Közművelődési főosztály pályázati felhívása – 2010

Határon túli magyar hivatásos színházi intézmények 2010. évi művészeti tevékenységének költségvetési támogatására

Pályázati adatlap letöltése

Kitöltési útmutató

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A HATÁRON TÚLI MAGYAR HIVATÁSOS SZÍNHÁZI INTÉZMÉNYEK 2010. ÉVI MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉGÉNEK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSÁRA

A pályázat célja:
Nemzeti Erőforrás Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) nyílt pályázatot hirdet a határon túli magyar hivatásos színházak (kőszínházak), ifjúsági-, gyermek- és bábszínházak, alapítványi fenntartású hivatásos társulatok és színművészeti egyetemek számára.
A pályázat célja a határon túli magyar hivatásos színházak tevékenységének támogatása. A támogatások elsődleges célkitűzése a magyar anyanyelvű kultúra értékeinek megőrzése és ápolása, valamint új alkotások megvalósításával a nemzeti kulturális örökség gyarapítása.

A pályázat pénzügyi forrása és keretösszege:
A NEFMI XX. fejezet 20/05/18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása c.fejezeti kezelésű előirányzaton erre a célra elkülönített 16.700.000 Ft áll rendelkezésre, amely magában foglalja a pályázat lebonyolításának költségeit is. Ebből a bonyolító szervezetet, a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságát megillető rész: 800.000 Ft.

A pályázók köre:
Pályázatot csak azon határon túli magyar hivatásos színházak (kőszínházak), ifjúsági-, gyermek- és bábszínházak, alapítványi fenntartású hivatásos társulatok és színművészeti egyetemek nyújthatnak be, amelyek a Magyar Köztársaság államháztartása alrendszeréből (állami támogatás) az előző év(ek)ben biztosított, lejárt határidejű támogatással elszámoltak és jogi személyiséggel rendelkeznek.
Nem nyújthatnak be pályázatot:

 • amatőr színjátszó csoportok és egyesületek, illetve
 • természetes személyek.

Nem részesülhet támogatásban:

 • az az intézmény/szervezet, amely a korábbi év(ek)ben a Magyar Köztársaság államháztartása alrendszeréből kapott, lejárt határidejű támogatással nem számolt el, azt nem a célnak megfelelően használta fel, illetve az elszámolást a támogató egyéb tartalmi, formai hiányosságok miatt nem fogadta el;
 • A támogatási kérelmében valótlan vagy megtévesztő adatokat szolgáltatott;
 • Nem tett eleget valamely, az elbírálást érintő jogszabályi kötelezettségének.

Egyéb információk:

 • A pályázaton elnyert összeg előfinanszírozás keretében nyújtott vissza nem térítendő támogatás;
 • Egy színházi produkcióra legalább 200.000 Ft és legfeljebb 1.000.000 Ft támogatás igényelhető és nyerhető el.
 • Pályázni olyan színházi produkciók megvalósításának a támogatására lehet, amelyek bemutatójára várhatóan a 2010. szeptember 1. – 2011. május 15. közötti időszakban kerül sor.
 • Pályázónként egy új színházi produkcióra vonatkozó pályázatot lehet benyújtani.
 • A hiányos vagy pontatlanul kitöltött pályázatok hiánypótlására a beadási határidőt követő 20 napon belül van lehetőség;
 • A színházi produkcióval kapcsolatos pályázatnak tartalmaznia kell:
 • az előadás ismertetését,
 • megvalósításának időszakát,
 • a megvalósításban részt vevő alkotó művészek névsorát,
 • a teljes és részletes költségvetési tervet,
 • a meglévő saját forrásokat,
 • a más forrásból elnyert vagy megpályázott támogatásokat, valamint
 • a megvalósításhoz igényelt támogatás összegét.
 • Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII.19.) Korm.rendelet 121. § (4) bekezdése alapján: amennyiben a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetésből nyújtott támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően.

Pályázni lehet:

 • a színházi produkció létrehozásában résztvevő, a pályázó intézménnyel állandó munkaviszonyban nem álló művészek honoráriumára,
 • az előadás díszlet- és jelmezgyártásának a költségeire,
 • az előadás plakátjának és műsorfüzetének a nyomdaköltségeire, illetve
 • egyéb, az előadással kapcsolatos dologi kiadásokra.

A beérkező pályázatokat a pályázat kiírója által kijelölt szakértőkből álló Értékelő Bizottság véleményezi és bírálja el. A döntés előkészítésében a Minisztérium Közművelődési Főosztályának a munkatársai vesznek részt.
Az elbírálás során előnyt élveznek azok programok, amelyek a pályázat célját kiemelt módon szolgálják.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2010. október 24.(postai bélyegző dátuma)

A pályázatot 2 (kettő) példányban kell benyújtani a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságának Fejezeti Pályáztatási Osztályához:

NKA Igazgatósága FEPO
1388 Budapest, Postafiók: 82. vagy
1085 Budapest, Gyulai Pál u. 13.

