre tekintettel kérjük Önöket, hogy pályázatuk költségvetésének tervezésekor vegyék figyelembe a következőket:

Amennyiben a pályázat pénzügyi elszámolása során az NKA Igazgatósága megállapítja, hogy a támogatott program tényleges megvalósítási költsége kevesebb, mint az adatlapon feltüntetett eredeti összköltség, és a támogatott programhoz biztosított valamennyi költségvetésből nyújtott támogatás együttes összege eléri az 1,5 millió forintot, a támogatás összegének – az összköltség csökkenésével – arányos részét az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII.19.) Korm. rendelet 121. § (4) bekezdése alapján az Igazgatóság visszaköveteli a támogatottól.

 • A bírálatra felkért szakértők a beérkezett pályázatok függvényében módosíthatnak az egyes altémákra meghatározott keretösszegeken.
 • A támogatás igényléséhez saját forrás igazolása nem szükséges.
 • A pályázaton elnyert összeg előfinanszírozás keretében nyújtott vissza nem térítendő támogatás.
 • Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII.19.) Korm. rendelet 121. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosult:
 • Az Ámr. 132. § (2) bekezdés o) pontja alapján felhívjuk a pályázók figyelmét az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatásra irányuló kötelezettségükre.
 • Az előadó-művészeti szervezetek beszámolójának formai és tartalmi követelményeiről, a benyújtásával és elfogadásával kapcsolatos részletes szabályokról, továbbá az elszámolható költségekről szóló 6/2010 (II.4.) OKM rendelet meghatározza azon költségeket, amelyek a támogatás felhasználása során nem számolhatók el.
 • A támogatott a támogatást csak a támogatási szerződésben meghatározott jogcímekre használhatja fel.

1. altéma

Professzionális határon túli magyar előadó-művészeti szervezetek  támogatása

Pályázati keretösszeg:  bruttó 70 millió Forint
Nettó támogatásra fordítható keretösszeg: 66,5 millió Forint

Az 1/1 és az 1/2 altéma közötti keretmegosztásra a javaslattevő kuratóriumok a beérkezett pályázatok ismeretében a támogatási döntés megtételével tesznek javaslatot.

1/1. Magyarországi vendégjáték támogatása határon túli professzionális magyar színházak számára

Az altéma célja: a határon túli professzionális magyar színházak magyarországi jelenlétének erősítése.
A pályázat tartalmi anyagában szükséges ismertetni a vendégjáték során bemutatott előadás(okat), a vendégjáték által elért közönséget, a további együttműködések lehetőségeit.
Támogatás igényelhető:

 • alkotók, közreműködők, előadók tiszteletdíjára, napidíjára,
 • szállásköltségére,
 • útiköltségére,
 • szállításra,
 • jogdíjra
 • reklám- és PR-költségre,
 • a vendégjátékban részt vevő, a pályázó intézménnyel állandó munkaviszonyban nem álló művészek honoráriumára,
 • fogyókellékre.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a vendégjáték során bemutatandó előadás címét, tervezett időpontját, a megvalósításban részt vevő alkotó művészek névsorát.

A támogatott pályázatok szakmai beszámolójának tartalmaznia kell a pályázati téma megvalósulásának körülményeit, a vendégjáték eredményességét kritikai alátámasztással.

Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be, melyben több támogatási célt is megjelölhet. A költségkalkulációt annyi példányban kell elkészíteni, ahány támogatási célra nyújtják be a pályázatot, majd a rész-költségkalkulációkat  egyetlen költségkalkuláción összesíteni kell!

Az egy pályázó szervezet által elnyerhető támogatás 500 ezer Forint és 5 millió Forint közötti összeg a benyújtott vendégjáték-terv volumenétől függően.

A pályázat bírálatában részt vevő szakértők az I/1 altéma estében:
Darvai Nagy Adrienne
Fekete Péter
Goldschmied József
Szabó István
Szűcs Katalin Ágnes

1/2 Határom túli professzionális táncegyüttesek támogatása

Az altéma célja: határon túli professzionális táncegyüttesek vagy az adott régió kiemelkedő jelentőségű táncegyüttesei új produkcióinak, magyarországi vendégjátékainak támogatása és a professzionális előadó-művészeti tevékenység érdekében végzett oktatói tevékenység támogatása.

Támogatás igényelhető:

 • alkotók, közreműködők, előadók tiszteletdíjára, napidíjára,
 • szállásköltségére,
 • útiköltségére,
 • szállításra,
 • bérleti díjra,
 • jogdíjra,
 • reklám- és PR-költségre.

A pályázathoz csatolni kell:

 • hivatalos felkérést vagy visszaigazolást (bemutató művészek, művészeti együttesek pályázata esetén),
 • a bemutatandó előadás címét, tervezett időpontját, a megvalósításban részt vevő alkotó művészek névsorát.

A pályázat bírálatában részt vevő szakértők az 1/2 altéma estében:
Csasztvan András
Diószegi László
Könczei Árpád

Az altémával kapcsolatban szakmai felvilágosítást nyújt:

a NEFMI Művészeti Főosztályán Losonczi Júlia színházi referens, a (00-36-1) 7954-653 telefonszámon.

2. altéma

2/1 Katona József produkciós pályázat

Pályázati keretösszeg: 39 millió Forint
Nettó támogatásra fordítható keretösszeg: 37,05 millió Forint

A pályázat célja:

Kortárs magyar színművek színpadra kerülésének támogatása hazai és határon túli magyar színpadokon, függetlenül attól, hogy az adott művet korábban bemutatták-e vagy sem. Pályázni csak eredeti színpadi művel, vagy a szerző saját regényének, elbeszélésének, forgatókönyvének stb. dramatizált változatával lehet. Kortárs drámának minősül minden élő szerző magyar nyelven íródott színpadi műve.

Támogatás igényelhető:

 • szerzői honoráriumra és annak járulékaira vagy számlás kifizetésére
 • művészek tiszteletdíjára,
 • jelmezköltségre,
 • díszletköltségre,
 • kellékre,
 • szállítási díjra,
 • bérleti díjra,
 • PR-költségre

A támogatásból ősbemutató esetén a szerzőt bruttó 600 ezer Ft, új bemutató esetén bruttó 300 ezer Ft szerzői támogatás illeti meg, a színházzal kötött megállapodástól függetlenül.

A színház a bemutató jellegétől függetlenül nagyszínpadi előadás esetén produkciós költségekre legfeljebb 3,5 millió Ft, kamara-előadásnál legfeljebb 2,5 millió Ft, stúdió-előadásnál pedig legfeljebb 1,5 millió Ft produkciós támogatásban részesülhet. A megítélt összegnek részét képezi a szerzői támogatás, melyet a színház fizet ki.

A játszóhely besorolása (nagyszínpad, kamaraszínpad, stúdiószínpad) nemcsak a terem nagyságától, hanem a bemutatásra kerülő dráma jellegétől is függ (szereplők, helyszínek száma, szcenikai igénye stb.).

A támogatás a jogszabályoknak megfelelően adó- és járulékköteles.

Előnyben részesülnek:

 • azok a színművek, melyek a pályázó társulat színpadi interpretációjától függetlenül is önálló irodalmi értéket képviselnek,
 • kitüntetett figyelmet élveznek a gyermek és ifjúsági korosztályt megszólító, szépirodalmi értéket képviselő eredeti drámák,
 • az önrésszel rendelkező produkciók.

A nagyszínpadi, kamara- illetve stúdiószínházi produkciók támogatásának arányát a kuratórium határozza meg, a beérkezett pályamunkák alapján.

A pályázat tartalmi anyagában szükséges megküldeni a dráma szövegét, szereposztását, az alkotók (rendező, tervezők, koreográfus, zeneszerző stb.) névsorát, a szerző és a színház között megkötött előadási szerződés másolatát. Szükséges csatolni a szerző nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a drámáért nyert-e már el Katona József produkciós pályázaton ősbemutatóért járó honoráriumot, függetlenül attól, hogy a művet ténylegesen bemutatták-e.

Minden pályázó annyi pályázatot nyújthat be, ahány játszóhelye van. Saját játszóhellyel nem rendelkező pályázó két pályázatot nyújthat be, mellékelve a tervezett játszóhely befogadási szándéknyilatkozatát.

2/2. Meghívásos pályázat a kortárs magyar drámák antológiában való megjelentetésére és interneten való elérésére

Pályázati keretösszeg: 3 millió Forint
Nettó támogatásra fordítható keretösszeg: 2,85 millió Forint
A pályázatra meghívást nyer: A Deszka Fesztivált megrendező Debreceni Csokonai Színház
A pályázat célja:
A 2010-es év ősbemutatóinak dokumentálása, a Katona József produkciós pályázaton támogatást nyert vagy más szempontból kiemelkedő kortárs magyar drámák antológiájának megjelentetése és a kortárs magyar drámák eredményeinek internetes dokumentálása.
A pályázathoz benyújtandó a tartalmi anyagon túl az együttműködési megállapodás.