Kérjük a borítékra ráírni: „Határon Túli Színházak támogatása – 2010. évi produkciók”,

A pályázatnak az alábbi – 2 egyforma (1 eredeti és ennek 1 másolati példánya) – irategyüttesből kell állnia:
1.      Pályázati adatlap számítógéppel kitöltve(letölthető: www.nka.hu / NEFMI pályázatok / aktuális pályázati felhívásokhoz tartozó pályázati adatlap);
2.      Alapító okirat (alapszabály) másolata.
3.      A pályázó létezését igazoló, a helyi hatóság (pld: bíróság, kamara) által 90 napnál nem régebben kiállított  eredeti, vagy hitelesített okirat.
Amennyiben a pályázó nyilatkozik arról, hogy a létezést igazoló okiratot rajta kívül álló okból nem képes csatolni, indokolt esetben a pályázó létezését igazoló más dokumentum is elfogadható
4.      A pályázó/lebonyolító képviselőjének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya;
5.      A létezést igazoló okiratban meghatározott képviselőtől eltérő képviselet esetén a pályázó képviselőjének aláírási jogosultságát igazoló – közokiratnak vagy teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősülő – 30 napnál nem régebbi eredeti vagy hitelesített okirat;
6.      Bankszámlaszám és bankszámla tulajdonos nevének eredeti igazolása a számlát vezető pénzintézettől;
7.      A színházi intézmény 2009/2010-es évadja szakmai tevékenységének ismertetője (max. 3 oldal), kapcsolódó iratok (műsorfüzetek, plakátok, szórólapok egyéb aprónyomtatványok, színikritikák, a színházi sajtó, éves programok, színházi rendezvények műsorai, jubileumi kiadványok, stb.);
8.     A színházi intézmény 2010/2011-es évadjának műsorterve;
9.     Jelen felhívásban („Egyéb információk”) a pályázni kívánt produkcióval kapcsolatban bekért információk;
10.    Amennyiben a pályázó az általa elnyert támogatással kapcsolatos adminisztratív feladatokat (támogatási szerződés megkötése, elszámolás stb.), a pályázó színház mellett működő, annak tevékenységét segítő szakmai alapítvánnyal kívánja lebonyolíttatni, úgy abban az esetben pályázati adatlap 2. pontjának kitöltése kötelező. Ebben az esetben csatolandók a szakmai alapítványra (pénzügyi lebonyolító szervezetre) vonatkozó, a 3-6 pontokban felsorolt dokumentumok.
11.    A 2., 3., 4., 5., és 6. . pontokban felsorolt dokumentumok magyar nyelvű fordításai (nem szükséges hivatalos fordítás).

A pályázathoz benyújtandó jogi dokumentációk körét a pályázati adatlaphoz tartozó kitöltési útmutató is részletesen tartalmazza.

A pályázók a pályázathoz kapcsolódó szakmai kérdésekben felvilágosítást a minisztérium Közművelődési Főosztálya munkatársánál, Lakatos Mihály főtanácsosnál (tel.: +36-1-795-4587, mihaly.lakatos@nefmi.gov.hu) kaphatnak.

A pályázók a pályázati űrlap kitöltéséhez és a hiánypótláshoz kapcsolódó kérdésekben felvilágosítást az NKA Fejezeti Pályáztatási Osztályán Kovács Krisztina pályázati referens asszonynál (tel: +36-1-327-4380, e-mail: krisztina.kovacs@nka.hu) kaphatnak.

Az Értékelő Bizottság tagjai:

 • Magyar Színházi Társaság képviseletében Vajda Márta ügyvezető titkár,
 • Magyar Játékszíni Társaság képviseletében Kulcsár Edit titkár,
 • Szűcs Katalin Ágnes kritikus,
 • a Magyar Teátrumi Társaság képviseletében Fekete Péter elnökségi tag
 • az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet képviseletében Szabó István igazgatóhelyettes és Szebeni Zsuzsa szakmai előadó.

A pályázatokról az Értékelő Bizottság által előterjesztett javaslat figyelembe vételével, a pályázatok benyújtási határidejét követő 65 napon belül a kulturális államtitkár dönt.

A pályázatok elbírálásának főbb szempontjai:

 • a pályázatokat az Értékelő Bizottság tagjai a benyújtott pályázati anyag alapján értékelik;
 • a hiánypótlás után is hiányos vagy formailag hibás pályázatokat az érdemi elbírálásból az értékelő bizottság egyedi döntéssel zárja ki;

A döntést követő 15 napon belül a pályázat eredményeiről a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága írásban értesíti a pályázókat. Ezzel egyidejűleg a kedvezményezettek listáját a pályázat kiírója a www.nefmi.gov.hu honlapon is közzéteszi.

Jogorvoslat: A pályázati döntéssel szemben a pályázó az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül az NKA Igazgatóságára a miniszternek címezve nyújthat be jogorvoslati kérelmet. A jogorvoslati kérelemről hozott döntésről 30 napon belül a pályázó értesítést kap.

Szerződéskötés:
A támogatásban részesülő pályázóval szerződést a pályázatkezelő szerv, a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága köt.

Budapest, 2010. szeptember 24.

Szőcs Géza s.k.kultúráért felelős államtitkár