A támogatás felhasználható a felvétel készítésével összefüggő kiadásokra:

 • szerzői jogdíjra és annak járulékaira vagy számlás kifizetésére,
 • nyomdai költségekre,
 • internetes közléssel, dokumentálással kapcsolatos kiadásokra.

A pályázat két altémájának bírálatában részt vevő szakértők :
Árkosi Árpád
Bereményi Géza
Nánay István
Thúróczy Katalin
Upor László

Az altémával kapcsolatban szakmai felvilágosítást nyújt:

a NEFMI Művészeti Főosztályán Losonczi Júlia előadóművészeti referens, a (06-1) 7954-653 telefonszámon, valamint Szakonyi Zsófia színházművészeti referens, a (06-1) 7954-243 telefonszámon.

3. altéma

Weöres Sándor bábszínházi pályázat

Pályázati keretösszeg:15 millió Forint
Nettó támogatásra fordítható keretösszeg: 14,25 millió Forint

A pályázat célja:

3/1, Kortárs gyermek, ifjúsági és felnőtt bábszínházi előadások megszületésének elősegítése azzal a céllal, hogy igényes, valódi irodalmi értéket képviselő, színpadra szánt darabokkal gazdagodjon a bábirodalom.

Pályázók köre:
A pályázatot a művet bemutatni kívánó bábszínház nyújthatja be.

Egy pályázó annyi pályázatot nyújthat be, ahány játszóhelye van.

Pályázni eredeti, színpadon vagy bábszínpadon be nem mutatott művel, illetve új adaptációval lehet. (Adaptáció esetében nem feltétel, hogy a kiindulás alapjául szolgáló irodalmi mű magyar nyelvű alkotás legyen).

A benyújtott mű legalább 45 perces játékidejű legyen, forgatókönyvszerűen tartalmazza az irodalmi szöveghez rendelt színpadi megoldásokra vonatkozó utasításokat.
A pályázat tartalmi anyaga ezen altémában maga a szövegkönyv.

Elnyerhető támogatás:
A pályázaton elnyerhető támogatás: bruttó 300 ezer Forint – 500 ezer Forint.
A támogatás folyósításának feltétele az együttműködő színház igazolása arról, hogy a nyertes szövegkönyvet megvalósító produkció próbái megkezdődtek.

A támogatásból elszámolható költségek:

 • Pályázni a szövegkönyvíró tiszteletdíjára és annak járulékaira lehet. A támogatásból kifizetett tiszteletdíj, megbízási díj a jogszabályoknak megfelelően adó- és járulékköteles (az esetlegesen felmerülő adót és járulékot a szerzői tiszteletdíjban részesülőnek kell megfizetni).
 • Az elnyert támogatás a személyi kifizetések esetén a kapcsolódó járulékos költségek kiegyenlítésére is használható. A színháznál foglalkoztatott főfoglalkozásúak munkabérére és azok járulékaira, valamint rezsire a támogatás nem igényelhető.

A pályázat célja:

3/2 Olyan új kortárs bábszínházi darabok színpadra kerülésének támogatása, amelyeket korábban sem színpadon, sem bábszínpadon nem mutattak be. A pályázaton való részvételnek nem feltétele a szövegkönyvírói pályázaton való részvétel.

Pályázni eredeti színpadi művel, vagy a szerző saját regényének, elbeszélésének, szövegkönyvének, stb. dramatizált változatával, vagy kortárs irodalmi mű új adaptációjával lehet.

A pályázat előnyben részesíti azokat a műveket, melyek a bábműfaj korosztálytól független értékeit képviselik és gazdagítják a színpadokon.

Támogatás igényelhető:

 • művészek tiszteletdíjára és annak járulékaira, (A színháznál foglalkoztatott főfoglalkozásúak munkabérére és azok járulékaira, valamint rezsire támogatás nem igényelhető!)
 • jelmezköltségre,
 • díszletköltségre,
 •  kellékre,
 • szállítási díjra,
 • bérleti díjra,
 • PR-költségre.

A pályázaton elnyerhető támogatás: 500 ezer Forint – 2 millió Forint.

A pályázat nem kívánja meghatározni az esetleges saját forrás mértékét, előnyben részesülnek azonban az önrésszel rendelkező produkciók.

A pályázó színház annyi pályázatot nyújthat be, ahány állandó játszóhelye van. Saját játszóhellyel nem rendelkező pályázó két pályázatot nyújthat be.

A pályázat tartalmi anyagában minden, a bírálatot segítő információ megküldendő (például szinopszis, szövegkönyv – amennyiben a 3/1-es altémán nem indul).
A szakmai beszámoló elfogadásának feltétele a produkcióról készült felvétel benyújtása.

A pályázat bírálatában részt vevő szakértők:
Forgách András
Gabnai Katalin
Rumi László
Solténszky Tibor

Az altémával kapcsolatban szakmai felvilágosítást nyújt:

a NEFMI Művészeti Főosztályán Szakonyi Zsófia színházművészeti referens, a (06-1) 795-4243 telefonszámon.

4. altéma

Gyermek és ifjúsági előadások bemutatása

Pályázati keretösszeg: 28 millió Forint
Nettó támogatásra fordítható keretösszeg: 26,6 millió Forint

A pályázat célja:

Igényes, valódi színházi értéket képviselő gyermek- és ifjúsági előadások bemutatásának támogatása.

Támogatás igényelhető:

 • szerzői honoráriumra és annak járulékaira vagy számlás kifizetésére,
 • jogdíjra és annak járulékaira,
 • művészek tiszteletdíjára,
 • jelmezköltségre,
 • díszletköltségre,
 • kellékre,
 • szállítási díjra,
 • bérleti díjra,
 • PR-költségre.

A pályázat tartalmi anyagában minden, a bírálatot segítő információ megküldendő.
Egy pályázó egy bemutatóra kérhet támogatást.
A pályázaton elnyerhető támogatás: 500 ezer Forint – 2 millió Forint.

A pályázat bírálatában részt vevő szakértők:

Dobák Lívia
Nánay István
Sándor L. István
Zalán Tibor

Az altémával kapcsolatban szakmai felvilágosítást nyújt:

a NEFMI Művészeti Főosztályán Szakonyi Zsófia színházművészeti referens, a (06-1) 7954-243 telefonszámon.

5. altéma

Hazai hivatásos táncművészeti szervezetek támogatása

Pályázati keretösszeg: 75 millió Forint
Nettó támogatásra fordítható keretösszeg: 71,25 millió Forint

A 5/1, 5/2 és 5/ 3 altéma keretösszegeit a beérkezett pályázatok költségigényének arányában osztják fel a javaslattevő szakértők.
5/1 Hazai  hivatásos táncművészeti szervezetek előadásainak országos forgalmazása

A pályázat célja:
A kiemelkedő jelentőségő táncelőadások országos vendégjátékának elősegítése. A pályázaton hivatásos táncművészeti szervezetek pályázhatnak előadásaik országos forgalmazására és táncprofilú előadó-művészeti szervezetek olyan táncelőadások befogadására, melyek repertoárjukat bővítik.

Támogatás igényelhető:

 • alkotók, közreműködők, előadók tiszteletdíjára,
 • szállásköltségére,
 • útiköltségére,
 • szállításra,
 • bérleti díjra,
 • jogdíjra,
 • reklám- és PR-költségre.

A pályázathoz csatolni kell:

 • hivatalos felkérést vagy visszaigazolást (bemutató művészek, művészeti együttesek pályázata esetén),
 • a bemutatandó előadás címét, tervezett időpontját, 
 • a meghívandó együttesek nyilatkozatát a meghívás elfogadásáról (befogadó intézmény pályázata esetén).

A támogatott pályázatok szakmai beszámolójának tartalmaznia kell a pályázati téma megvalósulásának körülményeit, a létrejött produkció, illetve a megvalósult szakmai program eredményességét, elemző, esztétikai és kritikai alátámasztással.

Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be, melyben több támogatási célt is megjelölhet.

A pályázaton elnyerhető támogatás: szervezetenként 500 ezer Forint – 5 millió Forint, a benyújtott vendégjáték-terv volumenétől függően.

5/2. Hazai hivatásos táncművészeti szervezetek nemzetközi fesztiválon, fórumon, versenyen, konferencián, vendégjátékon való részvétele, és táncelőadások befogadása

Támogatás igényelhető:

 • alkotók, közreműködők, előadók tiszteletdíjára,
 • szállására,
 • útiköltségére,
 • szállításra,
 • biztosításra,
 • részvételi díjra, regisztrációra, nevezési díjra,
 • reklám- és PR-költségre,
 • bérleti díjra.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a rendezvény meghívóját, programját,
 • verseny esetén rövid ismertetőt annak tematikájáról.

A támogatott pályázatok szakmai beszámolójának tartalmaznia kell a pályázati téma megvalósulásának körülményeit, a létrejött produkció, illetve a megvalósult szakmai program eredményességét, elemző, esztétikai és kritikai alátámasztással.

Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be, melybe több támogatási célt is megjelölhet.

A pályázaton elnyerhető támogatás: 500 ezer Forint – 2 millió Forint.

5/3 Hazai hivatásos tánc és színház-művészeti szervezetek országos jelentőségű táncművészeti fesztiváljainak szervezése

Támogatás igényelhető:

 • közreműködők, szervezők, előadók tiszteletdíjára,
 • szállásköltségére,
 • csoportos étkezésére (adóvonzatára nem!),
 • útiköltségére,
 • szállításra,
 • bérleti díjra,
 • jogdíjra,
 • reklám- és PR-költségre.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a fesztivál koncepcióját és tervezett programját,
 • verseny esetén rövid ismertetőt annak tematikájáról.

Az altémában elnyerhető támogatás: 500 ezer Forint – 5 millió Forint.

A pályázatok elbírálása során előnyben részesülnek:

 • a vidéki önkormányzati színházak által fogadott előadások,
 • az előadás sorozatok,
 • a gyermek és ifjúsági korosztályt megszólító programok,
 • a Magyarországon megrendezésre kerülő nemzetközi fesztiválok.

A pályázat bírálatában részt vevő szakértők az 5. altéma esetében:
Imely Zoltán
Mucsi János
Szabó Csilla
Szakály György

Az altémával kapcsolatban szakmai felvilágosítást nyújt:

a NEFMI Művészeti Főosztályán Losonczi Júlia előadóművészeti referens, a (06-1) 7954-653 telefonszámon.

A kiírás egészére vonatkozó megjegyzések:

A pályázat benyújtásának határideje, helye, módja:

Pályázni az NKA portáljának nyitó oldalán, a jobboldali sávban elhelyezett „NEFMI pályázatok” menüpont alatt letölthető, az aktuális pályázati felhívásokhoz tartozó pályázati adatlapon lehet.

A pályázatok

 • két nyomtatott példányban kizárólag postai úton nyújthatók be (egy eredeti és egy másolati példány, egy küldeményben, az eredeti példányt megkülönböztetett jelzéssel ellátva), TOVÁBBÁ
 • Az 1., 4. és 5. altémák estében altémák alatt ismertetett további anyagokat – a pályázatot elbíráló szakértői testület számának megfelelő példányszámban – CD-re kell kiírni és azt az NKA Igazgatósága címére a nyomtatott példányokkal egy küldeményben eljuttatni.
 • a 2. és a 3. altéma (Katona József produkciós pályázat és a Weöres Sándor bábszínházi pályázat, szakmai anyagát a kurátorok számának megfelelő számú példányban nyomtatott formában kell benyújtani,

A pályázat tartalmi elemei:

A pályázatot pályázati adatlapon kell benyújtani.
A pályázati adatlaphoz kötelezően csatolandó mellékletek:

 1. Költségkalkuláció (a Pályázati adatlap 1.számú melléklete, a CD-re nem kell rámásolni);
 2. Jogi dokumentáció (a Pályázati adatlap Kitöltési útmutatója szerint, CD-re nem kell rámásolni);
 3. Altémánál megjelölt kötelező mellékletek;
 4. Altémáknak megfelelő szakmai betétlapok.

Az NKA Igazgatósága a pályázatok befogadását követően szükség szerint – e-mailben – hiánypótlásra hívja fel a pályázót, aki a felszólítás megküldését követő 7 napon belül köteles annak eleget tenni, illetve a FEPO-val felvenni a kapcsolatot.
A határidő lejártával nincs mód a hiánypótlás megtételére. (Kérjük, hogy a pályázó olyan értesítési e-mail-címet adjon meg az adatlapon, amelyet naponta ellenőriznek.)

FELHÍVJUK a figyelmet arra, hogy a „Kitöltési útmutató”-ban Jogi dokumentáció címszó alatt felsorolt – a pályázóra vonatkozó – dokumentumok hiánypótlására nincs lehetőség!

A pályázatok postára adásának határideje: a pályázati kiírásnak az NKA portálján történő megjelenésétől számított 45 nap.

Postacím:
Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága FEPO
H – 1388 Budapest, Pf. 82.
vagy nagyobb csomag esetén a postai cím: 1085 Budapest, Gyulai Pál u. 13.

A borítékra és a pályázati adatlapra is kérjük ráírni a pályázat rövid címét és az altéma számát: „Színházi kiemelt művészeti célok (1 vagy 2 vagy …… altéma)”

A pályázattalkapcsolatban felvilágosítást nyújt:

 • a NEFMI Művészeti Főosztályán Losonczi Júlia előadóművészeti referens a (00-36-1)7954 – 653 telefonszámon, Szakonyi Zsófia színházművészeti referens a (00-36-1) 7954-243 telefonszámon
 • a pályázati adatlap kitöltésével kapcsolatban az NKA Igazgatóságán Zsulya Szabolcsné kollégiumi titkár a (00-36-1)327-4352-as telefonszámon.

A pályázat tartalmi elbírálásának módja és határideje:

 • A támogatás elosztására – az előadóművészeti tanács javaslata alapján – a miniszter által felkért szakértői testület bírálatot követően tesz javaslatot. Az elosztásról a pályázatok benyújtási határidejét követő 45 napon belül a Miniszter dönt.
 • A kuratórium saját szakmai tapasztalatai, szakmai tanácsadók beszámolói, személyes konzultációk, videó dokumentációk, és az adatlapon szereplő információk alapján tesz javaslatot a döntésre.

Az adatlap nélkül érkezett, hiányosan, pontatlanul kitöltött vagy a határidő után benyújtott, továbbá a pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatokat a szakmai kuratórium nem értékeli.

A pályázat eredményeiről a döntést követő 15 napon belül az NKA Igazgatósága írásban értesíti a pályázókat. Ezzel egyidejűleg a kedvezményezettek listáját a pályázat kiírója a www.kormany.hu és a www.eloadomuveszetiiroda.hu honlapokon is közzéteszi.

Jogorvoslat:

A pályázati döntéssel szemben a pályázó az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül az NKA Igazgatóságára a miniszternek címezve nyújthat be jogorvoslati kérelmet. A jogorvoslati kérelemről hozott döntésről a pályázó 30 napon belül értesítést kap.

Szerződéskötés:

A támogatásban részesített pályázóval szerződést a pályázatkezelő szerv, az NKA Igazgatósága köt.

A támogatási szerződéseket a döntés meghozatalától számított 45 napon belül az NKA Igazgatósága köti meg a támogatott pályázókkal, feltéve, hogy megfelelnek a hatályos jogszabályi előírásoknak, rendelkezve a támogatás felhasználásának feltételeiről, folyósításának ütemezéséről, rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzéséről, elszámolásáról, a szerződésszegés jogkövetkezményeiről.

A támogatás folyósítása:

A támogatás folyósítására a támogatási szerződésben rögzítettek szerint kerül sor. A szerződéskötés időpontjában folyamatban lévő programok esetén a támogatás előfinanszírozással, a már megvalósult programok esetén utófinanszírozással kerül kifizetésre.   A támogatás utalására a támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását követően, a szerződésben meghatározott időpontban és ütemezés szerint kerülhet sor.

Az Ámr. 119. §-a alapján a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, az attól történő elállás esetén a támogatás visszafizetésének biztosítéka a támogatási szerződés mellékletét képező felhatalmazás beszedési megbízás teljesítésére.

A támogatás elszámolása és ellenőrzése:

A kedvezményezett az elnyert összeget csak a támogatott célra fordíthatja, és köteles a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és a gazdálkodására vonatkozó előírások szerint számot adni. Az elszámolás keretében köteles szöveges szakmai beszámolót, valamint tételes pénzügyi elszámolást készíteni, és azokat az érvénytelenített és hitelesített pénzügyi bizonylatok (a felhasználási időszakon belüli, a támogatott nevére szóló számlák, számlát helyettesítő bizonylatok, pénztári kifizetések, banki terhelések, teljesítés igazolások stb.) másolatának egyidejű csatolásával a támogatási szerződésben foglaltak szerint 1 példányban az NKA Igazgatósága részére megküldeni.
A szakmai beszámoló tartalmi és formai követelményeit a 6/2010. OKM rendelet tartalmazza.

Budapest, 2011. május 06.

Dr. Réthelyi Miklós
nemzeti erőforrás miniszter

Megjelentetés dátuma: 2011. május 6.

A pályázat postáraadásának határideje: 2011. június 20.